رعایت موارد زیر جهت ارسال مقاله ضروری می باشد:

 مقاله باید به صورت اینترنتی در سایت انجمن علمی سرطان های زنان ایران
به آدرس فرم ارسال مقاله ارسال شود.

 

فقط چکیده مقالات ارسال شود. فارسی یا انگلیسی تفاوتی ندارد.

– عنوان کامل

– نام کامل نویسنده یا نویسندگان (نام سخنران با علامت * مشخص شود در غیر اینصورت تمام مکاتبات و گواهی کنگره برای نفر اول ارسال خواهد شد .)

– آدرس پست الکترونیکی

– آدرس و کد پستی

– شماره تلفن ثابت و همراه

– تخصص

– درجه علمی

– نام دانشگاه متبوع

– مقدمه ،مختصری درباره پیشینه پژوهش ،نوع مطالعه ،روش اجرا ،نحوه نمونه گیری  ،روش گرد آوری داده ها ،یافته های پژوهش ، بحث و نتیجه گیری

– خلاصه مقاله حد اکثر شامل ۳۰۰ کلمه و در فایل ورد ارسال شود.

– کلمات کلیدی حد اکثر ۵ مورد

– نیازی به درج منابع در خلاصه مقالات نیست

– گرچه مقالات گزارش موردی نیز تحت بررسی قرار می گیرند ولی از اولویت بالا جهت انتخاب بر خوردار نیستند .

– لازم است مولفین محترم در انتهای خلاصه مقاله نام منبع مالی پژوهش را ذکر کنند.

– از آنجا که چکیده مقالات بدون ویرایش در کتاب خلاصه مقالات کنگره به چاپ خواهد رسید خواهشمند است چکیده مقاله قبل از ارسال از منظر متدولوژی، سبک نگارش و املا بررسی دقیق گردد.

– مسئولیت محتوای چکیده  مقالات و مطالب ارائه شده در کنگره مستقیما متوجه نویسندگان است.

نوع ارائه مقالات:

تصمیم نهایی در مورد نوع ارائه مقاله با توجه به برنامه کنگره به عهده کمیته علمی است.