IRSGO-logo

رویداد های انجمن سال 1395

8 تا 10 اردیبهشت 1395

هفتمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران
بیمارستان فرهیختگان، تهران

13 خرداد 1395

تومور بورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن
HRT در زنان و بازماندگان کانسرهای زنان
سالن کنفرانس بیمارستان بهمن، تهران، 7:30 تا 10 صبح

7 مردادماه 1395

تومور بورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن
معرفی بیماران با عود کانسر سرویکس
سالن کنفرانس بیمارستان بهمن، تهران، 7:30 تا 10 صبح

11 شهریور 1395

تومور بورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن
کانسرهای آندومتر، گروه انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( IRSGO شاخه خراسان)
سالن کنفرانس بیمارستان بهمن، تهران، 7:30 تا 10 صبح

8 مهر 1395

تومور بورد IRSGO با همکاری بیمارستان پارس
تومورهای تخمدان همراه با معرفی بیمار
سالن همایش های بیمارستان پارس، بلوار کشاورز، تهران، 8 تا 14

6 آبان 1395

تومور بورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن
معرفی بیماران جالب عود کانسر سرویکس و تخمدان
سالن کنفرانس بیمارستان بهمن، شهرک غرب، تهران، 7:30 تا 10 صبح

4 آذر 1395

تومور بورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن
بیماری های تروفوبلاستیک
سالن کنفرانس بیمارستان بهمن، شهرک غرب، تهران، 7:30 تا 10 صبح
مشاهده برگه

9 دی 1395

تومور بورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن
بیماری های پستان
سالن کنفرانس بیمارستان بهمن، شهرک غرب، تهران، 7:30 تا 10 صبح
مشاهده برگه