مراسم افتتاح محل جدید فعالیت انجمن علمی سرطانهای زنان با حضور پروفسور هنجنی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