پنجمین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطان های زنان ایران


5th-cong-title

برگزار کننده


IRSGO

تلفن تماس:
88341316 21 98+

پست الکترونیک:
irsgo@email.com

جزئیات


کنگره بین المللی

تاریخ برگزاری:
28 تا 30 آبان 1392

زمان:
صبح و عصر

پیام رییس کنگره

به نام خدا

پیام رئیس انجمن

به نام خدا

برگزار کننده

انجمن علمی سرطان های زنان ایران
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران
انجمن سرطان های ایران
انجمن رادیوتراپی- انکولوژی ایران

کمیته علمی

(به ترتیب حروف الفبا)

کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

برنامه کنگره
سخنرانی ها

1.هیسترکتومی ادجوانت بعد از کمورادیاسیون در سرطان سرویکس

دکتر ستاره اخوان

فلوشيپ انكولوژي زنان ،دانشيار گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي تهران،بيمارستان ولي عصر

چکیده

زمینه وهدف:عده ای از متخصصین بدنبال کمورادیوتراپی در موارد انتخاب شده ای که خطر عودشان بالاست هیسترکتومی اکسترافاشیال را توصیه می کنند. این بیماران شامل :ضایعه تومورال بیش از 7 سانتیمتر،درگیری سگمان تحتانی رحم ویا بیماران دارای باقیمانده تومور بعد از رادیوتراپی هستند. اما شواهدی در حمایت از اینکه این امر منجر به بهبود بقا میشود وجود ندارد.

در سال 2003 مطالعه ای در فرانسه برای بررسی هیسترکتومی بعد از کمورادیوتراپی شروع شد.بیمارانی وارد مطالعه شدند که شریط زیر را داشتند:مرحله بیماری IB2یا II که بیماری خارج لگنی درروشهای تصویر برداری مرسوم نداشتند، تحت کمورادیوتراپی با سیس پلاتینmg/m240 در هفته ورادیوتراپی اکسترنال لگنی Gy45 با یا بدون تقویت پارامتریال ویا غدد لنفاوی قرار گرفته بودند و متعاقبا براکی تراپی اورتروواژینال Gy15 دریافت کرده بودند،و8-6 هفته بعداز براکی تراپی پاسخ کامل کلینیکال ورادیولوژیک داده بودند. سپس بیماران در دو دسته A: هیسترکتومی بعداز CRT وB:عدم انجام هیسترکتومی بعدازCRT قرار گرفتند.متاسفانه بعلت عدم پیشرفت بدلیل تعداد ناکافی شرکت کنندگان مطالعه به سرانجام نرسید. ولی با تعداد مارد بررسی شده نتایج میتواند پیشنهاد زیر رابهمراه داشته باشد:انجام هیسترکتومی هیچ اثر درمانی در بیماران با پاسخ کلینیکال ورادیولوژیک کامل بعداز کمورادیوتراپی ندارد.

در مطالعه مولتی سنتریک دیگری که در سال 2006 توسط J.M.Classe وهمکارانش انجام شد ،اینگونه نتیجه گیری شد :جراحی پس از کمورادیوتراپی وبراکی تراپی برای کانسر سرویکس پیشرفته منجر به موربیدیتی قابل قبول میشود.بعلاوه انجام جراحی سبب میشود ارزیابی پاتولوژیک پاسخ به درمان مقدور گرددوکنترل موضعی بیماری را در موارد پاسخ نسبی پاتولوژیک بهبود می بخشد.

نتیجه گیری:عوارض روش های توام درمانی قابل مقایسه با رادیوتراپی یا هیسترکتومی رادیکال تنها می باشد.در مواردی که پاسخ درمانی به رادیاسیون وکموتراپی کامل نبوده وباقیمانده بیماری وجود دارد،هیسترکتومی ادجوانت ممکن است گزینه قابل قبولی باشد و بنظر می رسد که بیمارانی که تحت هیسترکتومی قرار گرفته اند تفاوت چشمگیری در طول مدت بقای عاری از بیمای یا بقای کلی نداشته باشند.

کلمات کلیدی: هیسترکتومی ادجوانت، کمورادیوتراپی، بقاء، عوارض

آدرس پست الکترونیکی: Setareh-Akh@yahoo.com

 

2.جراحي اوليه در سرطان تخمدان مراحل پيشرفته

دکتر سهیلا امینی مقدم

چکیده: تقريباً 225000 زن در كل دنيا با كانسر تخمدان تشخيص داده مي شوند و 14000 زن هم سالانه از اين بيماري مي ميرند. در آمريكا شايع ترين علت مرگ ناشي از سرطان هاي ژنيكولوژيك سرطان تخمدان است و 21990 مورد جديد و 15460 مورد مرگ در سال 2011 گزارش شده است. اكثريت موارد سرطان تخمدان وقتي تشخيص داده مي شود كه بيماري از تخمدان خارج شده است و به اين دليل شانس بقاي طولاني مدت كاهش مي يابد. اساس درمان سرطان تخمدان پيشرفته جراحي اوليه و شيمي درماني در پی آن است. از سال 1990 جراحي سيتوري داكتيو اوليه و به دنبال آن شيمي درماني با تاكسول و پلاتينوم استاندارد درمان در بيماري با مراحل پيشرفته است. بيماري باقي مانده بعد از جراحي سيتوري داكتيو اوليه براي بيماري پيشرفته از مهمترين فاكتورهاي دخيل در پيش آگهي است به طوري كه اگر هيچ بيماري باقيمانده واضح بعد از جراحي نداشته باشيم بهترين پيامد را خواهيم داشت. جراحي سيتوري داكتيو اوليه به روش هاي ساده و راديكال تقسيم بندي مي شود. روش هاي ساده شامل توتال ابدومينال هيستركتومي، برداشتن لوله و تخمدان دو طرف، امنتكتومي اينفراكوليك، برداشتن محدود لنف نود پاراآئورت، برداشتن پريتوان و برداشتن قسمتي از روده است. اين روش ها در اكثر بيماران با حداقل عوارض قابل انجام است. براي رسيدن به سيتوريداكشن اپتيمال جراحي براي بيماري پيشرفته سرطان تخمدان احتياج به اضافه كردن روش هاي راديكال مثل اووفوركتومي راديكال، كولكتومي ركتوسيگموئيد، چندين برداشتن روده، پريتونكتومي ديافراگم و يا برداشتن قسمتي از كبد، جراحي پورتا هپاتيس، جراحي برداشتن طحال و جراحي اينتراتوراسيك است و اين جراحي ها همراه با درجات بيشتري از عوارض خواهد بود. ولي مطالعات زيادي نشان داده است كه اضافه شدن اين جراحي هاي وسيع ميزان بقاء را بهبود مي بخشد و با مورتاليتي و موربيديتي قابل قبول، قابل انجام است.

آدرس پست الکترونیکی: dr_aminimoghaddam@yahoo.com

 

3.اداره توده های تخمدان در سنین رپروداکتیو

دکتر هاله آیت الهی

فلوشیپ انکو لوژی زنان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده: توده تخمدانی یک از شایعترین  موارد مراجعه  به متخصصین زنان را تشکیل می دهد.اغلب توده های تخمدانی خوش خیم هستند و با مشاهده و پیگیری می توانند مدیریت شوند و یا با جراحی لاپارسکوپیک  درمان شوند.  اماتوده های مشکوک به بدخیمی نیاز به توجه  دقیق و مراقبت مناسب توسط افراد مجرب دارند. هدف: هدف این مقاله ارائه طرح مدیریت ، و دستور العمل های تریاژ    برای  زنان در سن  باروری  با کیست تخمدانی یا توده لگنی است.  همچنین بحث در مورد نقش بیو مارکرها  و امیدواری های موجود در مورد امکان پیش بینی بهتر خوش خیم و بدخیمی پاتولوژی تومور های تخمدانی با استفاده ازانها می باشد.

آدرس پست الکترونیکی: hayatollahi@yahoo.com

 

4. بیماران پر خطر برای نئوپلاسم تروفوبلاست حاملگی(GTN)    

مهری جعفری شبیری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده: بیماران پر خطر برای نئوپلاسم تروفوبلاست حاملگی(GTN) مهری جعفری شبیری، استاد انکولوژی زنان، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان – دانشگاه علوم پزشکی تبریز فاطمه نظری، رزیدنت فلوشیپ انکولوژی زنان ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز GTN با بالا رفتن، پلاتو یا بالا بودن مقاوم و مداوم hCG بعد از تخلیه حاملگی مولر ، هیستولوژی کوریوکارسینوم، مول مهاجم یا تومور تروفوبلاستی جفتی (PSTT)یا وجود متاستاز مشخص می شود. تشخیص سریع GTN بدخیم از این نظر اهمیت دارد که تاخیر در تشخیص ممکن است خطرات بیمار را بالا برده و تاثیر سوئی در رسپانس به دارو ایجاد نماید. 2/1 تا 3/2 موارد GTN که نیازمند درمان می باشد به دنبال تخلیه مول کامل ( 30%- 8/6 ) و یا مول پارشیل (7.5% – 5/2 %) ایجاد می شود. GTN بعد از حاملگی مول ،50% تا 70% به صورت مول مهاجم یا مقاوم و در 30 تا 50% به صورت کوریوکارسینوم مشاهده می شود. کوریوکارسینوم حاملگی بدنبال حاملگی ترم ، سقط های خودبه خودی و حاملگی نابجا بقیه GTN های بدخیم را تشکیل میدهد. ریسک فاکتورهای GTN بعد از حاملگی های مول شامل : سطوح بالای HCG قبل از تخلیه حاملگی مولر، سایز رحم بیشتر از سن حاملگی، کیستهای تکالوتئین و افزایش سن مادر می باشد. با وجود این در یک مطالعه اخیر، سن بیمار بعنوان ریسک فاکتور شناخته نشد. بسیاری از این ریسک فاکتورها تواما موثر هستند. در یک مطالعه ای 29% بیماران با حاملگی مول کامل علی رغم تخلیه زود هنگام مبتلا به GTN شدند. این نشانگر دخالت سایر مکانیسم های بیولوژیک مولکولی می باشد. نشان داده شده که خطر GTN در مول های آندوژنیک بیشتر از تریپلو ئید های دی اسپرمیک می باشد. در صورتیکه اندازه کو چکترین قطر بزرگترین ویلی هیدروپیک بیش از 2 میلی متر باشد خطر GTN زیاد خواهد بود. در یک مطالعه خطر GTN در حاملگی مول کامل هتروزیگوس بیشتر از همو زیگوس بوده است. کلمات کلیدی: نئو پلاسم ترو فو بلاستیک حاملگی، عوا مل پر خطر ، بیماری مقاوم ترو فو بلاستیک

آدرس پست الکترونیکی: jafarimehri@yahoo.com

 

 5. hCG و اهمیت شناخت آن

 دکتر مهناز جهانی

چکیده: مولکولhcG نوعی گلیکو پروتئین است که تغییر در محتویات کربوهیدراتی آن ویژگی های بیولوژیک آنرا تغییر می دهد و همانند سایر گلیکو پروتئین ها از دو زیر واحد β و α تشکیل می یابد βhcG بزرگترین زیر واحد β محسوب میشود و این قسمت منحصر به فرد از ساختمان hcG امکان تولید آنتی بادیهای بسیار اختصاصی و بکار گیری ارزیابی های ایمونولوژیک بسیار اختصاصی را فراهم میکند.چنین بنظر میرسد که hcG در تمام بافتهای بدن انسان ساخته میشود اما جفت از لحاظ دارا بودن توانایی گلیکوزیله کردن پروتئین و در نتیجه کاهش سرعت متابولیسم و تامین فعالیت بیولوژیک آن از طریق افزایش نیمه عمر با بقیه اعضا تفاوت دارد. تا به امروزتنها عملکرد کاملا شناخته شده hcG حمایت از جسم زرد است که حدود 8 روزبعد از تخمک گذاری و یک روز پس از لانه گزینی یعنی زمانی که βhcG برای اولین بار در گردش خون مادر قابل تشخیص می شود این مسئولیت را از LH تحویل می گیرد و از مرحله 8سلولی رویان به بعد hcG قابل تشخیص است اما عملکردهای دیگری نیز برای مولکول hcG مشخص شده است و به احتمال قوی hcG استروئید سازی را در بیضه های اولیه جنین تحریک میکند و باعث تولید آندروژن می شود و تمایز مردانه را امکان پذیر می سازد. همچنین مولکول hcG با تاثیر گذاری بر تمایز سیتوتروفوبلاستها تکامل جفت را تنظیم می کند. در هر لحظه از زمان خون مادر حاوی hcG hcG, شکافدار (یک زیر واحد بتای غیر معمول شبیه زنجیره بتای طبیعی است که احتمالا با شکسته شدن زنجیره بتا در یک محل حاصل می شود و این شکسته شدن فعالیت هورمونی hcG را کاهش می دهد)، زیر واحدهای آزاد، قطعات hcG و فرم هیپرگلیکوزیله می باشد. به طور کلی حدود 20-30 ایزوفرم hcG در گردش خون مادر وجود دارند و میزان تولید مولکولهای طبیعی در اوایل حاملگی که جهت فعالیتهای بیولوژیک hcG از اهمیت زیادی بر خوردار هستند به حد اکثر می رسد. دو وضعیت بالینی که سنجش βhcG در آن ها اهمیت می یابد عبارتند از بیماری تروفوبلاستیک حاملگی و EP.

درایالات متحده مول در یک مورد از هر 600 مورد سقط القایی و یک مورد از هر 1000-2000 حاملگی رخ می دهد و 20 درصد بیماران مبتلا به مول دچار عوارض بد خیم می شوند. بیماری تروفوبلاستیک با توجه به مقدار بسیار زیاد βhcG ( 3- 100 برابر بار داری طبیعی) تشخیص داده میشود . و در GTD مولکولهای hcG هتروژن تر از حاملگی عادی هستند و تلاش برای اندازه گیری مولکولهای مختلف hcG در GTD در حال انجام است. استفاده از زیر واحدهای مولکول hcG امروزه در تشخیص، پیگیری ,انتخاب مسیر درمانی بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی اهمیت بسیاری یافته است. به عنوان مثال در تومور تروفوبلاستیک جایگاه جفت (PSTT) زنجیره آزاد ساب یونیت بتای مولکول hcGفرم اصلی است و نسبت بیشتر از 30 درصد hcG free β به total hcG برای تشخیص pstt مفید بوده است (در برخی مطالعات این نسبت بیشتر از 65 درصد ذکر شده است).

در مقابل کوریوکارسینوم با افزایش ترشح βhcG به شدت گلیکوزیله که به اصطلاح HhcG و گاهی نیز انتی ژن تروفوبلاست مهاجم نامیده می شود همراه است و نسبت بالای HhcG به total hcG را در تهاجم های تروفوبلاستیک خواهیم داشت .به این ترتیب این احتمال وجود دارد که در نهایت بتوان شکل خاصی از hcG را با یک وضعیت خاص ارتباط داد که در این صورت احتمال کاربرد بالینی این تست ها وجود خواهد داشت .در نهایت از اهمیت موارد مثبت و منفی کاذب سنجش hcG نباید غافل بود تا از درمان های نامناسب طبی یا جراحی جلوگیری شود.

 

6. بررسی خونریزی غیرطبیعی رحمی در دوران تولید مثل

دکتر فاطمه چراغی

فلوشیپ آنکولوژی زنان ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوا

چکیده

مقدمه: خونریزی غیر طبیعی رحمی شایعترین شکایت زنان می باشد که این مشکل در دوره های مختلف سنی از جمله دوران بلوغ، تولید مثل و قبل و بعد از یائسگی بروزمی کند.

تشخیص افتراقی: تشخیص افتراقی خونریزی غیر طبیعی رحمی در سنین تولید مثل عبارتند از: عدم تخمک گذاری، مشکلات مربوط به حاملگی، عفونت، تروما، نئوپلازی های خوش خیم و بدخیم رحم، بیماریهای سیستمیک، داروها و علل ایاتروژنیک.

ارزیابی: پاتولوژی رحمی بوسیله بیوپسی، سونوگرافی ترانس واژینال، هیستروسکوپی، سونوهیستروگرافی و MRI ارزیابی می شود.

درمان:عموماً درمان دارویی ترجیج داده می شود. درمان جراحی برای خونریزی غیرطبیعی رحمی شامل برداشتن ضایعات غیر طبیعی، هیسترکتومی و هیستروسکوپی می باشد.

آدرس پست الکترونیکی: dr_cheraghi@ajums.ac.ir

 

7. اداره علائم یائسگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر مریم السادات حسینی

متخصص زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده: سالیانه بیشتر از چند میلیون زن در سرتاسر دنیا وجود دارند که بعداز گذشت مراحل درمان بیماری، نیاز به مراقبت­های ثانویه دارند، 25تا 30 درصد از این بیماران در سن زیر 50 سال می­ باشند و علائم یائسگی را بسیار زود تجربه میکنند. متخصصین زنان نقش بسیار مهم وارزشمندی را در کمک به این بیماران دارند. مهمترین مشکلاتی که این بیماران با آن مواجه هستند، خستگی، گرگرفتگی، بیقراری، اختلات خواب، اختلال درحافظه و تمرکز، خشکی واژن، دیس پارونیا، اضطراب وافسردگی می­باشد. استفاده از هورمون به منظور کاهش علائم بدلیل احتمال خطر عود، خصوصا در کسانیکه ER_PR مثبت هستند، توصیه نمی­شود لذا باید از درمان­های غیرهورمونی استفاده کرد.

