جلسه ی توموربورد بیمارستان امام خمینی(بیمارستان ولیعصر(عج))

هر هفته روزهای سه شنبه در محل درمانگاه انکولوژی زنان با حضور اساتید انکولوژی زنان، رادیوتراپی، رادیولوژی و پاتولوژی برگزار می شود. در این جلسات بیمار مبتلا به کانسرهای زنان که جهت تصمیم گیری درمانی نیاز به مشاوره با گروههای مختلف تشخیصی و درمانی دارند، مطرح می شوند و برنامه درمانی آنها بعد از مشاوره با اساتید حاضر در جلسه تعیین می گردد. جلسه ی توموربورد در تاریخ سه شنبه 21/7/94 با حضور آقای پروفسور پرویز هنجنی از امریکا و اساتید بخش انکولوژی زنان :دکتر مدرس، دکتر موسوی، دکتر اخوان و اساتید رادیوتراپی و رادیولوژی و پاتولوژی برگزار شد.
در این جلسه چندین بیمار که تصمیم گیری در مورد پلن درمانی آنها بحث برانگیز بود، مطرح شد و درمورد نحوه ی اداره و درمان این بیماران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.