انجمن سرطان های زنان در کارگاه آموزشی و پژوهشی کلینیکال ترایال