برای رهایی از علائم وازوموتور، استفاده از SSIR مانند پاروکسیتین، فلوکسیتین، سیتالوپرام، و ونولافلاکسین موثر است که البته در بیمارانی که تحت درمان با تاموکسفن هستند بدلیل مهار سیتوکروم P450GY2D وتداخل با تاموکسفن وکاهش اثر بخشی آن مصرف برخی از این داروها توصیه نمی­ شود. استفاده از فیتواسترژن­ها و سایر مواد غذایی و گیاهی در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی داشته­اند برای خشکی واژن وکاهش میل جنسی، استفاده از لوبریکانت­ها توصیه شده است. از مراقبت­های دیگر در این بیماران جلوگیری از استئوپروز است که توصیه به تصحییح روش زندگی در صدر قرار دارد. استفاده از کلسیم، ویتامین دی و بی­فسفونیت­ها توصیه شده و ضروری می­باشد. اثربخشی و فواید و عوارض بسیاری از داروها ناشناخته می­باشد و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

آدرس پست الکترونیکی: hoseiny339@yahoo.com

 

8. نقش فروزن سکشن در تشخيص کانسر تخمدان

دکتر میترا رفیع زاده

چکیده: کانسر تخمدان يکي از چهار علل شايع مرگ ناشي از سرطان در زنان مي باشد.از انجايي که داراي علائم غير اختصاصي ميباشد معمولا در مراحل ديررس تشخيص داده ميشود.انواع ضايعات غير نئوپلاستيک التهابي تخمدان، لوله فالوپ و ليگامان پهن ميتوانند ايجاد توده آدنکس نمايند. در تمامي موارد توده هاي ادنکس بررسي جراحي به منظور تعيين ماهيت ضايعه توصيه مي شود.انجام فروزن سکشن جهت تعيين ماهيت نئو پلاستيک تخمدان لازم مي باشد و با کمک آن ميتوان ضايعات خوش خيم تخمدان را از موارد بوردرلاين وبدخيم تشخيص داد.در ضمن فروزن سکشن بايد انواع تومور هاي آن را در نظر داشت زيرادر تعيين نوع جراحي کمک کننده مي باشد.در ضمن فروزن ميتوان گسترش به پريتوئن و تا حد زيادي به افتراق انواع اوليه از متاستاتيک کمک مي نمايد. صحت تشخيص فروزن در ضايعات تخمدان بستگي به نوع ضايعه، اندازه آن و ميزان sampling و تجربه پاتولوژيست دارد.ميزان حساسيت ( sensitivity) فروزن در تشخيص بدخيمي تخمدان 86%، و ميزان اختصاصيت) specificity) آن نزديک به 100% مي باشد. به طور کلي صحت تشخيصي آن 87 تا 96% مي باشد. موارد منفي کاذب و مثبت کاذب در تومور هاي بزرگ تخمدان و تومور هاي بوردرلاين شايعتر مي باشد زيرا گاهي تومور بوردرلاين بزرگ بوده و بدخيمي به صورت کانوني در ان وجود دارد که امکان نمونه برداري وسيع از قسمتهاي مختلف تومور وجود ندارد واين سبب مشکل تشخيصي مي گردد.جهت کاهش موارد منفي کاذب ارتباط بين جراح و پاتولوژيست وارائه وضعيت کلينيکي بيمار بسيار حائز اهميت مي باشد.انواع ضايعات غير نئو پلاستيک بايد هميشه در تشخيص افتراقي در نظر داشت مانند کيستهاي فونکسيونل آبسه توبواوارين، اندومتريوز، تورسيون، حاملگي خارج رحمي لوله ، هيپر پلازي استرومال، و ادم وسيع تخمدان زيرا تمامي اين موارد به صورت توده تخمداني تظاهر مي کنند.در مورد تومور هاي اپي تليالي تخمداني مشکل ساز ترين انها توموهاي موسيني بوردر لاين مي باشد. در آناليز فروزن سکشن انها حساسيت و اختصاصيت کمتري نسبت به انواع بدخيم و خوش خيم ديده شده است. لذا در surgical management اين تومور ها بايد جنبه احتياط را در نظر داشت.در مورد توموهاي بدخيم اپي تليالي آندومتريوئيد نيز بايد متاستاز ادنوکارسينوم کولون را نيز در نظر داشت.تومور هاي Sex cord stromal حدود 5-10 % تومور هاي تخمدان را تشکيل مي دهند.اکثريت اين تومور ها خوش خيم بوده يا پتانسيل کمي براي رفتار اگرسيو و متاستاز دارند.شايعترين تومور در اين گروه تومور گرانولوزا مي باشد که 2% کل تومور هاي تخمدان را تشکيل مي دهد.تشخيص افتراقي اين تومور در فروزن تومور هاي متاستاتيک، کارسينوم انديفرانسيه و ترانزيشنال سل کار سينوم مي باشند.با بررسي سيتولوزيک تومورضمن فروزن ميتوان سلول هاي گرانولوزا را که داراي سيتوپلاسم کم و مشخصات هسته تومور را که هسته شکاف دار (coffee bean) ميباشند را مشاهده نمود. تومور هاي ژرم سل تمايز تشکيل بافتهاي امبريونيک و غير امبريونيک دارند. 30-40% تومور هاي تخمدان را تشکيل ميدهند و شايعترين انها تراتوم ماچور کيستيک مي باشد. تشخيص افتراقي مهم تراتوم از انواع immature آن مي باشد که گاهي در ضمن فروزن امکان پذير نمي باشد و تشخيص نهايي موکول به permanent sections مي گردد.در تراتوم immature بافت نورواپي تليوم و همجنين بافت هاي نارس ديگر ديده مي شود.ديس ژرمينوم شايعترين تومور بدخيم ژرم سل است که يکي از تشخيص افتراقي هاي مهم آن large cell lymphoma  مي باشد.در صورت تشخيص اين تومور تخمدان سمت مقابل نيز بايد بررسي گردد.در 15% موارد داراي انواع ديگر اجزاي ژرم سل مي باشد کا گاهي تعيين آن در فروزن امکان ندارد.در Mixed germ cell tumors نمونه برداري متعدد ضمن فروزن لازم است.در مورد metastatic tumors به تخمدان بايد متاستاز از کولون، پستان و معده را در نظر داشت.

از نکاتي که به تشخيص متاستاز کمک مي کنند دو طرفه بودن، در گيري وسيع سطح، تهاجم وسيع لنفوواسکولار، و نماي رشدي مولتي ندولار مي باشد.ولي در موارد poorly differentiated اين افتراق امکان پذير نمي باشد و تشخيص قطعي موکول به سکشن هاي permanent و استفاده از ايمونوهيستوشيمي مي گردد.

آدرس پست الکترونیکی: m.rafiezadeh@yahoo.com

 

9. تشخیص و اداره ی پولیپ های آندومتر

دکتر قدسیه سیدی علوی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده: پولیپ های رحمی در لایه داخلی رحم (آندومتر) ایجاد شده از این رو به نام پولیپ آندومتر نامیده می شوند که به علت رشد بیش از حد بافت آندومتر است. با پایه بسیار ظریف یا قطور به آندومتر رحم متصل می شود و در حفره رحم گسترش می یابد. پولیپ ها به شکل بیضی یا گرد هستند واندازه آن ها از چند میلی متر تا چند سانتیمتراست و یک عدد یا متعدد می تواند باشند. علت تشکیل آن ناشناخته است ولی میتواند به دلیل اثر استروژن باشد. در سن 40 تا 50 سال بیشتر دیده می شود دردوران بعد از منوپوز هم دیده می شود ولی در سن کمتر از 20 سالگی معمولا مشاهده نمی شود. چاقی، فشار خون و مصرف تاموکسی فن در بروز آن تاثیر دارد.بیشترین علامت آن AUB است. با معاینه ژینکولوژی، سونوگرافی ترانس واژینال، سونوهیستروگرافی، هیسترسکپی، بیوپسی آندومتر و کورتاژ مشخص می شود.برای درمانهای موقتی از پروژسترون و GnRH می توان استفاده کرد ولی درمان قطعی برداشتن پولیپ به طرق مختلف و در صورت عدم پاسخ، درمان نهایی هیسترکتومی است. راه پیشگیری از ایجاد پولیپ وجود ندارد و در صورت عود، درمان مجدد مانند فوق لازم است.

آدرس پست الکترونیکی: alavigh@mums.ac.ir

 

10. درمان Carcinoma Insitu- Stage 0 :

 دکتر زهره شاهوردی

چکیده: درمان carcinoma insitu مشابه سایر موارد دیسپلازی و CIN سرویکس بوده و شامل کرایوسرجری ، لیزر ، LEEP/LEETZ و cold knife conization می باشد. در موارد Adenocarcinoma Insitu هیسترکتومی توصیه می شود اما در صورت تمایل بیمار به حفظ باروری con biopsy ضروری است و در صورت Negative Margin پیگیری دقیق بیمار تا اتمام باروری توصیه می گردد و پس از پایان این دوره هیسترکتومی لازم است. در SCC insitu در صورت عود بیماری علی رغم به کارگیری سایر روش های درمانی ، هیسترکتومی ساده توصیه می گردد .قابل توجه است که همه موارد CIN قابل درمان می باشند اما از آنجایی که احتمال عود بیماری در واژن و سرویکس وجود دارد پیگیری دقیق با انجام تست پاپ اسمیر دوره ای و کولپوسکوپی لازم است.

درمان stage 1A1 :

 1. در صورت تمایل بیمار به حفظ باروری ، Con Biopsy و پیگیری دقیق به منظور بررسی موارد عود ضروری است .
 2. در صورت Positive Margin و عدم تمایل بیماربه حفظ باروری ، درمان انتخابی هیسترکتومی می باشد .
 3. در صورت تهاجم بیماری به عروق لنفاوی یا خونی ، رادیکال هیسترکتومی به همراه لنفادنکتومی لگنی توصیه می شود .اما در بیمارانی که مایل به حفظ باروری می باشند ، تراکلکتومی رادیکال بجای هیسترکتومی رادیکال توصیه می شود .

درمان Stage1A2 :

 1. هیسترکتومی رادیکال به همراه لنفادنکتومی لگنی
 2. براکیوتراپی با یا بدون رادیوتراپی خارجی لگن
 3. در صورت تمایل به حفظ باروری ، تراکلکتومی رادیکال به همراه لنفادنکتومی لگنی توصیه می گردد.

درمان Stage 1B1:

 1. درمان استاندارد در این موارد هیسترکتومی رادیکال به همراه لنفادنکتومی لگنی می باشد . برداشتن لنفنودهای پاراآئورتیک نیز ضروری است و در صورت وجود Positive Margin یا لنفنودهای مثبت، رادیوتراپی و شیمی درمانی بعد از جراحی توصیه می گردد.
 2. دومین درمان پیشنهادی، رادیوتراپی به همراه براکیوتراپی و رادیوتراپی خارجی است.
 3. در صورت تمایل بیمار به حفظ باروری تراکلکتومی رادیکال به همراه لنفادنکتومی لگنی و پاراآئورتیک ضروری است.

درمان Stage1B2 :

 1. درمان استاندارد شامل ترکیبی از شیمی درمانی با Cisplatin و رادیوتراپی لگن به همراه براکیوتراپی می باشد.
 2. روش دیگر هیسترکتومی رادیکال به همراه لنفادنکتومی لگنی است که در صورت Positive Margin و یا لنفنود های مثبت، رادیوتراپی به همراه شیمی درمانی بعد از جراحی لازم است .
 3. بعضی ازپزشکان ، رادیوتراپی و شیمی درمانی متعاقب جراحی هیسترکتومی را توصیه می کنند .

آدرس پست الکترونیکی: drshahverdi@yahoo.com

 

11. اداره هیپرپلازی آتیپیک آندومتر

دکتر ملیحه عرب

استاد ژنیکو انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات پیشگیری بیماریهای زنان، بیمارستان امام حسین (ع)

چکیده: در اداره هیپرپلازی آتیپیک آندومتر دو مساله حایز اهمیت است. یکی وجود همزمانی با کانسر آندومتر که در بیوپسی اولیه تشخیص داده نشده است و میتواند جراح را با پاتولوژی کانسر غافلگیر کند. در این موارد جراحی ناکامل و انچام نشدن مرحله بندی حین جراحی مساله ساز است. در این رابطه نمونه گیری کاملترقبل از جراحی و باز کردن نمونه رحم حین جراحی میتواند مطرح شود.مساله دوم امکان پیشرفت به طرف کانسر آندومتر میباشد که بخصوص در بیماران جوانتر که تصمیم به حفظ باروری با رحم خود میگیرند مطرح میشود. در هر دو مورد ذکر شده توجه دقیقتر  به هیستوپاتولوژی نمونه گرفته شده و وجود آتیپی یا هیپر پلازی کمپلکس مهم است.

آدرس پست الکترونیکی: drmarab@yahoo.com

 

12. غربالگری کانسر تخمدان

دکتر پروین غفاری

چکیده: کانسر تخمدان دومین کانسر شایع ژنیکولوژی و شایعترین علت مرگ ناشی از سرطانهای ژنیکولوژی است.م تاسفانه روش های غربالگری پیشنهاد شده برای کانسر تخمدان از جمله تومور مارکرها، سونوگرافی واژینال و علایم بالینی هنوز موفقیت امیز نبوده اند. نتایج بدست امده ازبررسی سیستماتیک متاانالیز در مورد معایب ومزایای غربالگری کانسر تخمدان به شرح ذیل است:

– غربالگری زنان بدون علامت سبب کاهش مرگ و تشخیص زودرس در مراحل اولیه کانسر تخمدان نشده است بلکه سبب افزایش انجام لاپاراتومی غیرضروری و نگران شدن بیمار به دلیل مثبت کاذب شدن تست های غربالگری شده است.

– غربالگری بر کیفیت زندگی بیماران تاثیری ندارد (شواهد قوی)

-غربالگری با سونوگرافی واژینال به تنهایی منجر به انجام جراحی های غیرضروری میشود.

– برخی غربالگری را برای زنان با ریسک متوسط توصیه نمی کنندوهمچنین غربالگری باCA125به تنهایی توصیه نمی شود.

زنان با تاریخچه مثبت فامیلی باید برای مشاوره ژنتیکی ارجاع داده شوند NCCN و,ACOG توصیه میکنند در صورت مثبت بودن موتاسیون ژن BRCA غربالگری از سن 30-35 سالگی یا 5-10 سال قبل از سنی که کانسر در خانواده تشخیص داده شده است شروع شود. هر 6-12 ماه سونوگرافی واژینال و CA125 انجام شود.

آدرس پست الکترونیکی: pnghaffari@yahoo.com

 

13. نحوه برخورد با افرادی که در غربالگری، ویروس پرخطر مثبت دارند اما سیتولژی منفی است

دکتر شیرین گودرزی

چکیده: در سال 2012 گاید لاین های جدید برای غربالگری سرطان سرویکس در زنان 30-64 سال منتشر شد که تست همزمان پاپ اسمیر و ویروس پر خطر زگیل تناسلی (co-testing) به عنوان تست ارجح پذیرفته شد. هم اکنون بسیاری از مراقبین بهداشتی-درمانی با نتایج تست هایی مواجه می شویم که عدم تطابق در آنها به چشم میخورد برای مثال زمانی که تست آچ پی وی مثبت است اما سیتولژی نرمال میباشد و یا زمانیکه تست اچ پی وی منفی است اما در سیتولژی سلولهای غیر عادی مشاهده شده است. لذا به وجود گاید لاین برای داشتن زبان مشترک بین تمامی کلینیسین ها در سراسر دنیا احساس نیاز میشود تا برای انتخاب بهترین راه برای ارزیابی بیمارن خود دچار سردرگمی نگردیم . با اینحال میبایست این نکته مهم و اساسی را در نظر داشت که با وجودیکه گایدلاین ها به یاری ما می آیند اما برای هر بیمار شرایط خاص وی را مد نظر قرار دهیم. برای خانم های بالای 30 سال، اگر نتیجه تست همزمان HPV+/pap- باشد، میتوان به یکی از دو روش زیر برخورد کرد: 1. تکرار هر دو تست یکسال بعد، 2. انجام ژنوتایپ (بررسی شماره های 16 و 18 از ویروس پرخطر) و اگر نتیجه ژنوتایپ مثبت بود،انجام کولپوسکپی. اما همانطور که قبلا نیز کفته شد، اگر بیماری با علایم مثبت نزد ما مراجعه نماید یا دارای ظاهر غیر عادی سرویکس باشد، می بایست در اسرع وقت از نظر ضایعات سرویکس بررسی شود و تاخیر در ارزیابی صرفا” بخاطر جواب منفی آزمایش جایز نیست.

آدرس پست الکترونیکی: shirin.goodarzi@gmail.com

 

14. آندومتریوز و سرطان

دکتر میترا محیط

ژنیکولوژیست انکولوژیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: آندومتریوز یکی از شایعترین بیماریهای خوش خیم زنان است که 15-10% از زنان سنین باروری را مبتلا می کند. این بیماری به عنوان یک ضایعه خوش خیم شناخته می شود، اما قابلیت متاستاز به بافت های مجاور و دوردست را داشته و می تواند تهاجم و آسیب بافتی ایجاد کند. علاوه بر این انواع گوناگونی از موتاسیونها و عدم ثبات ژنومها که در تومورهای اپی تلیالی تخمدان از نوع آندومتریووئید و سلول شفاف دیده شده در آندومتریوز هم گزارش شده است. درآندومتریوز همانند بدخیمی ها شواهد بی ثباتی ژنومیک وجود داشته و سلولها مونوکلونال هستند. مطالعات متعددی این فقدان هتروزیگوزیتی و وجود موتاسیونهای متعدد در ژنهای مهار کننده تومور را دربافت آندومتریوز تایید کرده اند. عامل دیگری که در آندومتریوز و بد خیمی ها مشابه است و احتمال وجود ارتباط بین این دو را تقویت می کند، اهمیت آنژیوژنز در بروز و بقای هر دو بیماری است. علاوه بر این وجود “هم” ، ” استرس اکسیداتیو آهن”،” التهاب” و “هیپراستروژنیسم” نیز احتمال وجود چنین ارتباطی را بیشتر مطرح می کنند. وجود موارد ” آندومتریوز آتیپیکال ” نیز به نظر میرسد شاهدی بر امکان تبدیل آندومتریوز خوش خیم به ضایعات بدخیم باشد.

ارزیابی شواهد موجود: عمده مطالعات انجام شده در مورد ارتباط آندومتریوز و بدخیمی در رابطه با سرطان های اپی تلیالی تخمدان از نوع آندومتریوئید و سلول شفاف است. در حال حاضر آندومتریوز و توده های تخمدانی آن در طبقه بندی تومورهای تخمدان سازمان بهداشت جهانی به عنوان ضایعات ” شبه تومور” طبقه بندی می شوند. در مورد ارتباط آندومتریوز با سرطانهای تخمدان آندومتریوئید و سلول شفاف مطالعات متعددی انجام شده و افزایش خطر در مطالعات مورد- شاهدی و تحلیلی با اندازه اثر 9/1-32/1 گزارش شده است. در مطالعات اپیدمیولوژیک هر گاه اندازه اثر از 2 کمتر باشد، قبل از هر گونه تفسیر و نتیجه گیری در مورد وجود رابطه علت و معلولی بین دو عامل باید تاثیر سایرعوامل همراه و مخدوش کننده ارزیابی گردد. البته برخی گزارشات موردی ( غیر مورد- شاهدی یا کوهورت) ارتباط قوی تری با اندازه اثر 4/5-7/3 را نیز گزارش نموده اند. با توجه به شیوع آندومتریوز و مرگ و میر بالای سرطان تخمدان، انجام مطالعات بیشتر برای بررسی این ارتباط و ارزیابی علت و معلولی بودن آن ضروری است.در مورد ارتباط آندومتریوز با سایر سرطاتهای زنان ( پستان، دهانه رحم و آندومتر) مطالعات اندکی انجام شده که نتایج آنها متفاوت بوده و مجموعا شواهد موجود ناکافی می باشند.

نتیجه گیری: به نظر می رسد احتمالا آندومتریوز ضایعه پیش سرطانی تومورهای بدخیم آندومتریوئید و سلول شفاف تخمدان باشد. البته شواهد در این مورد کافی نیست و نمی توان نتیجه گیری کرد که این همراهی ناشی از یک رابطه علت و معلولی است یا عوامل خطر و مکانیسم های ایجاد کننده مشترک، سبب این همراهی هستند.

