vulvar-cancer-title

بیماری های دستگاه تناسلی تحتانی چیست؟
vulvar-cancerدستگاه تناسلی تحتانی شامل قسمت های پایین سیستم تولید مثل زنان می شود که عبارتند از مهبل، فرج و دهانه پایین تر رحم. نئوپلازی اینترااپیتلیالی، یا ضایعات پیش سرطانی شایع ترین شکل های بیماری دستگاه تناسلی زنان هستند. مدیریت این بیماری ها از این لحاظ مهم است که می بایست پیش از تبدیل شدن به ضایعات سرطانی، شناسایی شوند تا درمان صورت پذیرد.

انواع نئوپلازی اینترااپیتلیالی (Intraepithelial Neoplasia)

نئوپلازی داخل واژن یک بیماری است که رشد سلول های غیر طبیعی از تغییرات پوست مهبل (واژن) منشا می گیرد. این نوع از نئوپلازی می تواند بدون درمان ناپدید شود، اما اگر رشد غیر طبیعی سلول پوست شدید شود، می تواند به سرطان تبدیل گردد. اغلب هیچ نشانه ای از نئوپلازی داخل واژن دیده نمی شود تا اینکه در طول دیگر آزمایش های پزشکی از جمله پاپ اسمیر شناسایی می شود. شناسایی کامل این بیماری ها با کولپوسکوپی میسر می شود.

نئوپلازی داخل ولو بیماری است که در آن رشد سلول های غیر طبیعی بر روی پوست فرج وجود دارد. اغلب آنها بدون درمان ناپدید می شوند. اگر چه آن ها سرطانی نیستند اما نئوپلازی داخل فرج می تواند به آرامی توسعه یابد و توانایی تغییر و تبدیل شدن به سرطان را دارند.

نئوپلازی داخل دهانه رحم بیماری است که در آن سلول های غیر طبیعی در سطح دهانه رحم مشاهده می شوند. این وضعیت سرطانی نیست اما فرد باید برای پایش هر نشانه ای از پیشرفت آن به سمت سرطانی شدن تحت نظارت قرار گیرد.

گزینه های درمان
درمان بیماری های دستگاه تناسلی زنان به نوع و شدت بیماری که تشخیص داده می شود بستگی دارد. انکولوژیست زنان به منظور توسعه یک برنامه درمانی مناسب برای نیازهای خاص هر خانم برنامه ریزی می کند.