مجله ای که در پیش روی داریم حاصل تلاش دسته جمعی اعضای انجمن تخصصی ژنیکولوژی- انکولوژی ایران در بهار 1394 انتشار یافت. هدف این نشریه، آموزش برخورد با بیمارانی است که در پس یک بیماری به ظاهر خوش خیم گرفتار بدخیمی های نهفته ای می باشند که برای دستیابی به نتیجه ی مطلوب درمانی نیازمند دقت و ذکاوت پزشک اولیه، برنامه ریزی و پی گیری درمانی در یک تیم درمانی چند تخصصی (Joint clinic) می باشند. سعی شده است که با نمونه واقعی(case) از زوایای مختلف به آن پرداخته شده و با ارایه ی نتایج آخرین دستاوردهای علمی، خواننده با جدیدترین روش درمانی آشنا شود و تجربه عملی گروه درمانی نیز به اشتراک گذاشته شود.

انتشار مجله به این سبک برای اولین بار به زبان فارسی از سوی انجمن ژنیکولوژی-انکولوژی ایران اقدامی نو و مبارک است که تولد آن را به جامعه پزشکی ایران به ویژه متخصصین زنان مامایی، ژنیکولوژیست-انکولوژیست ها، پاتولوژیست ها، رادیولوژیست ها، رادیوتراپی-انکولوژیست ها و مدیکال انکولوژیست ها تبریک می گویم.

امید است ما را در تداوم این اقدام ارزشمند علمی با معرفی بیماران خود جهت طرح در مجله پشتیبانی نمایید.