آدرس پست الکترونیکی: mitramohita@gmail.com

 

15.نقش HPV testing در برخورد با پاپ اسمیر غیر طبیعی

دکتر فریبا یارندی

دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان جامع زنان تهران

چکیده

موضوع بحث: نقش Hpv testing در برخورد با پاپ اسمیر غیر نرمال حساسیت تست پاپ اسمیر در تشخیص ضایعات CIN2+ وCUN3+ 47-62% و ویژگی آن 60-95% می باشد. HPV testing به تنهایی در تشخیص CIN2+,CIN3 9/95% و3/96% می باشد. در صورت استفاده همزمان از HPV testing و پاپ اسمیر ارزش پیش گویی منفی یک تست دوگانه منفی به 99% می رسد. طبق آخرین بازبینی صورت گرفته در زمینه غربالگری سرطان سرویکس سال 2013 خلاصه تغییرات صورت گرفته به شرح زیر است بر خلاف گزارش سال 2003 که در ضورت یک تست دوگانه منفی تا مدت سه سال نیازی به غربالگری مجدد نیست بر اساس بازبینی سال 2013 این مدت به سه سال افزایش یافت نکته دیگر مورد توجه در بازبینی اخیر 2013 توجه به این مسئله می باشد که در گزارش پاپ اسمیر Unsatisfactory توصیه به انجام reflex HPVtesting نمی شود چرا که در صورت منفی بودن hpv testing این نتیجه قابل اعتماد نمی باشد.بدین علت که hpv testing در صورت ناکافی بودن میزان cellularity نتایج منفی کاذب بالایی دارد. دز بازبینی اخیر در برخورد با Ascus کولپوسکوپی فوری توصیه نمی شود بلکه در این موارد در بیمار بالای 30 سال HPV testing ارجح میبا شد در موارد گزارش پاپ اسمیر مبنی بر Negative but insufficient for EC/TZ component با توجه به غیر وابسته بودن نتایج Hpv testing به Transformation zone component میتواند به عنوان حاشیه اطمینان برای بیماران 30-64 سال در این موارد مورد استفاده قرار بگیرد. Hpv testing در ارزیابی اولیه Asc-H و HSIL نقش ندارد در بیماران با گزارش AGC , HPv testing در شناسایی گروه کم خطر توان نمی باشد بلکه تست منفی فقط ما را به سمت بیماران پر خطر تر از نظر سرطان اندومتر سوق می دهد. HPV testing هم در ارزیابی اولیه و هم پیگیری کلیه بیماران با جواب بافت شناسی مبنی بر CIN 1 کاربرد دارد. HPv testing در پیگیری بیماران با CIN2+ ,CIN3+ به دنبال excisional procidures کاربرد دارد اما تکرار اکسیزیون یا هیسترکتومی بر اساس Hpv testing به تنهایی توصیه نمی شود. Negative HPv testing بعد درمان بیماران با AIS نشانگر بیماران کم خطر از نظر عود و یا پیشرفت می باشد.

آدرس پست الکترونیکی: yarandi_f@yahoo.com

سخنرانی ها (مقالات)

1.بررسی پلی مورفیسم های 22 ژن tRNA میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان

سارا اسلامی زاده، مسعود غفارپور ، محمد عرب زاده، ودیعه قدسی نژاد ،کلهرودی آهورا ،آراسته کنی، سید مسعود هوشمند
مرکز پزشکی بیماری های خاص تهران
چکیده: نقص های ژنوم میتوکندریایی در ارتباط با بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان پستان گزارش شده است. از آنجایی که ژن های 22tRNA میتوکندریایی اعمال زیادی مثل پردازش و ترجمه را انجام می دهند لذا یکی از اجزای اساسی برای سنتز پروتئین های ضروری میتوکندری به شمار می آیند. تاکنون جهش های سوماتیک اندکی در ژن های tRNA میتوکندری در سلولهای سرطانی گزارش شده است. ما در این مطالعه کل ژنهای 22tRNA میتوکندریایی را در 30 بافت تومور و نرمال بیماران زن ایرانی مبتلا به سرطان پستان و 100 نمونه کنترل با روش PCR-Sequencing آنالیز کردیم. هدف ما از این مطالعه یافتن اطلاعاتی از ارتباط بین جهش های ژنوم میتوکندریایی و سرطان پستان است . 12 تغییر در ژن های tRNA مشاهده شد . تغییرات هموپلاسمی C12187T و A15948G در tRNA هیستیدین و ترئونین و تغییرات هتروپلاسمی C1631A, T1633A)، A5565G ) و G5849A در tRNA ، تریپتوفان، والین و تیروزین جدید بودند و فقط در سلول های سرطانی دیده شدند و نیمی دیگر پلی مورفیسم های گزارش شده بودند. در میان آنها پلی مورفیسم A12308G در 23% بیماران و 3% نمونه های کنترل ما یافت شد که با P=0.0008 یک تغییر چشمگیر و معنی دار معرفی می شود. این تغییر در بافت نرمال اطراف تومور نبود، در طول تکامل در بین گونه ها حفظ شده و اخیرا افزایش دهنده متاستاز در سلول های سرطان پستان گزارش شده است .لذا ممکن است به عنوان یک تغییر ژنتیکی مؤثر در پیشرفت روند سرطان و یک بیومارکر تشخیصی سرطان پستان مورد بررسی قرار بگیرد. این تغییر در بسیاری از انواع بیماری ها مثل آلزایمر، آتاکسیا، Storke، progressive external ophthalmoplegia، پاركينسون، كارديوميوپاتى و… گزارش شده است. بنابراین تأیید نقش این تغییر به عنوان یک پلی مورفیسم شایع و یا یک تغییر مؤثر برای پیشرفت سرطان ، نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

آدرس پست الکترونیکی: sara.eslamizadeh@gmail.com

2. بررسی ارتباط میزان تمایز سلولهای تومورال وعمق تهاجم تومور با درگیری غدد لنفاوی لگن و پاراآئورت در کانسر رحم
رباب انبیائی*، زهره شاهوردی، زهره بهرامی، اکرم قرا محمدی، محمد مهدی جلینی
1. متخصص رادیوتراپی انکولوژی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین علیه السلام.
2. متخصص و جراح زنان و زایمان، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین علیه السلام
3. اپیدمیولوژیست، دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین علیه السلام
4.متخصص و جراح زنان و زایمان
چکیده: مقدمه: شناختن عوامل موثر در احتمال در گیری غدد لنفاوی در بیماران مبتلا به کانسر رحم در اتخاذ تصمیم درمانی کارآمدترخصوصا وسعت عمل جراحی مورد نیاز برای این بیماران موثر است. در این مطالعه سعی شده است تا ارتباط میزان تمایز سلولهای تومورال وعمق تهاجم میومتریال توموربه عنوان عوامل خطر ساز با درگیری غدد لنفاوی لگن و پاراآئورت درمبتلایان به کانسر رحم مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها: مطالعه یک مطالعه گذشته نگر بود که روی بیماران مبتلا به کانسر آندومتر ارجاع شده بین سالهای 1374تا 1389، به بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین علیه السلام انجام شد. تمام بیماران تحت عمل جراحی برداشت کامل رحم و ضمائم و لنف ادنکتومی لگنی ( surgical staging) قرار گرفته بودند و و لنف ادنکتومی پاراآئورت در تعدادی از آنها انجام شده بود. با استفاده از گزارشات پاتولوژی، ارتباط میزان تمایز سلولهای تومورال وعمق تهاجم میومتریال با درگیری غدد لنفاوی لگن و پاراآئورت آنها مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS شماره 20 مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
نتایج: از 170 بیمار مورد بررسی 29بیمار (17%) درگیری لنفاوی داشتند که از بین آنها 3 مورد (3.6%) تمایز توموری یا گرید 1 بودند، 8 بیمار معادل (15.1%) گرید 2 داشتند و 18 بیمار معادل (52.9%) تومور با گرید 3 داشتند.
از بین بیماران با عدم درگیری و تهاجم به میومتر هیچ کدام درگیری غدد لنفاوی نداشتند ولی بیماران با درگیری وعمق تهاجم کمتر از 50% میومتر، 28% و بیماران با درگیری وعمق تهاجم بیشتر از 50% میومتر، 62.5% درگیری متاستاتیک غدد لنفاوی را نشان دادند.ارتباط عمق درگیری و گرید تومور با متاستاز غدد لنفاوی از لحاظ آماری معنی دار بود. (p <0.001) بحث و نتیجه گیری:در مبتلایان به کانسر آندومتر، بیماران با تومورهای گرید 1 و 2 و وعمق تهاجم کمتر از 50% میومتر احتمال کمی برای درگیری لنف نودها دارند در حالیکه با افزایش گرید تومور و عمق تهاجم به میومتر احتمال درگیری لنف نودها افزایش می یابد و باید انف آدنکتومی کامل برای آنها انجام شود. کلمات کلیدی: کانسر آندومتر، تهاجم به میومتر، متاستاز غدد لنفاوی، گرید تومور آدرس پست الکترونیکی:anbiaee@gmail.com

3.تاثير لتروزول بر بافت شناسي آندومتر در بيماران با اختلالات پروليفراتيو و هيپرپلازي ساده آندومتر
آزاده آزادی، علی دسترنج تبریزی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده: مقدمه:كارسينوم آندومتر شايع¬ترين بدخيمي دستگاه تناسلي زنان است كه همواره به تشخيص صحيح و درمان زود هنگام آن تاكيد شده است. در حال حاضر درمان مداوم با مژوسترول استات در برطرف كردن اختلالات پروليفراتيو و هيپرپلازي آندومتر بدون آتيپي موثر بوده ولي در مورد تاثیرلتروزول بر تغييرات هيستولوژيكي آندومتر ابهاماتي وجود دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير لتروزول بر تغييرات بافت آندومتر در مقايسه با مژوسترول مي باشد.
مواد و روش كار:در يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شده، 92 بيمار با تشخیص پاتولوژيک اختلالات پروليفراتيو و هيپرپلازي ساده آندومتر ، در قالب دو گروه (مداخله و كنترل هركدام 46 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. به بيماران گروه مداخله، لتروزول 5/2 ميلي گرم روزانه و به بيماران كنترل، مژوسترول استات.80 ميلي گرم روزانه به مدت 3 ماه تجويز شد.سپس دو گروه از نظر تغييرات هيستولوژيكي بافت آندومتر مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته¬ها:پاتولوژي آندومتر قبل از مداخله در 39 مورد (%8/84) از بيماران گروه لتروزول، اختلالات پروليفراتيو و در 7 مورد (%2/15) هيپرپلازي ساده و در گروه مژوسترول نيز، 36 مورد (%3/78) اختلالات پروليفراتيو و 10 مورد (%7/21) هيپرپلازي ساده بود. تفاوت دو گروه قبل از مداخله معني دار نبود (59/0=P). بعد از مداخله نيز تفاوت دو گروه از نظر تغييرات هيستولوژيكي و پاسخ به درمان معني¬دار نبود (31/0=P).
نتيجه گيري:با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه و عدم وجود تفاوت معني دار بين دو گروه مي¬توان بيان كرد كه لتروزول ارجحيت خاصي به مژسترول استات در پسرفت ضايعات آندومتر ندارد، ولي بهتر است جهت شفاف كردن موضوع مطالعات بيشتري با تعداد نمونه بالاتر انجام گيرد. كلمات كليدي:اختلالات پروليفراتيو، لتروزول، مژسترول، هيپرپلازي ساده.
آدرس پست الکترونیکی: azadeazadi_1360@yahoo.com

4.سلول های بنیادی تخمدان: از باروری تا سرطان تخمدان
نرگس باقری پور* ، سعید زواره، محمد تقی قربانیان
دانشکده زیست شناسی، پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان
چکیده: زمینه: وجود سلول های بنیادی تخمدان با قابلیت تجدید ذخیره تخمدانی پستانداران بعد از تولد، مفهوم جدیدی است که تحول عظیمی را در بیولوژی تولید مثل ایجاد نموده است.در حال حاضر، در افراد مبتلا به سرطان، جهت دست یابی به باروری سالم به انجماد تخمدان قبل از شیمی درمانی می پردازند. اما خطر باقی ماندن سلول های سرطانی در بافت وجود دارد. بنابراین اگر بتوان سلول های بنیادی را از بافت تخمدان جدا کرد و آن را تا مرحله تشکیل تخمک کشت داد می توان شانس دست یابی به باروری سالم را افزایش داد.
هدف: در مطالعه حاضر، بیان نشانگر سلول های بنیادی پر توان OCT4 در بافت تخمدان موش در سطح پروتئین بررسی گردید تا بتوان گامی موثر برای شناسایی سلول های بنیادی تخمدان و جداسازی آن جهت باروری بیماران سرطانی پس از شیمی درمانی برداشت.
مواد و روش ها: موش های باکره با¬¬¬¬لغ 6-8 هفته نژاد NMRI قربانی و تخمدان خارج گردید. رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی نشانگر پرتوان OCT4 بر روی برش های پارافینی تخمدان انجام گرفت.
نتایج: بیان OCT4 در سلول های لایه گرانولوزای فولیکول های ثانویه و سلول های تکا و لایه گرانولوزای خارجی فولیکول¬های آنترال مشاهده گردید.
نتیجه گیری: این مطالعه نشانگر پر توان را در بافت تخمدان شناسایی و فرضیه حضور سلول های بنیادی تخمدان را تایید می کند.
واژگان کلیدی: سلول های بنیادی تخمدان، OCT4، سرطان تخمدان، شیمی درمانی
آدرس پست الکترونیکی : n.bagheripoor@gmail.com

5.بررسی الگوی پروتئومیک بافت سرطانی در مبتلایان به سرطان پستان و مقایسه آن با بافت پستان طبیعی
فیروز بهبودی، مصطفی رضایی طاویرانی،دکتر شاهرخ یوسف زاده،دکتر بهرنگ عاشوری زاده، حانیه باشی زاده فخار ،احسان کاظم نژاد ، حکیمه زالی
دانشکده علوم پزشکی گیلان
چکیده
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان درزنان در اكثريت نقاط جهان است.در كشور ما و در استان گيلان نيز فراواني آن با توجه به آمارهاي جمع آوري شده نوسط مراكز بهداشت استان در سالهاي اخير سيري فزاينده نشان داده است.اين نوع سرطان عليرغم تلاش هاي انجام گرفته به منظور تشخيص و درمان زود هنگام هنوز هم دومين علت شايع مرگ بر اثر سرطان ها در زنان است .هدف از اين مطالعه،دستيابي به بيوماركرهاي پروتئيني است كه در تشخيص و درمان سرطان دهانه رحم مفيد باشد.
روش تحقیق : از 10 بیمار دارای سرطان پستان به اثبات رسیده و 10 فرد سالم از نظر سرطان پستان ، نمونه های بافت سالم و سرطانی جهت انجام پروتئومیکس اخذ گردید و با روش های جداسازی استاندارد، کل پروتئین های بافت تخلیص و با استفاده از الکتروفورز دوبعدی پروتئین ها جدا گشتند. پروتئوم های بافت سالم و توموری با همدیگر مقایسه و میزان بیان پروتئین های مورد نظر با استفاده از آنالیزهای لازم بررسی شد.
نتايج : تعداد 454 پروتيئن شناسايي شدند كه 138 عدد از آنها داراي تغييراتي در بيان در حالت سرطاني بودند. همچنین بیان تعداد 61 پروتئین در گروه سرطاني سرکوب شده است. تعداد 3 پروتئین در نمونه سرطاني افزایش در بیان و 74 پروتئین نیز کاهش در بیان در بافت سرطانی را نشان می دهند.
نتیجه گیری : به نظر می رسد در بیماری مورد مطالعه ، بیان جمع کثیری از پروتئین های بافتی در بافت سرطانی ، تغییر یافته و بیشتر آنها کاهش یافته و یا اصلا بیان نشده اند . این پروتئین های تغییر یافته ، می توانند به عنوان بیومارکر در مراحل شناسایی و درمان این بیماری موثر واقع گردند.
آدرس پست الکترونیکی: Haniyehfakhar@yahoomail.com

6.ارزش تشخيصی فروزن سكشن در تشخيص متاستاز سرطانهاي دستگاه تناسلي زنان به امنتوم

مهری جعفری شبیری1* ، حيدر اسماعيلي 2، سیمین اتش خویی 3، عاطفه رضايي فر 4 ، یاسمین پور علی اکبر5
1.استاد گروه زنان مامایی ، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2. دانشیار گروه پاتوژی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 .دانشیار گروه بیهو شی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4. دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
.5دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده
مقدمه و هدف: تشخيص قطعي سرطان براساس نتايج حاصل از مطالعه هيستوپاتولوژيك به طريق پارافين سكشن داده مي¬شود كه روش استاندارد طلايي محسوب مي¬شود. در بعضي مواقع تشخيص سريع احتمال بدخيمي يك بافت حين عمل جراحي تاثير مهمي برتصميم گيري اقدامات حين عمل دارد و يكي از بهترين روشهاي تشخيص در اين امر فروزن سكشن (frozen section) مي¬باشد كه براساس نتايج حاصل از فروزن سكشن جراح نوع عمل را تغيير و يا وسعت جراحي را كم يا زياد مي¬كند اين موضوع دلالت بر اهيمت و حساس بودن نتايج فروزن سكشن دارد. هدف از اين مطالعه تعيين دقت تشخيصی فروزن سكشن در تشخيص متاستازهاي بدخيم به امنتوم در سرطانهاي تخمدان و رحم مي¬باشد. روش مطالعه: اين مطالعه مقطعی بر روی 70 بیمار مبتلا به سرطان رحم و تخمدان در بیمارستان الزهرای تبریز ا ز سال 1386 تا 1391 انجام شد. در تمام بیماران نمونه ای از امنتو م جهت فروزن سکشن ارسال شد. نتایج پاتو لو ژی قطعی و فروزن سکشن مقایسه شدند. حساسیت ، اختصاصیت ، ارزش اخباری مثبت و منفی فروزن سکشن تعیین شد. P value < 0.05 معنی دار تلقی شد. نتايج:در مطالعه حاضر از 70 مورد سرطان دستگاه تناسلی 9/22% (16 مورد) سرطان رحم ، 3/74% (52 مورد ) سرطان تخمدان و 9/2% (2 مورد) سرطان تخمدان و رحم به صورت توأم بود. ميزان حساسيت و اختصاصيت فروزن سكشن در تشخيص بدخيمي امنتوم به ترتيب 2/87 درصد و 84 درصد و در تشخيص امنتوم نرمال به ترتيب 95 درصد و 9/74 درصد و در تشخيص ضايعات بوردرلاين به ترتيب 3/86 درصد و 8/77 درصد بود. صحت تشخيص فروزن سكشن در تشخيص امنتوم نرمال و غير خوش خيم هر دو معادل 80 درصد به دست آمدو در 20 درصد موارد ناسازگاري تشخيصي وجود داشت ‌(2/13درصد موارد مثبت كاذب و 8/6 موارد منفي كاذب). حساسيت فروزن سكشن در تشخيص امنتوم نرمال و بدخيم در سرطان رحم به طور معني داري بيشتر از سرطان تخمدان بود ، به ترتيب 044/0 =P و 04/0=P وارزش پيشگويي مثبت فروزن سكشن در تشخيص امنتوم نرمال و بدخيم در سرطان رحم به طور معني داري بيشتر از سرطان تخمدان بود ، به ترتيب 002/0=P و 034/0 =P . مقايسه حساسيت واختصاصيت فروزن سكشن در تشخيص امنتوم در گير و نرمال در تومورهاي اپيتليال و غير اپيتليال تخمدان از نظر آماري معني دار نبود. نتيجه گيري: به نظر مي¬رسد فروزن سكشن يك تكنيك دقيق براي تشخيص پاتولوژيكي امنتوم در سرطان‌هاي رحم و تخمدان در حین عمل جراحی ¬باشد. كلمات كليدي: فروزن سكشن،ارزش تشخيصي، سرطان تخمدان، سرطان رحم، امنتوم آدرس پست الکترونیکی: jafarimehri@yahoo.com 7.ارتقاء آگاهی و انجام رفتار های غربالگری سرطان پستان در زنان در معرض خطر

