اعضای انجمن علمی سرطان های زنان ایران

رئیس: دکتر میترا محیط
نائب رئیس: دکتر نادره بهتاش
دبیر: دکتر ستاره اخوان

خزانه دار: دکتر افسانه تهرانیان

اعضای اصلی هیئت مدیره:

دکترمیترا مدرس گیلانی
دکتر فاطمه قائم مقامی
دکتر مژگان کریمی زارچی

اعضای علی البدل:
دکتر سهیلا امینی مقدم
دکتر رضا شاه سیاه

بازرس: دکتر طاهره اشرف گنجویی
بازرس علی البدل: دکتر پوریا عادلی