تومور بورد تیر ماه ۱۳۹۹

COVID19 and Gynecologic Cancers

 تومور بورد تیر ماه ۱۳۹۹

تازه های کولپوسکوپی و پاپ اسمیر در گایدلاین

ASCCP 2019

 تومور بورد خرداد ماه ۱۳۹۹

گایدلاین جدید غربالگری کانسر سرویکس 

تومور بورد مرداد ماه ۱۳۹۹

لیومیوسارکوما (Leiomyosarcoma)

تومور بورد مرداد ماه ۱۳۹۹

(Locally advanced cervical cancer)

تومور بورد شهریور ماه ۱۳۹۹

تومور بورد مهرماه ۱۳۹۹

تومور بورد آبان ماه ۱۳۹۹

وبینار انکولوژی زنان آبان ماه ۱۳۹۹

تومور بورد آذر ماه ۱۳۹۹

وبینار انکولوژی زنان آذر ماه ۱۳۹۹

وبینار توموربورد دی ماه ۱۳۹۹

وبینار توموربورد بهمن ماه ۱۳۹۹

وبینار توموربورد اسفند ماه ۱۳۹۹