پرستو حاجیان1، حمیدرضا میرزایی 2
دانشگا ه علوم پزشکی شهید بهشتی
1.استادیار، دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران 2.متخصص رادیوتراپی انکولوژی، بیمارستان شهداء تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
چکیده
زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان در جهان و چهارمین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایرانی محسوب می شود. گرچه اغلب موارد این نوع سرطان به صورت تک گیر رخ می دهد اما سابقه خانوادگی سرطان پستان در اقوام درجه اول و دوم یک زن از مهم ترین عوامل خطر در او به شمار می رود. بهره گیری از راهکارهای پیشگیری سطح دوم یعنی روشهای غربالگری به هنگام، می تواند علائم این بیماری را در مراحل اولیه بروز این بدخیمی به میزان بالایی شناسایی نماید. متاسفانه شمار زیادی از زنان در معرض خطر، ادراک صحیحی از شدت وعوارض این بیماری ندارند و به طور منظم جهت تشخیص به موقع این بیماری به پزشک مراجعه نمی کنند. هدف از انجام این مطالعه، ارتقاء آگاهی و رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان در معرض این بیماری بر اساس مدل باور بهداشتی می باشد.
روش مطالعه: پژوهش تجربی حاضر، در دو گروه مداخله و کنترل با مشارکت 100 نفر از زنان در معرض خطر سرطان پستان در بیمارستان شهدائ تجریش تهران انجام گردید. شرکت کنندگان در این مطالعه به صورت نمونه گیری هدفمند از میان مبتلایان به سرطان پستان که برای درمانهای کمکی به بیمارستان شهدا تجریش مراجعه می کردند، انجام شد و از آنها درخواست گردید که در صورت تمایل یکی از افراد درجه اول خانواده خود (مادر، خواهر، دختر) را در صورتی که مبتلا به هیچ نوع سرطان شناخته شده ای نباشند، برای شرکت در مطالعه به پژوهشگران معرفی نماید. پس از معرفی افراد مورد نظر توسط بیماران، به آنها در مورد اهداف مطالعه توضیحات لازم داده شده و پس از کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه هر یک از افراد به طور مساوی بوسیله تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه مداخله یا کنترل قرار می گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر” مدل باور بهداشتی” بود که 10 سوال در بخش مشخصات دموگرافیک و 59 عبارت/ سوال که ادراک زنان را درباره شدت و عوارض سرطان پستان و روشهای غربالگری سرطان پستان در قالب سازه های اصلی مدل باور بهداشتی که یکی از شناخته شده ترین و کارامدترین الگوهای آموزش رفتار های ارتقاء سلامت می باشد، طراحی شد و امتیازات افراد قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه می کرد. گروه مداخله یک تا دو جلسه آموزش بر پایه مراحل مدل باور بهداشتی در جلسات 10-8 نفری در بیمارستان شهداء تجریش ارائه شد که محتوای آموزشها با استفاده از رسانه های دیداری به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ درمورد اهمیت و شدت بیماری، در معرض خطر بودن افراد و ارتقا خودکارامدی نسبت به انجام رفتارهای غربالگری سرطان طراحی و اجرا گردید. برای گروه کنترل آموزشی بر این مبنا داده نشد. سپس 2 ماه بعد از اتمام آخرین جلسه، همان پرسشنامه ها مجددا برای افراد ارسال شده و نسبت به تکمیل آنها توسط خود شرکت کنندگان و جمع آوری توسط پژوهشگر اقدام شد و انجام رفتارهای غربالگری که شامل خودآزمایی ماهانه پستان( BSE) ، معاینه پستان توسط پزشک( CE) و ماموگرافی در دو گروه بررسی گردید.
یافته ها: میانگین سنی زنان 11 ±37 سال بود و اغلب دارای تحصیلات متوسطه( 41%)، مجرد ( 79%) و در سنین باروری ( 75%) بودند. میانگین نمرات شرکت کنندگان برای هریک از متغیرهای دموگرافیک و سازه های پرسشنامه قبل از مداخله تفاوت معناداری در دو گروه با هم نداشت در حالی که پس از انجام مداخله، میانگین نمرات آگاهی، درک حساسیت، درک موانع انجام غربالگری، درک خودکارامدی و انجام BSE و CE در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد( 001/0 p< ). میانگین امتیاز درک منافع انجام غربالگری و درک شدت بیماری در 2 گروه تفاوت معناداری نشان نداد وگرچه فراوانی انجام ماموگرافی طی 2 ماه اخیر پس از آموزشها در گروه مداخله بیش از گروه کنترل بود( 36% در مقابل 30%) اما این تفاوت معنادار نبود. مهم ترین موانع گزارش شده برای انجام ماموگرافی در دو گروه، قیمت بالای آن( 42%) و ترس(18%) از انجام این روش تشخیصی عنوان بود. نتیجه گیری: درک اهمیت تشخیص زودرس سرطان پستان در همه زنان و به خصوص افراد در معرض خطر این بیماری بر اساس الگوهای کارامد آموزش بهداشت همراه با ارتقاء آگاهی، شناسایی موانع و تاکید بر منافع انجام روشهای غربالگری همواره باید در برنامه های ارتقاء سلامت زنان در سطوح اولیه خدمات بهداشتی و درمانی قرار گیرد. واژه های کلیدی: سرطان پستان، مدل باور بهداشتی، آموزش آدرس پست الکترونیکی: hajian74@yahoo.com 8.سرطان سرویکس، خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک و نتایج درمان گزارش 100 مورد در شمال شرق ایران

سودابه شهیدثالث1 ، ساره حسینی1 ، یاشا مخدومی2 ، سیاوش زاهد انارکی2 ،رضا پرتوی2 ، غلامحسین نوفرستی3 ، محمد رضا قوام نصیری4
1.استادیار رادیوتراپی انکولوژی ، مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران
2.متخصص رادیوتراپی انکولوژی،مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)، مشهد ، ایران
3.متخصص رادیوتراپی انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران
4.دانشیار رادیوتراپی انکولوژی ، مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران
چکیده
مقدمه:اگر چه سرطان سرویکس سومین بدخیمی شایع ژنیکولوژی در ایران است ، اطلاعات ما پیرامون بقای بیماران و ویژگی های کلینیکال بیماری محدود و اغلب متکی بر داده های پراکنده است .
روش کار : بیماران مبتلا به سرطان سرویکس مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) مشهد در سالهای 88 تا 90 وارد مطالعه شده و کلیه مشخصات دموگرافیک و بالینی آنها از پرونده های انکولوژی استخراج و بقای کلی بیماران بر اساس آخرین داده های موجود در پرونده محاسبه گردید .
نتایج : صد بیمار وارد مطالعه فوق شدند که میانگین سنی در بدو تشخیص 51 سال ( محدوده 80-28 ) بود . 85% از بیماران تشخیص آسیب شناسی کارسینوم سلول سنگفرشی ( SCC ) داشتند . 64% در مرحله I یا II بیماری قرار داشتند . میانه بقای کلی بیماران 72 ماه بود . بیمارانی که پس از رادیوتراپی خارجی ، براکی تراپی را بعنوان بخشی از درمان دریافت کرده بودند بقای بهتری نشان دادند (P=0.01 ). در مواردی که بیماران بیش از دو جلسه براکی تراپی دریافت کرده بودند ، بقای کلی بهتری در مقایسه با گروه دریافت کننده یک یا دو جلسه براکی تراپی داشتند( P=0.04 )
نتیجه گیری :براکی تراپی درمان مهمی در سرطان سرویکس به شمار میرود که بطور قطع تعداد دفعات Insertion و دوز توتال اشعه در نتیجه نهائی درمان مهم می باشند .
کلمات کلیدی : سرطان سرویکس ، براکی تراپی ، دوز رادیوتراپی
آدرس پست الکترونیکی: hosseinis@mums.ac.ir
9.افزايش كارآيي DNA واکسن کدکننده پروتئينHPV16 E7 با استفاده از ايمنوادجوانتGP96 و سيستم انتقالي الکتروپوریشن در مدل توموري موش

امین دائمی ، سحر حسین زاده، الناز آگی، معصومه رجبی بذل، اعظم بوالحسنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده
زمینه سرطان سرویکال (دهانه رحم) دومین سرطان شایع در میان زنان جهان است. ارتباط بین عفونتHPV (ویروس پاپیلومای انسانی) و سرطان سرويكال بیانگر این است کهHPV به عنوان یک هدف ایده آل برای توسعه واکسن های پیشگیری و درمان است. واکسن های DNA یک روش مؤثر برای القاي پاسخ های ایمنی اختصاصی آنتی ژن می باشند. چندين استراتژی برای افزایش توانایی واکسن DNA نظير پروتئین های شوک حرارتی به عنوان ادجوانت و الکتروپوریشن به عنوان سیستم انتقال فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه حاضر، ساختار DNAی کدکننده پروتئين E7 HPV16 اتصال یافته به قسمت C- ترمینال gp96 تهیه و پاسخ های ایمنی بعد از انتقال به واسطه الکتروپوریشن در مدل توموری موش C57BL/6 مورد ارزيابي قرار گرفت.
روشها: کلونینگ E7-CT در داخل وکتور های بیانی PEGFP و pQE30 انجام شد. تخلیص پلاسميدهاي PEGFP-E7 و96) )pEGFP-E7-CT در مقیاس بالا با استفاده از گیگا کیت به روش عاری از اندوتوکسین صورت گرفت. بعلاوه، پروتئین نوترکیب E7-CT(gp96) در E.coli بیان گردید و از طریق آنالیز وسترن بلات و الکتروفورز SDS-PAGE تأیید و سپس تخليص آن توسطFPLC انجام شد. انتقال و تأييد بيان ساختار DNAيی E7 و E7-CT(gp96) در داخل سلول های یوکاریوتی COS-7 با استفاده از گزارشگر GFP و PEI (پلی اتیلن ایمین) تحت شرايط آزمايشگاهي (in vitro) صورت گرفت. در نهایت، توانایی واکسنDNA يي بيان كننده پروتئين فیوژن E7-CT به منظور بررسي القاي پاسخ های ایمنی اختصاصی E7 از طریق الایزا مورد سنجش قرار گرفت. بعلاوه، رشد تومور به مدت دو ماه اندازه گيري شد. نتایج: در این مطالعه، واکسنDNA بیان کننده ساختار فیوژن E7-CT از لحاظ ایمونولوژیکی بسیار كاراتر از ساختار DNAی E7 تنها می باشد. بعلاوه، واکسیناسیون با DNA کدکننده E7-CT به طور معنا داری پاسخ های ایمنی IgG2a و IFN-gamma در برابر آنتی ژن های E7 و E7- CT(gp96)ایجاد کرد. همچنین این رژیم واکسن توانست سرعت رشد تومور را کاهش دهد.
بحث: استفاده از الکتروپوریشن همراه با پروتئین های شوک حرارتی مي تواند كارآيي واکسن های سرطانی بر پایه DNA را بهبود بخشد. این استراتژی به عنوان روشی مناسب برای واکسن های درمانی HPV در مطالعات آینده می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
آدرس پست الکترونیکی: phd_bio@yahoo.com

10.ارزیابی پاسخ به درمان براکی تراپی در بیماران مبتلا به کانسر سرویکس پیشرفته

افشین رخشا
چکیده:
رادیوتراپی درمان قطعی بیماران مبتلا به کانسر سرویکس پیشرفته است و براکی تراپی ( رادیوتراپی داخلی) یک جز اساسی از این نوع درمان است.این مطالعه ارائه دهنده میزان پاسخ به درمان و عوارض احتمالی رادیوتراپی قطعی در بیماران مبتلا به کانسر سرویکس پیشرفته است که بین سالهای 91-87 به بیمارستان شهدا تجریش مراجعه کردند و پس از رادیوتراپی خارجی 60-45 گری با دستگاه GZP6در 4 جلسه و در هر جلسه 6-4.5 گری رادیوتراپی داخلی شدند . بیماران پس از درمان در عرض 3 ماه MRI لگن با سکانسهای خاص و امادگی مخصوص انجام دادده و سپس تحت بیوپسی یا پاپ اسمیر قرار گرفتند.با متوسط پیگیری 25 ماهه پاسخ به درمان دوره عاری از بیماری، متوسط طول عمر و عوارض بوجود امده مورد بررسی قرار گرفته است.
آدرس پست الکترونیکی: afshinrakhsha@gmail.com
11.بررسی کارآمدي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهی بر مدیریت خشم در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده

سودابه شهید ثالث1 ،شعرباف علیایی2* ، حسـن تـوزنـده‌جـانـي3 ، فاطمه ورشوئی تبریزی4
1.استادیار رادیوتراپی انکولوژی ،مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران
2.دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی (نيشابور)، ایران
3.استاديار، دکترای روان شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ایران
4.متخصص رادیوتراپی انکولوژی،مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)، مشهد ، ایران
چکیــده
مقدمه وهدف: این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی (از نوع پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه کنترل) می¬باشد که به منظور بررسی کارآمدی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهی بر کنترل خشم در زنان مبتلا به سرطان پستان (که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته اند) انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در اين کارآزمايي باليني 50 بيمار زن داوطلب متاهل و مجرد (ازدواج نکرده، مطلقه و همسر فوت شده) که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته بودند، از بین بيماران مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز درمانی رضا در مشهد (بر اساس پرسشنامه اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به بیماري) سرندسازی شده و بر مبنای نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی جایگزینی به دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) تقسيم شدند. ابتدا، برای هر دو گروه پرسشنامه مقیاس سنجش خلق (POMS)، به صورت انفرادی در شرایط یکسانی اجرا گردید. سپس، گروه آزمایش مداخله‌هاي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی را طي هشت جلسه 120 دقیقه‌ای (یک جلسه در هفته) دريافت کردند، اما گروه کنترل هيچ گونه آموزشي را دريافت نکردند. داده¬ها بر اساس تحلیل کواريانس تک متغیره و با کمک نرم¬افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهي در کنترل خشم بیماران مبتلا به سرطان پستان مؤثر بوده است .
نتیجه‌گیری : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهي مي‌تواند در کنترل خشم زنان مبتلا به سرطان پستان (که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته‌اند) به عنوان يک رويکرد مؤثر و کارآمد در نظر گرفته شود.
کلید واژه¬ها: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، خشم
آدرس پست الکترونیکی: Olyaiez@yahoo.com

12.بررسی کارآمدي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهی در کاهش افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده

زهرا شعرباف علیایی1* ، دكتـر حسـن تـوزنـده‌جـانـي2 ، دکتر سودابه شهید ثالث3 ، ورشویی
1دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی (نيشابور)، ایران
2استاديار، دکترای روان شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ایران
3دکتر سودابه شهید ثالث،استادیار رادیوتراپی انکولوژی ،مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران
چکیــده
مقدمه وهدف: این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی (از نوع پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه کنترل) می¬باشد که به منظور بررسی کارآمدی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهی بر افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته اند) انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در اين کارآزمايي باليني 50 بيمار زن داوطلب متاهل و مجرد (ازدواج نکرده، مطلقه و همسر فوت شده) که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته بودند، از بین بيماران مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز درمانی رضا در مشهد (بر اساس پرسشنامه اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به بیماري) سرندسازی شده و بر مبنای نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی جایگزینی به دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) تقسيم شدند. ابتدا، برای هر دو گروه پرسشنامه مقیاس سنجش خلق (POMS)، به صورت انفرادی در شرایط یکسانی اجرا گردید. سپس، گروه آزمایش مداخله‌هاي شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی را طي هشت جلسه 120 دقیقه‌ای (یک جلسه در هفته) دريافت کردند، اما گروه کنترل هيچ گونه آموزشي را دريافت نکردند. داده¬ها بر اساس تحلیل کواريانس تک متغیره و با کمک نرم¬افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهي در کاهش افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان مؤثر بوده است .
نتیجه‌گیری : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شيوه گروهي مي‌تواند در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان (که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته‌اند) به عنوان يک رويکرد مؤثر و کارآمد در نظر گرفته شود.
کلید واژه¬ها: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، افسردگی
آدرس پست الکترونیکی: Olyaiez@yahoo.com
13.اثرات سینرژیسمی کربوپلاتین و تریکواستاتین آ در سلول های سرطان تخمدان
زهره صادقی،نصرت اله ضرغامی،محمد رحمتی،علی اکبر موسوی پور،زهرا داوودی،منصوره کاظمی
چکیده
مقدمه: سرطان تخمدان جزء کشنده ترین سرطان ها در خانمها می باشد.درمان رایج آن جراحی به همراه شیمی درمانی(همانند سیس پلاتین و کربوپلاتین) می باشد متاسفانه بسیاری از بیماران نسبت به این روشها مقاومت نشان داده و سرطان در آنها مجددا عود می کند. خانواده مهار کننده ی هیستون داستیلاز ها کلاس جدیدی از داروهای ضد سرطانی هستند که باعث تنظیم بیان ژن و القا توقف رشد سلولی و آپوپتوز در سلولهای سرطانی می شود. تراپوکسین آ،سیکلوتتراپپتید مشتق از باکتریها،نیز جزء این خانواده محسوب می شود و دارای خاصیت مهار کنندگی هیستون داستیلاز می باشد.هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی ترکیب کربوپلاتین و تراپوکسین آ بر روی رشد سلول های سرطان تخمدان می باشد
روشها: سلول های سرطان تخمدان(skov-3 ) در معرض غلظت های 63میکرومولار کربوپلاتین و 70 نانومولار تراپوکسین آ به تهایی و در ترکیب با هم به مدت 72 ساعت قرار گرفتند سپس میزان زنده بودن سلولها و سیتوتوکسیسیتی و آپوپتوز به ترتیب توسط تست های تریپان بلو،MTTوFlowcytometry بررسی شد.
نتایج: تجزيه و تحليل نتایج MTT assayنشان داد که تراپوکسین آ و کربوپلاتین رشد این سلولها را مهار نموده در حالی که ترکیب این 2 دارو اثرات مهاری بیشتری دارد و همچنین ترکیب این 2 باعث القا میزان بیشتری آپوپتوز در این سلول ها می شود.
بحث: نتایج ما نشان داد که ترکیب تراپوکسین آ و کربوپلاتین رشد و تکثیر سلول های سرطانی را به میزان بیشتری کاهش می دهد. بنابراین چنين ترکیباتي می توانند به عنوان داروهای بالقوه در سرطان تخمدان در نظر گرفته شوند و این وابسته به انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه مي باشد.
لغات کلیدی: تراپوکسین آ،کربوپلاتین،سرطان تخمدان،فلوسیتومتری،MTTassay
آدرس پست الکترونیکی: z.sadeghi16@gmail.com

