bylaw-title

فصل اول ­- کلیات

ماده ۱- به استناد مصوبه ی دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوطه به آن، انجمن علمی سرطان های زنان بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد به طور خلاصه “انجمن” نامیده می شود.

ماده ۲- انجمن صرفاً در زمینه های علمی، پژوهشی، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن بنا انجمن حق سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۳- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۴- مرکز انجمن در تهران بیمارستان ولیعصر (عج) است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

ماده ۵- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده ۶- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم – شرح وظایف و اهداف

ماده ۷- به منظور نیل به اهداف یاد شده در ماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.

۱-۷- ایجاد ارتباط علمی، فنی، پژوهشی، آموزشی و تبادل نظر بین پژوهش گران، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون سرطان های زنان سروکار دارند.

۲-۷- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی

۳-۷- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارایه پیشنهادهای لازم در مسایل یاد شده

۴-۷- ارایه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی

۵-۷- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیش برد فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی

۶-۷- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی های بازآموزی، آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

 

فصل سوم عضویت

ماده ۸- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

۱-۸- عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصص در یکی از رشته های سرطان زنان با رشته های وابسته، جراحی زنان، رادیوتراپی، کموتراپی، پاتولوژی، جراحان عمومی باشند می توانند بر اساس ضوابط یاد شده در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند. کلیه کسانی که دارای درجه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های پرستاری، مامایی، رادیولوژی، آناتومی باشند و کلیه افراد دارای تمایل به کمک در تشخیص و درمان و پژوهش سرطان های زنان

۲-۸- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان دارای اهمیت خاص باشد و یا در پیش برد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره ۱- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آیین نامه نمره تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده ۹- هر یک از اعضای انجمن، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره – پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی را نشبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۱۰- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۱۰- استعفای کتبی عضو

۲-۱۰- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.

۳-۱۰- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرف پزشکی.

تبصره ۱- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره ۲- تصمیم نهایی رجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن بنابر موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه با هیات مدیره خواهد بود.

 

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده ۱۱- انجمن دارای ارکان زیر است:

۱-۱۱- مجمع عمومی

۲-۱۱- هیات مدیره

۳-۱۱- بازرس

الف- مجمع عمومی

ماده ۱۲- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:

۱-۱۲- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا ۵/۱ از اعضاء پیوست تشکیل می گردد.

تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده به دست نیامد، به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت دوباره به همان گونه با ذکر نتیجه دعوت پیشین اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضا حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۳- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و گرفتن تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

۲-۱۳- گرفتن تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

۳-۱۳- انتخاب و یا عزل اعضا هیات مدیره

۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر جایگزین

۵-۱۳- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی لازم برای پیش برد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره

۶-۱۳- تعیین روزنامه با انتشار بالا برای آگهی های انجمن

تبصره- در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده یاد شده در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب- هیات مدیره:

ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره ترکیبی از (۵ تا ۹) نفراست که ۲ نفر به عنوان عضو جانشین انتخاب می شوند . اعضای یاد شده در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲ سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوست انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب دوباره آنان بدون مانع است وعضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره ۱- جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.

ماده ۱۵- هیات مدیره در اولین جلسه، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر (در صورت لزوم) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید.

تبصره ۱- رییس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای اوراق تعهد آور با رییس هیات مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رییس هیات مدیره و در غیاب او نایب رییس خواهد بود.

تبصره ۳- چنان چه هریک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ۴- در صورت استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو جانشین برای ادامه دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۶- هیات مدیره موظف است حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

۱-۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

۲-۱۷- اجرای تصمیمات گرفته شده در مجامع عمومی

۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی

۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارایه به مجمع عمومی

۶-۱۷- تهیه ترازنامه و ارایه آن به مجمع عمومی

۷-۱۷- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

۸-۱۷- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه

۹-۱۷- تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن ها

۱۰-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

۱۱-۱۷- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکل غیر

۱۲-۱۷- گرفتن تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۱۳-۱۷- پیشنهاد منحل کردن انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

ج- بازرس

ماده ۱۸- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر جانشین خواهد بود که هر دو سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوست انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۹- وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارایه به مجمع عمومی

۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره شامل مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارایه به مجمع عمومی

۳-۱۹- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

ماده ۲۰- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیت مدیره مطالعه و بررسی قرار دهد.

ماده ۲۱- در پایان هر سال مالی، ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل ۳۵روز پیش از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

ماده ۲۲- منابع مالی انجمن عبارت است از:

۱-۲۲- حق عضویت اعضا

۲-۲۲- از محل هدایا و کمک ها

 

فصل پنجم – موارد منحل کردن انجمن

ماده ۲۳- در صورت درخواست هیئت مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضا پیوست و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به منحل شدن انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۵- هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارایه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های با انتشار بالا آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره: باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیوان و مخارج پس از تصویب هیات مدیره به یکی از موسسات آموزشی-پژوهشی کشور اهدا خواهد شد.

 

فصل ششم سایر مقررات

ماده ۲۶- طرح ها، برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است، چنان چه به گونه ای با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد، پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مربوطه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده ۲۷- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۷ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید