صاحب امتیاز: انجمن علمی سرطان های زنان ایران

مدیر مسئول: دکتر فاطمه قائم مقامی

سردبیر: دکتر اعظم السادات موسوی

مدیر اجرایی : دکتر مژگان کریمی زارچی

شورای دبیران: دکتر ستاره اخوان، دکتر فریبا بهنام فر، دکتر زهره شاهوردی، دکترفرح فرزانه، دکتر شیوا وحیدی، دکتر فیروزه السادات هاشمی، دکتر زهره یوسفی رودسری

هیات تحریریه: دکتر نسرین احمدی نژاد، دکتر ستاره اخوان، دکتر سهیلا امینی مقدم، دکتر ربابه انبیایی، دکتر نرگس ایزدی مود، دکتر فرناز آموزگارهاشمی، دکتر فریبا بهنام فر، دکتر مهری جعفری شبیری، دکتر ملیحه حسن زاده مفرد، دکترحمیدرضا دهقان منشادی، دکتر مریم رحمانی، دکتر میترا رفیع زاده، دکتر مهرانگیز زمانی، دکتر فرهاد سمیعی، دکتر رضا شاه سیاه، دکتر زهره شاهوردی، دکتر شهرزاد شیخ حسنی، دکتر صنمبر صدیقی، دکتر زهرا صراف، دکتر مرتضی طباطبایی فر، دکتر احمد عامری، دکتر ابراهیم عصمتی، دکتر فرح فرزانه، دکتر محمد علی فیضی، دکتر فاطمه قائم مقامی، دکتر احمد کاویانی، دکتر سامیه کریمی، دکتر مژگان کریمی زارچی، دکتر شیرین گودرزی، دکتر معصومه گیتی، دکتر میترا مدرس گیلانی، دکتر حمیدرضا محتشمی، دکتر میترا محیط، دکتر مهروز ملک، دکتر مژده ممتحن، دکتر اعظم السادات موسوی، دکتر معصومه نجفی، دکتر شیوا وحیدی، دکتر مسعود وکیلی، دکتر فیروزه السادات هاشمی، دکتر فاطمه همایی شاندیز، دکتر فریبا یارندی، دکتر زهره یوسفی رودسری

مسئول دبیرخانه: سمیه پناهی

تدوین فنی: انتشارات ایرانا رسانه