14.پاپ اسمیر توام با تست واداره سیتولوژی غیر طبیعی HPV

محمد هاشم علوی
چکیده
اغلب سیتولوژی غیرطبیعی در تازه بالغین خوبخود زایل می شود.
شروع غربالگری را از21 سالگی توصیه نموده است.ACOGدر گاید لاین های HPV برای سیتولوژی وتست USPSTF & ACSاستراتژی در این سنین انجام نمیشود. HPVسن 29-21 سال: سیتولوژی به تنهائی هر سه سال، تست تنها توصیه نمیشود.HPV هر پنج سال(ترجیحا) ویاسیتولوژی به تنهائی هر سه سال،.HPVسن 65-30 سال: ترکیب سیتولوژی و سرطان سرویکس در 20 سال گذشته را نداشته باشد ضرورتی نداردCIN2 و CIN3بعد از هیسترکتومی توتال:چنانچه سابقه ابتلاء درزنان واکسینه شده همانند زنان واکسینه نشده غربالگری ادامه مییابد. یا مختل شدن ایمنی نیاز به مراقبت بیشتر و تغییر در غربالگری دارد. DESسابقه سرطان سرویکس وتماس داخل رحمی با :ASC-USاداره زنان با سن 21 سال ویا بیشتر:مثبت بود کولپوسکوپی و در صورت منفی بودن پاپ اسمیر را 12ماه بعد تکرار میکنیم.HPV چنانچه در زنان کمتر از 20 سال، تست پاپ اسمیر را 12 ماه بعد تکرار میکنیم.و یا فراتر را نشان داد کولپوسکوپی ودرغیر اینصورت تکرار سیتولوژی 12 ماه بعد.اگردومین HCHLاگر سیتولوژی تکراری و یا بیشتر بروز کرد با کولپوسکوپی پی گیر میشویم.ASCسیتولوژی منفی بود اسکرین روتین وچنانچه زنان حامله همانند غیر حامله ها پی گیری میشوند(کورتاژ آندوسرویکال ممنوع است) زنان با ASC-H and LSIL: به کولپوسکوپی ارجاع میشوند.
آدرس پست الکترونیکی: smhashema@yahoo.com

15. بررسی اثرات مهاری کروسین تخلیص شده از زعفران ایران روی رشد سلولهای سرطانی

فاطمه عليزاده1،2،اعظم بوالحسني 1،سيده زهرا بطحائي 3،طاهره ناجي 2
1. انستيتوپاستور ايران- بخش هپاتيت و ايدز؛
2. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي
چکیده
زمينه و هدف: آپوپتوز، بعنوان یکی از مکانیسمهای مهم برای مهار رشد سلولهای سرطانی مطرح می باشد که توسط برخی ترکیبات طبیعی و سنتزی القاء می شود. زعفران و مواد تشکیل دهنده آن به عنوان ترکیبات مؤثر برای شیمی درمانی سرطان پیشنهاد می شوند. مهمترین کاروتنوئید زعفران، کروسین می باشد که مسئول رنگ زعفران است. در مطالعه حاضر، اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوزی کاروتنوئید مهم زعفران، کروسین، بر روی رده سلول توموری TC-1 مرتبط با عفونتهای پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) مورد بررسی قرار گرفت.
روش مطالعه: در این تحقیق، ابتدا کروسین از عصاره زعفران ایران توسط روش کروماتوگرافی جذب سطحی تخلیص شد. سپس سویه سلولی TC-1 کشت داده شده در معرض غلظتهای مختلف کروسین (از 0.5 تا 4 میلی مولار) به مدت 24 و 48 ساعت قرار گرفت. سنجش MTT برای اندازه گیری میزان سیتوتوکسیتی در طول موج 570 نانومتر انجام شد. به منظور ارزیابی میزان آپوپتوز به عنوان یک مکانیسم مرتبط با اثرات سیتوتوکسیسیتی، آنالیز فلوسایتومتری با استفاده از کیت انکسین- پروپیدیوم یدید برای سلولهای تیمار نشده و تیمار شده با کروسین پس از گذشت 24 و 48 ساعت از انکوباسیون صورت گرفت.
نتایج و يافته ها: نتایج ما نشان داد که کروسین توانایی زنده ماندن سلولهای توموری TC-1 را در روشی وابسته به غلظت و زمان کاهش می دهد. دوز های مربوط به 50 درصد اثرات مهاری رشد روی سلولهای TC-1 (IC 50) پس از گذشت 24 و 48 ساعت از تیمار سلولها با کروسین، به ترتیب 2 و 5/1 میلی مولار به دست آمد. بعلاوه، کروسین موجب القای آپوپتوز (اولیه و تأخیری) در سلولهای توموری TC-1 گردید. نتیجه گیری نتایج ما نشان داد که رشد سلولهای توموری TC-1 تحت تأثیر کروسین بعنوان یک ماده کموتراپی کاهش می یابد. بعلاوه مکانیسم عمل آن از طریق آپوپتوز صورت می گیرد. بطور کلی، کروسین می تواند به عنوان یک عامل شیمی درمانی به منظور درمان سرطان در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی : آپوپتوز، سیتوتوکسیتی، TC-1، کروسین
آدرس پست الکترونیکی: fateme.alizadeh2@gmail.com
16.کارسینوم سلول سنگفرشی ولو همراه با آنمی فانکونی ، گزارش یک مورد

اعظم سادات موسوی ,فاطمه عباسی , اکرم قهقایی نظام آبادی , فرناز آموزگار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده
آنمی فانکونی یک بیماری اتوزوم مغلوب نادر است که به ندرت با کارسینوم سلول سنگفرشی ولو همراه است. ما دختر 23 ساله مبتلا به آنمی فانکونی و دیابت مریتوس را گزارش می کنیم که از 6 ماه پیش از مراجعه دچار ضایعات زخمی شونده ولو شده بود. در معاینه تومور زخمی به ابعاد 1*2 سانتیمتر در لبی مینور راست نزدیک پیشابراه وجود داشت. بیوپسی نشاندهنده VIN3 بود. بیمار تحت اکسیزیون موضعی وسیع قرار گرفت. پاتولوژی SCC ولو را نمایان کرد. بنابراین ولوکتومی رادیکال و لنفادنکنومی انگوینوفمورال دوطرفه انجام شد. بعلت درگیری غدد لنفاوی انگوینال راست رادیوتراپی با دوز توتال 45Gy در سطح لگن میانی از طریق فیلد قدام-خلف/خلف-قدام با انرژی فوتون 18mV انجام شد. تا آخرین پیگیری بمدت 3 سال از درمان بیمار دچار عود بیماری نگردید. بیماران با آنمی فانکونی با افزایش خطر تشکیل SCC در نواحی تناسلی می باشند. ولوکتومی رادیکال و لنفادنکتومی و در ادامه رادیوتراپی با نتیجه مطلوب در فالوآپ 3 ساله در این بیمار همراه بود.
آدرس پست الکترونیکی:aghahghaei@alumnus.tums.ac.ir
17.بررسی ارتباط عزت نفس با کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی بیمارستان کوثر، سال 1392

مهری کلهر، نیره کلهر، زهرا عسگری
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
چکیده
مقدمه: در بین انواع مختلف سرطان، سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین خانم ها و دومین علت مرگ در زنان 35 55 ساله است -سرطان پستان، 7/10 درصد از کل مبتلایان به سرطان را در ایران تشکیل می دهد. تصویر بدنی و عزت نفس عنصرهای مهمی در کیفیت زندگی بیماران سرطانی هستند . عزت نفس نوعی نگرش است که به فرد این فرصت را می دهد تا دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد. عزت نفس با جنبه جسمانی، قامت، زیبایی و نقص بدنی رابطه دارد و باعث داوری هاییدرباره خود شخص می شود. با توجه به شیوع بالای سرطان سینه در زنان و از آنجا که عزت نفس بالا با سطوح پایین نشانگان افسرده کننده و سطوح بالای بهزیستی رابطه دارد بر آن شدیم تا مطالعه ای به هدف بررسی ارتباط عزت نفس با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام دهیم. روش کار: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی-ارتباطی می باشد که از اردیبهشت ماه 1392 تا مرداد ماه 1392 در مرکز شیمی درمانی بیمارستان کوثر قزوین انجام شد. در این پژوهش بر روی 200 زن مبتلا به سرطان پستان که که بر روی 100 نفر از آن ها جراحی ماستکتومی انجام شده بود )برداشت پستان( و 100 نفر از آن ها جراحی حفظ پستان صورت گرفته بود و هر دو گروه شیمی درمانی را پشت سر گذاشته بودند، انجام شد. برای نمونه گیری پس از صحبت با بیماران و در صورت تمایل آن ها دو پرسشنامه عزت نفس و کیفیت زندگی به آن ها داده می شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه عزت نفس روزينبرگ و پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران سرطان پستان (Eortc QLQBr- 23)) بود. به منظور بررسی اهداف تحقیق از آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد فراوانی و از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و t مستقل استفاده گردید. نتايج: نتایج نشان داد که میانگین عزت نفس در زنانی که پستان شان در طی جراحی حفظ شده (18/34X=) بیشتر از زنانی است که پستان شان در طی جراحی برداشته شده است(80/29X=). در بررسی ارتباط عزت نفس با کیفیت زندگی در بعد کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه در گروهی که پستان شان در طی جراحی حفظ شده02/24± 15/65 و در گروهی که پستان شان در طی جراحی برداشته شده است 80/23± 44/68 بود. در بررسی ارتباط نمرات عزت نفس با کیفیت زندگی با استفاده از آزمون تی تست دارای ارتباط آماری معناداری بود(05/0>p ). نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در زنان مبتلا به سرطان پستان با افزایش نمرات عزت نفس کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد. و برای بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان، نیاز به حمایتهای اجتماعی بیشتری از سوی دست اندرکاران می باشد.
آدرس پست الکترونیکی: mkalhor20@gmail.com
18.نقش رادیوتراپی در تومورهای اپیتلیال تخمدان

احمد مصلائی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چکیده
حدود دو سوم بیماران مبتلا به تومورهای اپیتلیال تخمدان در دو سال اول بعد از درمان دچار عود میشوند و بیشتر این عود در محوطه شکمی میباشد. نیز این تومورها به پرتودرمانی حساس میباشند. در گذشته پرتودرمانی بعد از عمل بعنوان درمان کمکی راه مؤثری برای کاهش عود و درنتیجه افزایش بقای این بیماران بوده است. اما به علت عوارض زیاد امروزه از پرتودرمانی بعنوان یک درمان استاندارد کمکی کمتر استفاده میشود. با استفاده از دستگاهها و تکنیکهای جدید در رادیوتراپی استفاده از پرتودرمانی برای کاهش عود موضعی تومورها تخمدان منطقی به نظر میرسد. بیست و پنج بیمار در مرحله سه FIGO III که بعد از عمل تومور قابل مشاهده‌ای در شکم نداشتند بعد از شیمی‌درمانی تحت پرتودرمانی قرار گرفتند. بیست و یک گری اشعه به تمام محوطه شکم و لگن در 14 جلسه در هر جلسه 1/5 گری داده شد، بدون شیلد کبد و سپس با کاهش اندازه فیلد درمان به لگن بیمار حدود 50 گری به لگن داده شد. نوزده بیمار عوارض (تهوع، استفراغ، اسهال، دردشکمی) قابل کنترلی داشتند. جهت دو بیمار درمان برای مدت یک هفته قطع گردید و پس از رفع علایم شروع گردید. برای پنج بیمار که دچار نوتروپنی شده بودند بعد از معالجه با GCSF درمان ادامه داده شد.در مجموع تمام بیماران درمان را تحمل کردند. میتوان نتیجه گرفت که با تکنیکهای جدید پرتودرمانی میتوان از این روش برای کاهش عود بعنوان Consolidation تومور بعد از جراحی و شیمی‌درمانی استفاده کرد.
آدرس پست الکترونیکی: mosalaa@gmail.com
19.ارزیابی وضعیت مارژین نمونه کونیزاسیون با فروزن سکشن درضایعات اینترااپی تلیال گرید بالای سرویکس

طاهره اشرف گنجویی، زهرا واحدپور فرد، میترا رفیع زاده ،ملیحه عرب ،مریم السادات حسینی ،فرح فرزانه
1.فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان،واحد ژنیکوانکولوژی بخش زنان و زایمان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
2.دستیار فلوشیپ انکولوژی زنان دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان،واحد ژنیکوانکولوژی بخش زنان و زایمان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3.استادیار گروه پاتولوژی، دپارتمان پاتولوژی، بیمارستان امام حسین (ع)، ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
4. فلوشیپ انکولوژی زنان، استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان،واحد ژنیکوانکولوژی بخش زنان و زایمان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
5.استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان،واحد ژنیکوانکولوژی بخش زنان و زایمان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
6. فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان،واحد ژنیکوانکولوژی بخش زنان و زایمان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
سابقه: استفاده از فروزن سکشن نمونه های کونیزاسیون در ارزیابی وضعیتمارژین و رد کردن تهاجم در بیماران با نئوپلازی داخل اپی تلیالی درجه بالا نیاز به ارزیابی دارد.
مواد وروش ها:این مطالعه آینده نگر روی 38 بیمار با نئوپلازی اینترااپی تلیالی درجه بالا که دربیمارستان امام حسین تهران تحت کونیزاسیون قرار گرفتند از آپریل 2012 تا می 2013 انجام شد. سپس فروزن سکشن برای همه بیماران انجام شد ونتایج با پاتولوژی دائمی مقایسه شد.
نتایج:در33نفراز ۳۸ بیمار (8.۸۶٪) فروزن سکشن وپاتولوژی دائمی همان نتایج رانشان دادند.دوتا از 33بیمار هم درفروزن وهم در دائمی مارژین مثبت بودند ودر31 بیمار هم درفروزن وهم درپاتولوژی دائمی مارژِین منفی بودند.دربین 5بیمارباقیمانده (2.13٪) دوبیمار مارژین در فروزن مثبت بود در حالیکه درپاتولوژی دائمی منفی گزارش شد ودرسه بیمار مارژین درفروزن منفی ودردائمی مثبت گزارش شد.دقت تشخیصی فروزن سکشن درارزیابی مارژین کونیزاسیون وگرید ضایعه 1.63٪ و۴۴.۷٪ گزارش شد.
خلاصه:فروزن سکشن یک روش فوری , قابل اعتماد وبدون هزینه در ارزیابی نمونه های کونیزاسیون است. آن میتواند بطور قابل اعتمادی برای تعیین مارژین منفی استفاده شود زیرا درصد زیادی از بیماران پیگیری نمی کنند.از آنجاییکه عدم تطابق وجودداردوممکن است منجربه درمان نامناسب شود تحقیقات بیشتری برای بهبود نتایج فروزن سکشن وپرهیز از از دست دادن حتی یک موردانجام شود.
کلمات کلیدی:فروزن سکشن,نئوپلازی داخل اپی تلیالی درجه بالا ,کونیزاسیون
آدرس پست الکترونیکی: zahravahedpoor@gmail.com

20.پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پرتودرمانی بعنوان فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در کانسر سرویکس

فاطمه همایی، زهره یوسفی، ساره حسینی، شریفی

چکیده
مقدمه: کانسر سرویکس یکی از کانسرهای شایع ژنیکولوژی در خانمها است. در کشور ما بعلت مشارکت کم افراد در تست های غربالگری سرطان سرویکس ، عمده مبتلایان در مراحل پیشرفته ودر شرایطی که امکان جراحی وجود ندارد مراجعه می کنند. در چنین شرایطی رادیوتراپی بعنوان درمان اولیه استفاده می شود. بعلت اثرات اشعه بر روی مخاط سرویکس ارزیابی پاسخ به رادیوتراپی با پاپ اسمیر سه ماه پس از پایان درمان توصیه شده است ولی ذکر شده است که از نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول می توان بعنوان فاکتوری برای پیشگویی پاسخ به رادیوتراپی پس از درمان کانسر سرویکس استفاده کرد. درمطالعه حاضر میزان مطابقت پاپ اسمیر در انتهای رادیوتراپی ، 1 و 3 ماه بعد با نتایج پاپ اسمیر 2 سال بعد مقایسه شده است. روش مطالعه : مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی بر روی بیماران مبتلا به مرحله 2b سرطان سرویکس است که جهت رادیوتراپی در خلال یک دوره سه ساله به بیمارستان امید و قائم مراجعه کرده اند و پیگیری آن ها با پاپ اسمیر در پایان درمان, 1 ماه، 3 ماه و 24 ماه بعد از اتمام درمان کامل بوده است.
یافته ها : از 63 بیماری که با تشخیص سرطان سرویکس مرحله 2b کاندید رادیوتراپی بودند 30 بیمار به مطالعه وارد شد. میانه سنی افراد در بدو تشخیص 51 سال (محدوده76-27) بود. میزان مطابقت نتایج پاپ اسمیر در پایان رادیوتراپی ، 1 ماه و سه ماه بعد از رادیوتراپی با نتایج پاپ اسمیر 24 ماه بعد به ترتیب 70% ، 50% و 97% بود. همچنین حساسیت پاپ اسمیر در پایان ماه سوم 100% و ویژگی آن96% بود.
نتیجه : بر اساس این مطالعه پاپ اسمیر غیرطبیعی در انتهای رادیوتراپی یا یک ماه بعد نشانه شکست درمان یا پیش آگهی بد بیمار نیست ولی می توان از پاپ اسمیر پایان ماه سوم بعد از رادیوتراپی, بعنوان یک فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان استفاده کرد.
کلیدواژه ها : کانسر سرویکس ، رادیوتراپی ، پاپ اسمیر
آدرس پست الکترونیکی: homaeef@mums.ac.ir

21.بررسی ارزش اندکس ROMA در پیشگویی بدخیمی در توده های تخمدان قبل از عمل جراحی

فرح فرزانه، زهرا هنرور، منصوره یراقی، مهدی یاسری، ملیحه عرب، نگین هنرور
1.مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان، واحد ژنیکوانکولوژی، بخش زنان و زایمان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2.واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
هدف این مطالعه بررسی ارزش اندکس ROMA در پیشگویی بدخیمی در توده های تخمدانی قبل از عمل جراحی است .اندکس ROMA پانلی جدید و امید بخش در مبحث سرطان تخمدان است،در این تحقیق اندکس ROMA در 99 بیمار که با توده تخمدانی به بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه کردند و کاندید جراحی بودند قبل از عمل محاسبه شد.از این میان بر اساس نتایج پاتولوژی 43 مورد توده تخمدانی بدخیم و 56 مورد توده تخمدانی خوش خیم داشتند. اطلاعات دموگرافیک ،علایم بالینی و ROMA بین افراد خوش خیم و بدخیم مقایسه شد و سپس آنالیز فوق در افراد غیر یائسه و یائسه بصورت مجزا بررسی شد. از نظر یافته های دموگرافیک در دو گروه مورد وکنترل تنها اختلاف معنی دار،بالاتر بودن سن گروه بدخیم نسبت به گروه خوش خیم بود. از نظر علائم بالینی نیز تنها وجود دیستانسیون شکمی در دوره قبل از تشخیص از نظر آماری معنی دار شد.در این مطالعه در برررسی کلی بیماران ویژگی،PPV وAUC ROMA (به ترتیب96.4 %،94.1%و907/.) بیش از HE4 (به ترتیب91.1%،85.1%و857/.) و CA125(به ترتیب67.9%،67.3%و828/.) بوده است،اگر چه از نظر آماری تفاوت معنی دار نشده است. در مطالعه ما ROMA DA بالاتری(86.9%) از HE4 (81.8%) و CA125 (75.8%) به تنهایی داشت و نیز CA125 از HE4 و حتی اندکس ROMA در تشخیص EOC حساستر بود و بعلاوه NPV CA125 (86.4%) از HE4(79.7%) و ROMA (83.1%) بیشتر بود.
آدرس پست الکترونیکی: Dr.zhonarvar@yahoo.com

