برای دسترسی به برنامه کنگره، مقالات فارسی و انگلیسی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند اینجا را کلیک کنید.