تومور بورد بیمارستان محب یاس


moheb-e-yas-hospital-title

بیمارستان محب یاس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخرین سه شنبه هرماه برگزار کننده توموربورد می باشد که در آن بیماران مهم و پیچیده سرطان های زنان جهت بررسی و تعیین خط مشی صحیح درمانی مطرح می شوند.
اعضای تومور بورد بيمارستان محب ياس:
گروه پاتولوژی دکتر ایزدی و دکتر سرمدی
گروه رادیولوژی دکتر مردوخ پور ، دکتر صلاحی و دکتر مرادی
گروه رادیوتراپی دکتر طباطبایی و دکتر عقیلی
گروه هماتولوژی انكولوژی دكتر اسنجرانی
گروه انکولوژی دکتر یارندی و شیرعلی
اساتید محترم دکتر ادبی و دکتر محسنی

برگزار کننده


بیمارستان محب یاس
دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات


تاریخ برگزاری:
آخرین سه شنبه هر ماه

زمان:
7 صبح

محل گردهمایی


بیمارستان زنان محب یاس
نشانی: خیابان کریمخان زند، انتهای خیابان استاد نجات اللهی شمالی، بالاتر از سازمان زمین شهری،

وب سایت:
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=732