22.مطالعه اثر گیرنده استروژنی بتا بر بیان برخی ژن های هدف در سلول های سرطانی پستان

ریحانه هوشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
چکیده
زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان است. استروژن ها آغازگر تغییرات متنوع در بیان ژن غدد پستانی هستند. گیرنده استروژن آلفا (ERα) برای رشد سلول های سرطان پستان ضروری است در حالی که گیرنده استروژن بتا (ERβ) چنین اثری ندارد. عدم بیان ERβ در زمان پیشرفت تومور پستان، نقش سرکوبگری تومور را برای ERβ نشان می دهد. به منظور بررسی مولکولی اثرات ERβ بر بیان ژن های پاسخگو به استروژن در سرطان پستان انسان، فعال شدن برخی ژن ها بررسی شدند.
روش مطالعه: سلول ها در محیط غنی DMEM: F12 کشت داده شدند. پس از افزودن لیگاندها ، هر روز در زمان مشابه ای تا پنج روز سلول ها با روشhemacytometer توسط رنگ آمیزی با ترپن بلو شمارش شدند. با استفاده از ترایزول RNA تام از سلول ها جداسازی گردید. سپس cDNA به کمک کیت سنتزی مشخص ساخته شد. در نهایت، برای سنجش بیان ژن ها روش رونویسی معکوس PCR انجام گردید.
نتایج و بافته ها: نتایج مولکولی ما نشان می دهند که وجود ERα بیان برخی ژن های پاسخگواستروژنی برای مثال TGFB2وEGR1 در سطحmRNA را افزایش داده در حالیکه بیان همین ژنها تحت تاثیر ERβ کاهش می یابند.
نتیجه گیری: ERβ از طریق مداخله در بیان ژن های هدف ERα بر رشد و تکثیر سلول های سرطانی پستان اثر دارد. بنابراین مطالعه ما می تواند پیشنهاد کند که ERβ نقش متمایز و مهمی در تنظیم بیان ژن در سلول های سرطان پستان بازی می کند.
کلید واژه ها: سرطان پستان، گیرنده استروژن β، RT-PCR
آدرس پست الکترونیکی: hooshyar@bums.ac.ir
23.بررسی اثربخشی گروه درمانی مذهب محور بر بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی بیماران سرطانی

فرهاد یگانه
دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: افزایش علاقه¬مندی به موضوع معنویت، به صورت جهانی باعث شده که دست اندر کاران سلامت روان به این بعد و تأثیر آن بر سلامت روان توجه نمایند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی مذهب محور بر بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی بیماران سرطانی بود.
روش: روش این تحقیق شبه آزمایشی و از نوع پیش¬آزمون ـ پس¬آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به سرطان در شهر لنگرود در سال 1391 است. واحدهای نمونه شامل دو گروه 15 نفری¬اند که از طریق نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. در این طرح گروه آزمایش که شامل بیمارانی است که 12 جلسه در مداخلات گروه درمانی معنوی شرکت کردند، با گروه کنترل مورد مقایسه قرار ¬گرفتند. از پرسشنامه¬های بهزیستی روانشناختی ریف و امید به زندگی میلر و باور به عنوان ابزار استفاده شد. تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد که معنویت درمانی به شیوه گروهی در افزایش بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی بیماران سرطانی مؤثر است (05/0P<). نتیجه گیری: در جامعه ما مذهب از مؤثرترین تکیه گاه¬های روانی به شمار می¬رود که قادر است معنای زندگی را در تمامی عمر فراهم سازد و فرد را از بی¬معنایی نجات دهد. آدرس پست الکترونیکی: farhad_044@yahoo.com [/av_tab] [av_tab title='مقالات (پوستر)' icon_select='no' icon='ue800' font='entypo-fontello'] .سرطان دهانه رحم

بهناز آقازیارتی فراهانی
چکیده: سرطان دهانه رحم زمینه و هدف: امروزه سرطان دهانه رحم به عنوان یک سرطان قابل پیشگیری مطرح می باشد. آگاهی از روش غربالگری این سرطان و انجام تست پاپ اسمیر در کاهش سرطان سرویکس و مرگ و میر آن نقش به سزایی دارد .
روش بررسی: اطلاعات این تحقیق با جستجوی مقالات متعدد از سال های 1379-1391 از سایت ها ی مختلف اینترنت و مجله پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و یافته ها: نتایج و یافته ها نشان داد ه اند سن پایین ازدواج ( زیر 18 سال) – وراثت بالا بودن تعداد زایمان ها استعمال دخانیات داشتن شریک جنسی متعدد – ابتلا به عفونت پاپیلوماویروس مصرف کم سبزیجات و میوه جات از عوامل خطر سرطان دهانه رحم هستند.
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن میزان آگاهی زنان ایرانی در زمینه پاپ اسمیر ، پمفلت های آموزشی با تاکید بر اهمیت پی گیری منظم به بیماران داده شود.
کلمات کلیدی: سرطان دهانه رحم- عوامل خطر – پاپ اسمیر –آموزشی.
آدرس پست الکترونیکی: behnaz_ziyarati@yahoo.com
2.تومور اپیتلیالی تخمدان- گزارش موردی

ژیلا آگاه،رویا باغانی
علوم پزشکی سبزوار
چکیده: تومورهای اپیتلیال تخمدان ممکن است خوش خیم، حد مرزی و یا بدخیم باشند. علایم: بیماران ممکن است از چند ماه پیش، علایم غیر اختصاصی مانند افزایش سایز دور شکم، احساس نفخ، مشکلات ادراری و یا درد شکم داشته باشند. همچنین خستگی، سوء هاضمه، یبوست و درد پشت ممکن است اظهار شود. گاهی با علایم تهوع و استفراغ و یا حتی انسداد روده مراجعه می کنند. بسیاری از این علایم به افزایش وزن، افسردگی، مشکلات گوارشی و … نسبت داده می شود.
تشخیص: در معاینه ممکن است توده ی شکمی در بررسی واژینال و یا حتی معاینه شکمی لمس شود. روش اصلی و معمول تشخیصی سونوگرافی است. ولی در صورت شک به بدخیمی می توان از سی تی اسکن و یا تومور- مارکرها هم کمک گرفت. آسیب شناسی: اکثر تومورهای اپیتلیال از نوع سروز(لایه¬ی مترشحه تومور از جنس مخاط لوله¬ی فالوپ) و یا موسینو( از جنس لایه ی مخاط روده) است. این تومورها خصوصا نوع موسینو ممکن است سایز بسیار بزرگی داشته باشند. گزارش موردی: یک دختر مجرد بیست و هفت وساله با شکایت درد شکم مراجعه کرد. بیمار مدت ها با درد اپیگاستر تحت درمان گاستریت قرار می گرفت. در معاینه فیزیکی شکم برجسته و دارای دیستانسیون بود. در سونوگرافی انجام شده توده ی کیستیک جامد بسیار بزرگ حفره ی شکم را پر کرده بود. بیمار پس از آمادگی لازم تحت عمل جراحی قرار گرفت. توده ی کیستیک تخمدان با قطر چهل سانتیمتر و وزن هشت کیلوگرم خارج شد. چسبندگی به اطراف نداشت. در گزارش آسیب شناسی سروز سیست آدنوما گزارش شد. در پیگیری چندماهه ی بعدی بیمار هیچ مشکلی نداشت.
آدرس پست الکترونیکی: jilaagah@yahoo.com

3.بررسی ضخامت آندومتر در بیماران آمنوره مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن
صديقه آيتی ، زهره یوسفی،فاطمه وحيد رودسری
چکیده: زمينه و هدف : سرطان پستان یکی از سرطانهاي شایع زنان است که از درمان هاي رایج آن مصرف تاموکسیفن است. یکی از عوارض ذکر شده تاموکسیفن افزایش ضخامت آندومتر و خطر ابتلاء به سرطان اندومتر است. هدف این مطالعه بررسی اثر تاموکسیفن بر ضخامت اندومتر در بیماران مبتلا به سرطان پستان مصرف کننده تاموکسیفن که دچار آمنوره شده اند می باشد.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی- تحلیلی به مدت 7 سال در بخش هاي پرتو درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجام شد. 162 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن که قاعدگی آنها قطع شده بودند، انتخاب شدند و ارتباط بین مصرف تاموکسیفن و ضخامت آندومتر بررسی شد. هم چنین ارتباط بین مدت مصرف تاموکسیفن و شیوع ضخامت غیر طبیعی اندومتر بررسی شد. ارتباط متقابل بین خونریزي غیر طبیعی واژینال و یافته هاي سونوگرافی هم مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس بررسی آماري با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر و آزمون تی انجام شد.
يافته‌ها : بین مصرف تاموکسیفن و ضخامت آندومتر ارتباط وجود داشت و بیشترین ارتباط در سال اول درمان بود. ارتباط بین خونریزي غیر طبیعی واژینال و سونوگرافی غیر طبیعی آندومتر نیز معنی دار بود (P=0.001). شیوع سرطان آندومتر در مصرف کنندگان تاموکسیفن بیشتر از جمعیت عمومی بود (66/0 درصد در مقابل 1/0 درصد).
نتيجه‌گيری: با توجه به نتایج به دست آمده، در مصرف کنندگان تاموکسیفن در صورت علایم بالینی دال بر خونریزي غیر طبیعی واژینال و یا وجود سونوگرافی غیر طبیعی باید کورتاژ آندومتر و بررسی آسیب شناسی اندومتر انجام شود.
واژه‌هاي كليدي: آمنوره، بیوپسی آندومتر، تاموکسیفن، سرطان پستان، سرطان آندومتر، ضخامت آندومتر
آدرس پست الکترونیکی: ayatis@mums.ac.ir

4.سرطان پستان و درمان های دارویی وجراحی در سرطان پستان

زینب بحرپیما، بهناز بهراد، منیر قادری، طاهره لونی
بیمارستان حضرت رسول اکرم

چکیده: مقدمه : تومور پستان معمولا سلول های کیسه های شیری یا لوله های شیری را گرفتار میکند و در واقع یک بیماری سلولی است و به معنای رشد بیمار گونه سلول نارس نیست بلکه فرایندی است که طی آن سلول های طبیعی دچار تغییر می گرددو تهاجم یا متاستاز تومور مهمترین علت نارسایی درمان سرطان است و درمان شامل برداشت تومور بدخیم و حاشیه ای از بافت طبیعی مجاور آن و تقریبا همه زنان مبتلا به سرطان پستان یک فرم جراحی خواهند داشت . برداشتن توده (لامپکتومی ): یعنی برداشتن کانون تومورال به تنهایی و بافتهای اطراف یا با برداشتن حاشیه ای از بافت طبیعی ما ستکتومی (جراحی و برداشت کامل پستان ): در بر داشتن ساده (کامل ) پستان جراح تمام پستان را بدون گره های لنفاوی زیر بغل و عضلات زیر پستان بر می دارد در شکل دیگر جراح تمام پستان و تعدادی از گره های لنفی زیر بغل ( زیر بازو ) را بر می دارد در جراحی رادیکال ما ستکتومی جراح نه تنها پستان ، بلکه گره های لنفی زیر بغل و عضلات قفسه صدری را نیز بر می دارد پرتو درمانی قبل از جراحی : پرتو درمانی قبل از جراحی می تواند تومور را کوچک کرده ، یا سلول های سرطانی باقیمانده پس از جراحی در پستان ، دیواره قفسه صدری و یا قله بازو را از بین ببرد درمان های سیستمیک : شامل شیمی در مانی و هورمون درمانی و این معالجه سیستمیک بعد از جراحی ، درمان کمکی نامیده می شود و هدف از این درمان از بین بردن سلول های پنهان است شیمی درمانی : در این نوع درمان بیماران داروی ضد سرطان را به صورت وریدی یاخوراکی دریافت می دارند .این داروها که به شکل ترکیبی هستند شامل : سیکلوفسفامید متوتروکساید ، فلورواوراسیل(CMF) سیکلوفسفامید ، دکستروبایسین ( ادریامایسین ) فوراسیل(CAF) دکستروبایسین (آدریامایسین ) بعد از رژیم (CMF) شیمی درمانی با دز بالا با پیوند مغز استخوان : چون این مقدار بالای دارو علاوه بر سلولهای سرطانی، سلول های اصلی تولید کننده خون در مغز استخوان را نیز از بین می برند به این دلیل بیماران نیاز به پیوند سلول های اصلی جهت جلوگیری از بروز عوارض تهدید کننده حیات دارند . هورمون تراپی : استروژن که هورمون مترشحه از تخمدان می باشد رشد تعدادی از سلولهای سرطانی را افزایش می دهد پزشکان داروی تاموکسیفن را که داروی ضد استروژن است برای پایین آوردن سطح آن به کار می برند .و مطالعات نشان میدهد که تاموکسیفن احتمال برگشت سلولهای سرطانی پس از جراحی را کاهش می دهد. این دارو می تواند زنان را در هر سنی در مراحل اولیه سرطان پستان یاری کند .
آدرس پست الکترونیکی: z.bahrpeyma@gmail.com
5.پیشگیری از سرطان های خاص در زنان مسن: یک مطالعه مروری

افسانه بختیاری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
چکیده: تحقیقات زیادی در مورد شیوه زندگی، رژیم غذایی و ریسک فاکتورهای زیست محیطی وجود دارد که ریسک سرطان های خاص در جمعیت سالمندان را افزایش می دهد. نزدیک به دو سوم از مرگ و میر ناشی از سرطان از علل بالقوه قابل پیشگیری هستند. توصیه ها برای ارتقای سلامت و کاهش خطر ابتلا به سرطان همراه با برنامه های غربالگری سرطان، بخش مهمی از تسهیل دستیابی به سلامت مطلوب در افراد سالمند است. همه سرطان ها ژنتیکی هستند، چون آنها شامل ژن هایی با نقص عملکرد هستند که رشد و تقسیم سلول را کنترل می کنند. این آسیب ژنتیکی که منجر به نقص عملکرد ژن می گردد، توسط عواملی مانند تنباکو، نور خورشید، هورمون ها، مواد شیمیایی، و دیگر مواد سرطان زا ایجاد می شود. تنها در حدود 5٪ تا 10٪ از سرطان ها، ارثی در نظر گرفته می شوند چون فرد به دلیل یک تغییر ژنتیکی که از پدر و مادر به ارث رسیده است، در معرض خطر بالا برای یک یا چند سرطان است. شایعترین سندرم ارثی سرطان که احتمالا افراد مسن با آن مواجه می شوند، سرطان ارثی پستان و تخمدان (HBOC) است. زنان با این سندروم، جهش هایی در ژن های مستعد کننده نوع 1 و 2 سرطان پستان (BRCA1 و BRCA2) را به ارث می برند، در حالی که آنها مستعد به سرطان های دیگر، مانند افزایش خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده نیز می باشند. لذا در زمان وجود یک سابقه خانوادگی قوی از سرطان، که جهش مستعد کننده سرطان را نشان می دهد، همیشه بهترین کار انجام اولین تست در خانواده برای فردی با تشخیص سرطان همراه با جهش ژنتیکی مشکوک است. به همین دلیل، معمولا یک فرد مسن تر اولین فرد برای انجام آزمایش است، زیرا آنها اغلب اولین نفر با تشخیص سرطان هستند. با شناسایی یک ژن جهش یافته مستعد کننده سرطان، توصیه های غربالگری سرطان تغییر می نماید. بعلاوه، اقدامات chemoprevention سرطان و حتی جراحی پیشگیرانه ممکن است در افراد مسن حامل جهش مستعد کننده سرطان مورد نیاز باشد. در این مقاله، ما در مورد استراتژی های موثر برای کاهش ریسک کانسر پستان و تخمدان بر حسب ارزیابی فردی خطر بحث می کنیم و در ادامه به سودمندی انجام این اقدامات با برآورد سالهای زندگی باقیمانده از زمان غربالگری و تشخیص زودرس در افراد سالمند می پردازیم.
نتیجه گیری: تمام افراد مسن در سیستم مراقبت های اولیه، نیازمند دریافت ارزیابی مناسب خطر ابتلا به سرطان و یک برنامه ریزی فردی برای کاهش خطر ابتلا به سرطان، نظارت و تکرار تست های تشخیص زودرس هستند.
کلید واژه: سالمندان، سندروم HBOC، پیشگیری از سرطان.
آدرس پست الکترونیکی: afbakhtiari@gmail.com
6.بررسی میزان مراجعه و آگاهی خانمهای واجد شرایط جهت انجام CBE در مراکز بهداشتی درمانی

مینو برادران ,فریبا صادقی, ناصر رهبری , رزیتا فیروزنیا
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده: در تمام دنیا شایعترین علت مرگ به دلیل سرطان در زنان سرطان پستان می باشد ،. بر اساس آمار 2010 ، 70درصد بروز سرطانها از 65سال و بالاتر است ودر دومقطع پیک (peak) دارداولین افزایش 74-60 سال که درایران این پیک در سن 54-45 سالگی و پیک دوم بالاتر از 90 سالگی است که در ایران بالای 80 سال گزارش شده است .
مواد وروشها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی است که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه طراحی شده تکمیل وداده ها در EXCEL جمع بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج براساس نتایج بدست آمده میانگین سنی افراد مورد مطالعه 29.37 بود . 4. 29.50 درصد خانمها جهت انجام CBE مراجعه کرده بودند که 26.22 درصد به یکی از 11 علائم احتمالی سرطان پستان ، 16.39درصد به 2 علامت ، 4.91 درصد به سه علامت و 1.63 درصد به 4 علامت احتمالی سرطان پستان جواب درست و 50.85درصد جوابشان صحیح نبوده است .
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه پیک اول احتمال بروز سرطان پستان در ایران حدود 54-45 سالگی و پیک دوم بالای 80 سالگی است ولی از کل افرادیکه در این مطالعه قرار گرفتند فقط 1.63درصد سن بالای 45 سال بوده اند و با توجه به نتایج، تدوین و اجرای برنامه غربالگری باطراحی دوره های آموزشی برای پزشکان و ماماهای شاغل در سیستم بهداشتی درمانی و ایجاد سیستم جامع ارجاع و ایجاد مراکز معین ارجاع جهت انجام CBE و آموزش علائم خطر بروز سرطان پستان در خانمهای بالای 20 سال الزامی می باشد.
آدرس پست الکترونیکی: m.Ansari411@yahoo.com
7.بررسی میزان مراجعه و آگاهی خانمهای واجد شرایط جهت انجام CBE در مراکز بهداشتی درمانی

مینو برادران ,فریبا صادقی, ناصر رهبری , رزیتا فیروزنیا
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده: در تمام دنیا شایعترین علت مرگ به دلیل سرطان در زنان سرطان پستان می باشد ،. بر اساس آمار 2010 ، 70درصد بروز سرطانها از 65سال و بالاتر است ودر دومقطع پیک (peak) دارداولین افزایش 74-60 سال که درایران این پیک در سن 54-45 سالگی و پیک دوم بالاتر از 90 سالگی است که در ایران بالای 80 سال گزارش شده است .
مواد و روشها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی است که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه طراحی شده تکمیل وداده ها در EXCEL جمع بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتیجه:نتایج براساس نتایج بدست آمده میانگین سنی افراد مورد مطالعه 29.37 بود . 4. 29.50 درصد خانمها جهت انجام CBE مراجعه کرده بودند که 26.22 درصد به یکی از 11 علائم احتمالی سرطان پستان ، 16.39درصد به 2 علامت ، 4.91 درصد به سه علامت و 1.63 درصد به 4 علامت احتمالی سرطان پستان جواب درست و 50.85درصد جوابشان صحیح نبوده است .
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه پیک اول احتمال بروز سرطان پستان در ایران حدود 54-45 سالگی و پیک دوم بالای 80 سالگی است ولی از کل افرادیکه در این مطالعه قرار گرفتند فقط 1.63درصد سن بالای 45 سال بوده اند و با توجه به نتایج، تدوین و اجرای برنامه غربالگری باطراحی دوره های آموزشی برای پزشکان و ماماهای شاغل در سیستم بهداشتی درمانی و ایجاد سیستم جامع ارجاع و ایجاد مراکز معین ارجاع جهت انجام CBE و آموزش علائم خطر بروز سرطان پستان در خانمهای بالای 20 سال الزامی می باشد.
آدرس پست الکترونیکی: m.Ansari411@yahoo.com

8.بررسی میزان تاثیر عوامل مختلف خطردربروز سرطان سرویکس

محمد مهدی بطیار
علوم پزشکی گلستان
چکیده: مقدمه : براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سرطان سرویکس ( سرطان دهانه رحم ) دومین سرطان شایع در میان زنان است و سالانه حدود نیم میلیون مورد جدید بیماری در جهان شناسایی می‌شود که در این میان بیش از 270000 نفر از مبتلایان جان خود را از دست می‌دهند. همین آمار حاکی از آن است که بیش از 85 درصد مبتلایان در کشور‌های با سطح درآمد پایین و متوسط می باشند. دو سوم از این موارد نیز در مراحل پیشرفته‌ی بیماری شناسایی می‌شوند و شانس زنده ماندن این دسته از مبتلایان بسیار اندک است. لذا بررسی و شناخت عوامل خطر و نقش آنها در بروز بیماری به منظور پیشگیری از ابتلا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف : شناخت و بررسی مهمترین عوامل خطر و میزان تاثیر آن ها در بروز سرطان سرویکس .
مواد و روش كار: این مطالعه از نوع متاآنالیز بوده که از طریق جستجو در وب سایت های معتبر و بررسی تعداد زیادی از مقالات معتبر خارجی و داخلی به مرور پژوهش های مربوط به مهمترین عوامل خطر و میزان تاثیر آن ها در بروز سرطان سرویکس پرداخته است.
یافته ها : مهمترین فاکتور خطر در ایجاد سرطان سرویکس ، عفونت با HPV ( ویروس پاپیلومای انسانی ) است. در سراسر دنیا ،70% سرطان های سرویکس توسط ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 و 18 ایجاد می شود. در حال حاضر دو واکسن بر علیه این ویروس وجود دارد که هر دو آن ها بیش از 97% موارد عفونت با ویروس مذکور را پیشگیری می نمایند. دیگر عوامل خطر عبارتند از : مصرف سیگار ، عوامل غذایی و تغذیه ای ، ضعف سیستم ایمنی مثل بیمارانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند یا به ایدز مبتلا هستند ، آلودگی با کلامیدیا و سایر عفونت های منتقله از راه جنسی ، مصرف طولانی مدت قرص های پیشگیری از بارداری ، پایین بودن سن اولین مقاربت جنسی ( كمتر از 16 سال) ، وجود شریک های جنسی متعدد در هر دو جنس ، فقر و سطح اجتماعی – اقتصادی پایین و …..
بحث و نتیجه گیری : اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن سرویکس در رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ زﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ 55- 35 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ. غربالگری سرطان سرویکس موثر است زیرا مرحله پیش تهاجمی این سرطان عموما” طولانی بوده و قبل از ایجاد کارسینوم آشکار و متاستاز میتوان از آن پیشگیری نمود. موارد زیر مهمترین اقدامات پیشگیرانه در برابر ابتلا به سرطان سرویکس محسوب می شود: 1- آگاهي و اطلاع رساني جامع در مورد سرطان سرویکس و راه های پیشگیری از آن. 2- انجام معاینات منظم دوره‌ای و آزمایش پاپ اسمیر. اين تست بايستي در كليه زنان از زماني كه از نظر جنسي فعال شده اند هر سال ، يك بار انجام گيرد. بعد از سن سي سالگي در صورت وجود سه تست متوالي سالانه طبيعي و عدم مواجهه با عوامل خطرزا مي توان فواصل تست مزبور را به دو يا سه سال افزايش داد. 3- آموزش مردان شامل پدران و پسران در مورد سرطان سرویکس و واکسن های پیشگیری کننده از ویروس پاپیلومای انسانی. 4- واکسیناسیون دختران و زنان قبل از برقراری اولین رابطه جنسی و مواجهه با ویروس های پاپیلومای انسانی عامل ایجاد سرطان سرویکس. 5- پرهیز از مواجهه با سایر عوامل خطر که به آن ها اشاره شد. 6- به تهيه برنامه هاي آموزشي در زمينه تشخیص و پیشگیری از سرطان سرویکس فرصت و سرمايه کافی اختصاص دهيم چراکه آموزش ، كم هزينه ترين راه پیشگیری به شمار می رود.
واژه ها ی کلیدی : سرطان سرویکس ، غربالگری ،HPV ، عوامل خطر، پیشگیری
آدرس پست الکترونیکی: Jalali_maryam5@yahoo.com

9.بیان پروتئین کپسید HPV16 L1 در رده سلول یوکاریوتی به منظور توسعه واکسن پیشگیری HPV مرتبط با سرطان سرویکال

اعظم بوالحسنی*1 ،الناز آگی1
تهران- انستیتو پاستور ایران- بخش هپاتیت و ایدز 1
چکیده: زمینه و هدف: ویروسهای پاپیلومای انسانی (HPVs) مسئول برای وارتهای ژنیتال در هر دو زنان و مردان، به ویژه کارسینومای سرویکال در زنان می باشند. با توجه به شیوع بالای عفونت HPV در زنان، توسعه واکسن پیشگیری HPV، یک استراتژی مهم به منظور جلوگیری از سرطان سرویکال بوده است. بررسی ها نشان داده اند که HPV16 L1 نوترکیب، پروتئین کپسید عمده ویروس، قادر به القای پاسخهای آنتی بادی خنثی کننده می باشد.
روش مطالعه: پلاسمید کد کننده پروتئین فلورسنت سبز، pEGFP-N1، حامل ژن L1 (pEGFP-L1) در مقیاس زیاد با خلوص بالا تهیه شد. سلولهای COS-7 در محیط RPMI غنی شده با FCS 5 درصد کشت داده شدند. کمپلکسهای PEI/DNA توسط مخلوط کردن LIN-PEI 25 kDa (10 میکرومولار، NrE=5, 7, 10) با 5 میکروگرم پلاسمید pEGFP-L1 در بافر نمکی HEPES (HBS) تهیه شدند. کمپلکسهای PEI/DNA به سلولهای COS-7 در محیط فاقد سرم اضافه شدند. کارآیی ترنسفکشن و بیان L1 توسط میکروسکوپ فلورسانس و آنالیز فلوسایتومتری در 24 و 48 ساعت پس از ترنسفکشن تعیین شد.
نتایج: بیان پروتئین L1 با استفاده از گزارشگر GFP توسط میکروسکوپ فلورسنت و فلوسایتومتری تعیین شد. آنالیز فلوسایتومتری نشان داد که بیان L1 در سلول COS-7 حدود 71.5 درصد در مقایسه با کنترل منفی (2.29 درصد) بود. به علاوه، کارآیی ترنسفکشن و بیان L1 با استفاده از غلظتهای مختلف PEI (NrE = 5, 7, 10) تقریبا مشابه بود.
نتیجه گیری: بیان پروتئین HPV16 L1 توسط PEI 25 kDa به عنوان یک سیستم انتقالی شیمیایی یا معرف ترنسفکشن تحت شرایط آزمایشگاهی تأیید شد. بطور کلی، پروتئین L1 می تواند به میزان بالا در رده سلول یوکاریوتی به منظور توسعه واکسن در مقابل عفونتهای HPV در تحقیقات آینده تولید شود.
واژگان کلیدی: ویروس پاپیلومای انسانی، سرطان سرویکال، پروتئین L1، سیستم بیان یوکاریوتی
آدرس پست الکترونیکی:azam.bolhassani@yahoo.com
10.آنالیز بیان سایتوکاین های مربوط به سلول های CD4+IL-17+ در سلول های تک هسته ای خون محیطی در زنان مبتلا به سرطان پستان در حالات مختلف تهاجم به عروق خونی، لنفاتیک و عصب

رسول بهارلو، عباس قادری، احمد حسینی،منصوره جابری پور
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
چکیده: زمینه و هدف: IL-17 سایتوکاینی است با اثرات شدید بر روی سلول های ایمنی که از سلول های TH17 ترشح می شود و دارای نقش مهم در پاتوژنز بیماری های وابسته به ایمنی از جمله اختلالات خودایمنی و سرطان ها می باشد. در این بررسی رونوشت های IL-17، IL-6 و TGF-β در سلول های تک هسته ای خون محیطی زنان مبتلا به کارسینوما داکتال ارتشاح کننده (IDC) پستان، در حالات مختلف تهاجم به عروق خونی و لنفاتیک و عصب، مطالعه شده است. روش مطالعه: خون محیطی 60 زن مبتلا به کارسینوما داکتال ارتشاح کننده پستان گرفته شد که هیچ کدام مبتلا به بدخیمی های دیگر و یا بیماری های خودایمنی نبودند. سپس میزان رونوشت ژن های IL-17، IL-6 و TGF-β با تکنیک qRT-PCR و الایزا در حالات مختلف تهاجم به preneural، lymphatic و vascular بین بیماران مثبت و منفی اندازه گیری گردید.
یافته ها: با وجود تغییرات در ژن و سطح پروتئینی سایتوکاین های مذکور در تهاجم به preneural، lymphatic و vascular بین بیماران مثبت و منفی، ولیکن تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: علارغم اینکه بیان ژن های ذکر شده در در حالات مختلف تفاوت معنی داری نداشت، اما اکثر بیماران مورد مطالعه در این بررسی در stage های یک و دو بودند؛ که می توان این نتیجه گیری را کرد که IL-17 و IL-6 بعنوان سایتوکاین های پیش التهابی، می توانند نقش مهمی را در هدایت و ارتشاح پاسخ های ایمنی ضد توموری در stage های ابتدایی بیماری در زمانیکه تهاجم تومور شروع نشده بازی کنند و این بیماران در مراحل اولیه بیماری کاندیدای مناسبی جهت ایمونوتراپی می توانند باشند.
واژه های کلیدی: سرطان پستان، IL-17، IL-6 و TGF-β
آدرس پست الکترونیکی: baharlour@gmail.com

11.آنالیز بیان ژن سایتوکاین های مربوط به سلول های CD4+IL-17+ در خون محیطی زنان مبتلا به سرطان پستان در حالات مختلف پذیرنده های هورمونی تومور

رسول بهارلو، دکتر عباس قادری، احمد حسینی، دکتر منصوره جابری پور
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
چکیده: زمینه و هدف: IL-17 سایتوکاینی است با اثرات شدید بر روی سلول های ایمنی که از سلول های TH17 ترشح می شود و دارای نقش مهم در پاتوژنز بیماری های وابسته به ایمنی از جمله اختلالات خودایمنی و سرطان ها می باشد. در این بررسی رونوشت های IL-17، IL-6 و TGF-β در سلول های تک هسته ای خون محیطی زنان مبتلا به کارسینوما داکتال ارتشاح کننده (IDC) پستان، در تومورهای با ER، PR و HER-2 منفی و مثبت مطالعه شده است.
روش مطالعه: خون محیطی 60 زن مبتلا به کارسینوما داکتال ارتشاح کننده پستان گرفته شد که هیچ کدام مبتلا به بدخیمی های دیگر و یا بیماری های خودایمنی نبودند. سپس میزان رونوشت ژن های IL-17، IL-6 و TGF-β با تکنیک qRT-PCR و الایزا در حالات پاتولوژیک مختلف بین بیماران مثبت و منفی اندازه گیری گردید. یافته ها: با مقایسه بیان ژن های IL-17، IL-6 و TGF-β در حالات مختلف پاتولوژیک بیماران مشخص گردید که علارغم بالاتر بودن سایتوکاین های ذکر شده در حالات ER، PR و HER-2 مثبت نسبت به حالات منفی، تفاوت معنی داری بین بیماران در دو حالت ذکر شده دیده نشد.
نتیجه گیری: علیرغم اینکه بیان ژن های ذکر شده در در حالات مختلف تفاوت معنی داری نداشت، اما اکثر بیماران مورد مطالعه در این بررسی در وضعیت های ER، PR و HER-2 مثبت و در stage های ابتدایی بیماری بودند؛ که می توان این نتیجه گیری را کرد که سایتوکاین های مربوط به سلول TH17، می توانند نقش مهمی در پیش آگهی بهتر بیماران و نیز در هدایت و ارتشاح پاسخ های ایمنی ضد توموری در حالات ER، PR و HER-2 مثبت سرطان پستان بازی کنند.
واژه های کلیدی: سرطان پستان، ER، PR، IL-17، IL-6 و TGF-β
آدرس پست الکترونیکی: baharlour@gmail.com

12.تاثیر طب فشاری بر خستگی بیماران مبتلا به سرطان: یک كارآزمايي باليني تصادفي سازي شده

علی بیکمرادی، فاطمه نجفی، مهناز خطیبان، قدرت الله روشنایی، زهرا پوراسماعیل،علیرضا احمدی
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
چکیده: زمینه و هدف: خستگي مرتبط با سرطان يكي از مشكلات شايع بيماران و مراقبت دهندگان مي باشد. امروزه استفاده از طب فشاری بعنوان طب مکمل در بیماران سرطانی برای تعادل انرژی بدن و ارتقا راحتی نسبتا متداول شده است. این مطالعه برای بررسی تاثیر طب فشاری بر خستگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شده است.
روش کار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده یک سوکور در سه گروه حقیقی، غیرحقیقی و کنترل بر روی 85 بیمار مبتلا به سرطان بستری در بخش هماتولوژی بيمارستان بهشتی همدان اجرا گردید. ابتدا خستگی بیماران با پرسشنامه خستگی (BFI) اندازه گیری شد. سپس طب فشاری در گروه حقیقی و طب فشاری دروغین در گروه غیرحقیقی روزانه به مدت 10 روز انجام و در گروه کنترل فقط مراقبت های روتین انجام شد. خستگی در روز پنجم و دهم بعد مداخله مجددا سنجش شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 16 و آزمونهاي آماری تی زوجی و اندازه گیری مکرر تحلیل گرديد.
یافته ها: انجام طب فشاري در گروه حقيقي بر خستگي بيماران تاثير داشت (001/0=p). هر چند انجام طب فشاري دروغين در گروه غير حقيقي نيز بر خستگي بيماران تاثير داشت (017/0=p)، اما انجام مراقبتهاي روتين در گروه كنترل بر خستگي بيماران تاثيري نداشت و حتي در برخي موارد خستگي آنان نيز افزايش يافته بود.
نتیجه گیری: طب فشاري می تواند با توجه به هزینه کم، ایمنی و سادگی آن به عنوان درمان مکمل برای کاهش خستگی در بیماران مبتلا به سرطان توسط پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: سرطان، خستگی، طب فشاری
آدرس پست الکترونیکی: fatima_naj_90@yahoo.com

13.تاثیر طب فشاری بر خستگی بیماران مبتلا به سرطان

علی بیکمرادی، فاطمه نجفی ،قدرت اله روشنایی ،مهناز خطیبان ،زهرا پوراسماعیل ،علیرضا احمدی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده: زمینه و هدف: خستگي مرتبط با سرطان يكي از مشكلات شايع بيماران و مراقبت دهندگان مي باشد. امروزه استفاده از طب فشاری بعنوان طب مکمل در بیماران سرطانی برای تعادل انرژی بدن و ارتقا راحتی نسبتا متداول شده است. این مطالعه برای بررسی تاثیر طب فشاری بر خستگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شده است.
روش کار:یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده یک سوکور در سه گروه حقیقی، غیرحقیقی و کنترل بر روی85 بیمارمبتلا به سرطان بستری در بخش هماتولوژی بيمارستان بهشتی همدان اجرا گردید. ابتدا خستگی بیماران با پرسشنامه خستگی (BFI) اندازه گیری شد. سپس طب فشاری در گروه حقیقی و طب فشاری دروغین در گروه غیرحقیقی روزانه به مدت 10 روز انجام ودر گروه کنترل فقط مراقبت های روتین انجام شد. خستگی در روز پنجم و دهم بعد مداخله مجددا سنجش شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 16 و آزمونهاي آماری تی زوجی واندازه گیری مکرر تحلیل گرديد.
یافته ها:انجام طب فشاري در گروه حقيقي بر خستگي بيماران تاثير داشت (001/0=p). هر چند انجام طب فشاري دروغين در گروه غير حقيقي نيز بر خستگي بيماران تاثير داشت (017/0=p)، اما انجام مراقبتهاي روتين در گروه كنترل بر خستگي بيماران تاثيري نداشت و حتي در برخي موارد خستگي آنان نيز افزايش يافته بود.
نتیجه گیری: طب فشاري می تواند با توجه به هزینه کم، ایمنی و سادگی آن به عنوان درمان مکمل برای کاهش خستگی در بیماران مبتلا به سرطان توسط پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: سرطان، خستگی، طب فشاری
آدرس پست الکترونیکی: fatima_naj_90@yahoo.com
14.آدنوکارسینوم آندومتر :خصوصیات بالینی،آسیب شناسی ومیزان بقای مبتلایان به آن در یزد

فریبا بینش ,علی اخوان, نسیم بهنیافرد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده: هدف: آدنوکارسینوم آندومتر (EC)، شایع ترین سرطان زنان در جهان غرب است، که بروز آن نیز رو به افزایش است. مطالعات مبتنی بر جمعیت نشان دهنده آن است که میزان بقا در این سرطان بر اساس سن بیماران،نوع بافت شناسی، و مرحله بیماری متغیر بوده است. هدف از این مطالعه بررسی داده های بالینی ومیزان بقای بیماران مبتلا به کارسینوم اندومتر در سه موسسه درمانی در یزد،می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه تمام پرونده های پزشکی و گزارشات آناتومیک و آسیب شناسی نمونه های بیماران مبتلا به کارسینوم اندومتر توسط گروه آسیب شناسی و پرتو درمانی، در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد وبیمارستان خصوصی مادراز سال 1384 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت.در این مطالعه ازتست کاپلان مایر واز مدل متناسب کاکس برای تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج: 84 بیمار دراین مطالعه شرکت داشتند . مراحل I، II، III و IV بیماری به ترتیب در 65.4٪، 21.5٪، 11.9٪ و 1.2٪ از بیماران، تشخیص داده شد. در این بیماران میزان بقای بدون حادثه 3.77 ± 73.86 ماه ( با فاصله اطمینان 95٪) و میزان بقای کلی 3.65± 78.17 ماه ( با فاصله اطمینان 95٪) بدست آمد . عود هم در 12.3٪ از بیماران رخ داد.تجزیه و تحلیل متغیرها نشان داد که بقای کلی به درجه و مرحله بیماری ارتباط دارد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه پیش آگهی ومیزان بقای بیماران مبتلا به سرطان آندومتر، بطور قوی با مرحله و درجه بیماری ودر حد متوسط با نوع بافت شناسی وسن بیماران مرتبط بود.
آدرس پست الکترونیکی: binesh44@yahoo.com

15.سرطان پستان متاستاتیک و درمان آن

لیلا پاکزاد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
چکیده: سابقه و هدف: سرطان پستان متاستاتیک یک مشکل مهم در زنان در سراسر جهان است، این سرطان؛ علت عمده مرگ ناشی از سرطان پستان؛ در سن کمتر از 50 سال نزد زنان محسوب می گردد، بنابراین، تعداد زیادی از تحقیقات، مطالعات و آزمایشات بالینی در مورد سرطان پستان متاستاتیکبدلیل اهمیت این بیماری بوده و بهترین مدیریت و درمان را می طلبد.
مواد و روشها: 20 نفر، با معیارهای خاص در این مطالعه وارد و پذیرش شدند. از پروتکل های مختلفی که در رفرانس ها آمده ؛ از پروتکل Docetaxel + Doxorubicine در درمان MBC استفاده شد، بنابراین، ترکیب جدید (TXT + Doxo) 4 کورس و سپس 4 کورس از TXT به عنوان تک دارویی ، به اثربخشی و ایمنی این ترکیب کمک کرد.
نتیجه گیری : § بهترین مدیریت MBC با تقسیم بیماران به 2 گروه انجام می شود: گروه اول : در معرض خطر پایین: كه تحت درمان با هورمون درمانی قرار گرفتند. گروه دوم : در معرض خطرمتوسط و بالا: که تحت درمان رژیم های شیمی درمانی قرار گرفتند. بحث : § Trastuzumab (Herceptine) آنتی بادی های مونوکلونال درمان انتخابی برای بیماران با MBC و / Her2neu3+ می باشد. § جراحی و رادیوتراپی در MBC تنها برای تسکین استفاده می شود.
آدرس پست الکترونیکی: dr.dorchin@gmail.com

16.درمان سرطان پستان متاستاتیک

لیلا پاکزاد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
چکیده: سابقه و هدف: سرطان پستان متاستاتیک یک مشکل مهم در زنان در سراسر جهان است، این سرطان؛ علت عمده مرگ ناشی از سرطان پستان؛ در سن کمتر از 50 سال نزد زنان محسوب می گردد، بنابراین، تعداد زیادی از تحقیقات، مطالعات و آزمایشات بالینی در مورد سرطان پستان متاستاتیکبدلیل اهمیت این بیماری بوده و بهترین مدیریت و درمان را می طلبد.
مواد و روشها: 20 نفر، با معیارهای خاص در این مطالعه وارد و پذیرش شدند. از پروتکل های مختلفی که در رفرانس ها آمده ؛ از پروتکل Docetaxel + Doxorubicine در درمان MBC استفاده شد، بنابراین، ترکیب جدید (TXT + Doxo) 4 کورس و سپس 4 کورس از TXT به عنوان تک دارویی ، به اثربخشی و ایمنی این ترکیب کمک کرد.
نتیجه گیری : § بهترین مدیریت MBC با تقسیم بیماران به 2 گروه انجام می شود: گروه اول : در معرض خطر پایین: كه تحت درمان با هورمون درمانی قرار گرفتند. گروه دوم : در معرض خطرمتوسط و بالا: که تحت درمان رژیم های شیمی درمانی قرار گرفتند. بحث : § Trastuzumab (Herceptine) آنتی بادی های مونوکلونال درمان انتخابی برای بیماران با MBC و / Her2neu3+ می باشد. § جراحی و رادیوتراپی در MBC تنها برای تسکین استفاده می شود.
واژه های کلیدی: متاستاز سرطان پستان (MBC)، بیماران پرخطر و کم خطر، Herceptine، Taxanes ها، درمان هورمونی.
آدرس پست الکترونیکی: dr.dorchin@gmail.com

17.القای آپوپتوزیس و بیان p21 در سلولهای سرطان سینه رده MCF7 تیمار شده با بولدین

فاطمه تناور،سکینه کاظمی نورعینی
دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده: سرطان سینه شایع ترین سرطان زنان در جهان شناخته شده است و لازم است برای کاهش خطر ابتلا به آن از شیوه های نوینی بهره گرفته شود و از بین این شیوه ها پیشگیری به ویژه با استفاده از ترکیبات طبیعی در اینجا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تأثیر بولدین که آلکالوئید عمده درخت بولدو وی یک آنتی اکسیدانت قوی است بر سلولهای سرطان سینه رده MCF7 مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه IC50 از روش MTT استفاده شده است و القای آپوپتوزیس را با استفاده از الکتروفورز DNA آپوپتوتیک بر روی ژل آگارز بررسی کرده ایم. از سلولهای کنترل و 48 ساعت تیمار شده با غلظتهای مختلف بولدین RNA تام استخراج نموده و پس از سنتز cDNA میزان بیان نسبی ژنهای p53 و P21 با استفاده از کیت سایبرگرین qPCR و پرایمرهای اختصاصی برای mRNA مورد سنجش قرار گرفت. بولدین باعث کاهش رشد سلولهای MCF7 و نیز قطعه قطعه شدن DNA آن به شیوه وابسته به دوز می گردد. نتایج نشان می دهند که تحت همین شرایط میزان بیان ژن p21 افزایش یافته ولی در p53 تغییر معنی داری دیده نمی شود. لذا به نظر می رسد که القای آپوپتوز در سلولهای تیمار شده همراه با افزایش بیان p21 و کنترل سیکل سلولی است در حالیکه فعالیت p21 به صورت مستقل از وضعیت بیان p53 افزایش یافته است. این نتایج نشان می دهند که بولدین کاندیدای خوبی برای مطالعات بیشتر جهت طراحی و ارائه داروهای ضدسرطان است. بولدین- سرطان سینه- p21 – p53 – آپوپتوز
آدرس پست الکترونیکی: kazemibio@gmail.com
18.خواص ضد سرطانی سیب برای پیشگیری و درمان سرطان پستان و گردن رحم

زهره جعفری
دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اراک
چکیده: زمینه و هدف :شایع ترین مورد سرطان در بانوان در سالهای اخیر سرطان پستان و گردن رحم است. برخی از پزشکان در سالهای اخیر برای درمان این نوع سرطانها تزریق آمپولهای شیمیایی استروژن دار را توصیه می کنند که عوارض فراوانی را در پی دارد.اما رژیم غذایی سرشار از فیتواستروژنها یعنی هورمونهای گیاهی طبیعی استروژن دار از جمله سیب جایگزین مناسبی است. با توجه به پرورش وسیع گیاه سیب در ایران و متاسفانه شیوع سرطانهای متعدد در کشور بخصوص استان مرکزی بدلیل عدم توجه به تغذیه مناسب،هدف از این پژوهش معرفی یک منبع تغذیه ائی مناسب برای پیشگیری و درمان سرطان پستان و گردن رحم است.
روش مطالعه:مطالعه اخیر به شکل مروری و با استفاده از کتب و مقالات متعدد بوده است.
نتایج و یافته ها : طبق تحقیقات مختلف محققان با ارزيابي محتواي شيميايي پوست سيب گروهي از ترکيبات شيميايي گياهي را يافتند که ثابت شده در برابر حداقل سه نوع سلول سرطاني انساني شامل سرطان هاي سينه، کولون و کبد اثر محافظتي دارد. در اين مطالعات نشان داه شده که رژيم غذايي سرشار از ميوه و سبزي خطر ابتلا به سرطان، بيماري قلبي، ديابت و بسياري بيماري هاي ديگر را کاهش مي دهد؛ طيف گسترده اي از مطالعات در اين زمينه بر خواص ضد سرطاني گروهي از فيتوکميکال ها به نام فنليک ها انجام گرفته است که عمدتاْ در دانه‌ها و پوست ميوه ها و سبزيجات يافت مي شوند. سيب يکي از مهمترين منابع ترکيبات فنليک محسوب مي شود. ميانگين محتواي فنليک يک سيب بين 110 تا 347 ميلي گرم درهر 100 گرم سيب تازه است. اين ميوه همچنين سرشار از ترکيبات مفيد ديگري به نام فلاونوئيد هاست در واقع سیب یک آنتی اکسیدان می باشد. علاوه بر آن، دارای ماده ای به نام کوئرتین می باشد. بخش عمده اين اثر ضد سرطاني و ضد بيماري در سيب به ترکيبات مفيد موجود در پوست آن مربوط مي شود.
نتیجه گیری: بر اين اساس سيب را بايد به عنوان يک منبع غني مواد مغذي و آنتي اکسيدان ها در نظر گرفت که توانائی حذف مواد سرطان زا و عوامل اکسیدان در سرطانهای متعددی از جمله سرطان پستان و گردن رحم را دارد.
کلمات کلیدی:سیب،ضد سرطان، پستان ، گردن رحم
آدرس پست الکترونیکی: jafarizohreh264@gmail.com
19.بررسی میزان تاثیر عوامل مختلف خطردربروز سرطان سرویکس

مریم جلالی،محمد مهدی بطیار
علوم پزشکی گلستان
چکیده: مقدمه : براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سرطان سرویکس ( سرطان دهانه رحم ) دومین سرطان شایع در میان زنان است و سالانه حدود نیم میلیون مورد جدید بیماری در جهان شناسایی می‌شود که در این میان بیش از 270000 نفر از مبتلایان جان خود را از دست می‌دهند. همین آمار حاکی از آن است که بیش از 85 درصد مبتلایان در کشور‌های با سطح درآمد پایین و متوسط می باشند. دو سوم از این موارد نیز در مراحل پیشرفته‌ی بیماری شناسایی می‌شوند و شانس زنده ماندن این دسته از مبتلایان بسیار اندک است. لذا بررسی و شناخت عوامل خطر و نقش آنها در بروز بیماری به منظور پیشگیری از ابتلا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف : شناخت و بررسی مهمترین عوامل خطر و میزان تاثیر آن ها در بروز سرطان سرویکس .
مواد و روش كار: این مطالعه از نوع متاآنالیز بوده که از طریق جستجو در وب سایت های معتبر و بررسی تعداد زیادی از مقالات معتبر خارجی و داخلی به مرور پژوهش های مربوط به مهمترین عوامل خطر و میزان تاثیر آن ها در بروز سرطان سرویکس پرداخته است.
یافته ها : مهمترین فاکتور خطر در ایجاد سرطان سرویکس ، عفونت با HPV ( ویروس پاپیلومای انسانی ) است. در سراسر دنیا ،70% سرطان های سرویکس توسط ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 و 18 ایجاد می شود. در حال حاضر دو واکسن بر علیه این ویروس وجود دارد که هر دو آن ها بیش از 97% موارد عفونت با ویروس مذکور را پیشگیری می نمایند. دیگر عوامل خطر عبارتند از : مصرف سیگار ، عوامل غذایی و تغذیه ای ، ضعف سیستم ایمنی مثل بیمارانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند یا به ایدز مبتلا هستند ، آلودگی با کلامیدیا و سایر عفونت های منتقله از راه جنسی ، مصرف طولانی مدت قرص های پیشگیری از بارداری ، پایین بودن سن اولین مقاربت جنسی ( كمتر از 16 سال) ، وجود شریک های جنسی متعدد در هر دو جنس ، فقر و سطح اجتماعی – اقتصادی پایین و …..
بحث و نتیجه گیری : اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن سرویکس در رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ زﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ 55- 35 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ. غربالگری سرطان سرویکس موثر است زیرا مرحله پیش تهاجمی این سرطان عموما” طولانی بوده و قبل از ایجاد کارسینوم آشکار و متاستاز میتوان از آن پیشگیری نمود. موارد زیر مهمترین اقدامات پیشگیرانه در برابر ابتلا به سرطان سرویکس محسوب می شود: 1- آگاهي و اطلاع رساني جامع در مورد سرطان سرویکس و راه های پیشگیری از آن. 2- انجام معاینات منظم دوره‌ای و آزمایش پاپ اسمیر. اين تست بايستي در كليه زنان از زماني كه از نظر جنسي فعال شده اند هر سال ، يك بار انجام گيرد. بعد از سن سي سالگي در صورت وجود سه تست متوالي سالانه طبيعي و عدم مواجهه با عوامل خطرزا مي توان فواصل تست مزبور را به دو يا سه سال افزايش داد. 3- آموزش مردان شامل پدران و پسران در مورد سرطان سرویکس و واکسن های پیشگیری کننده از ویروس پاپیلومای انسانی. 4- واکسیناسیون دختران و زنان قبل از برقراری اولین رابطه جنسی و مواجهه با ویروس های پاپیلومای انسانی عامل ایجاد سرطان سرویکس. 5- پرهیز از مواجهه با سایر عوامل خطر که به آن ها اشاره شد. 6- به تهيه برنامه هاي آموزشي در زمينه تشخیص و پیشگیری از سرطان سرویکس فرصت و سرمايه کافی اختصاص دهيم چراکه آموزش ، كم هزينه ترين راه پیشگیری به شمار می رود.
واژه ها ی کلیدی : سرطان سرویکس ، غربالگری ،HPV ، عوامل خطر، پیشگیری
آدرس پست الکترونیکی: Jalali_maryam5@yahoo.com
20.گزارش یک مورد ترمبوز ورید پورت در زمینه هپاتوسلولر کارسینوما در طی بارداری

نسرین جلیلیان ,الهام شبیری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده: ترمبوز ورید پورت یک رخداد نادر در حاملگی است شایعترین علل زمینه ای آ ن بیماریهای ترمبوفیلی میلوپرولیفراتیو ، سیروز کبدی، پانکراتیت، کارسینوم کبدی، کلانژیوکارسینوما،می باشد کارسینوم هپاتوسلولر از شایعترین کانسرهای دستگاه گوارش می باشد ، علل زمینه آن توکسینها،هپاتیت، الکل را میتوان نام برد. یک سوم موارد این کارسینوما در چین و یک سوم در آسیا در زمینه هپاتیت ویرال گزارش شده است هپاتوسلولار کارسینوما در حاملگی بسیار نادر است ،خصوصا اگر در زمینه هپاتیت کبدی ایجادنشده باشد. در این مقاله یک مورد ترومبوز ورید پورت در زمینه هپاتوسلولار کارسینوما در یک زن حامله 31 هفته بدون سابقه ای از از ترمبوز قبلی ،هپاتیت و یا بیماری انعقادی (ترمبوفیلی) گزارش میشود . این گزارش برای معرفی و بحث در مورد مشکلات در تشخیص بیماری وتعیین زمان ختم بارداری در حضور جنین زنده است کلید واژه ها : بارداری ،ترمبوز ورید پورت، کارسینوم هپاتوسلولر
آدرس پست الکترونیکی: h_shahlazadeh@yahoo.com

21.مروری بر اصلی ترین مسیرهای سیگنالینگ دخیل در سرطان پستان

حمید چشمی،بتول کمالی منش
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
چکیده: در سلول های سرطانی پستان، چندین مسیر سیگنالینگ، فعال می باشد. در این مطالعه قصد داریم بر سه مسیر Wnt، Her-2/Neu و BMI1 تمرکز نماییم. مسیر Wnt هدف منحصربه فردی به منظور ژن درمانی سلول های بنیادی سرطان است. Wnt-1 و Wnt-6 بیان بالایی را در بافت های نرمال و بدخیم پستان نشان داده اند اما Wnt-7 در این نوع سرطان، در جهت کاهش بیان تنظیم گردیده است. دیگر مسیر سیگنالینگ مهم مرتبط با سلول بنیادی در سرطان پستان، شامل تنظیم بالای گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) می شود که به شکل پروتوانکوژن Her-2/Neu (c-erb-B2) ظهور می یابد. داده های ژنومیک کلینیکی اخیر، شواهد محکمی را درباره نقش بیان انکوژن فعال شده BMI1 در سرطان پستان و سایر سرطان ها فراهم آورده است. این داده ها همچنین شواهد محکمی را فراهم می آورند که از فرضیه سلول های بنیادی سرطان حمایت نموده و پیشنهاد می کند که اثرات بیان ژن مرتبط با حالت بنیادینگی یک سلول (که به عنوان فنوتیپ های خودبازسازی، تقسیم نامتقارن و پلوری پوتنسی تعریف شده اند) می تواند پیش بینی از بازده درمان سرطان باشد. احتمالا تلاش برای مهار این سیگنال ها نسبت به سایر سیگنال ها همچون Notch و NF-ᴋB که بیان بیشتری در سلول های بنیادی نرمال، نسبت به سلول های بنیادی سرطانی دارند موثرتر می باشد. به هر حال، اگر این دیدگاه مدنظر قرار گیرد، شناسایی مهار کننده های سیگنال های سلول بنیادی سرطان و روش ها یی برای تحویل موثر آن ها در محیط in vivo، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
آدرس پست الکترونیکی: hamid.ch65@gmail.com
22.پیشگیری از سرطان در زنان

فرشته چوبساز
علوم پزشکی تهران
چکیده: پیشگیری از سرطان در زنان طبق تحقیات انجام شده هر ساله، به علت ابتلا به سرطان، جان بیش از یک چهارم از یک میلیون زن در معرض خطر قرار میگیرد. زنان می توانند خطر ابتلا به سرطان خود را با اتخاذ شیوه زندگی سالم و به دست آوردن آزمایشهای غربالگری مناسب برای زندگی درمراحل مختلف کاهش دهند. تغییرات در شیوه زندگی استفاده از دخانیات و دود دست دوم(ناشی از انتشار مواد دود زا) در ایالات متحده زنان درصد ابتلا به سرطان ریه بیشتر از هر نوع و باعث از دست دادن جان مبتلایان میشود. ، وبعداز آن اغلب موارد سیگار کشیدن باعث می شود. سیگار کشیدن نیز باعث ابتلا به لوسمی حاد میلوئید و سرطان مری ، دهان ، گلو ، کلیه، مثانه، پانکراس، معده، و دهانه رحم می شود . دود سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه درغیر سیگاریها را افزایش می دهد واین احتمال20٪ -30٪ است . غلظت بسیاری از مواد شیمیایی سرطان زا و سمی در دود سیگار بالاتر از دود استنشاق شده توسط افراد سیگاری است . این مطلب یکی از مهم ترین نکته است که شما می توانید برای کاهش خطر ابتلا به سرطان انجام دهید * جلوگیری از سیگارکشیدن اگر سیگار می کشید ، و اجتناب از دود سیگار است * وعوامل دیگرچاقی ، اضافه وزن، و فقدان فعالیت بدنی میباشد. حدودا” از 30 سال پیش تا کنون، وزن بیش از حد، عدم فعالیت بدنی و دوم رژیم غذایی ناسالم و مصرف دخانیات به عنوان عوامل پیشگیری از بیماری و مرگ در ایالات متحده در نظر گرفته شده است. از آنجا که از سال 1960 ، استفاده از توتون و تنباکو به یک سوم کاهش یافته است در حالی که نرخ چاقی دو برابر شده اند . سرطان پستان در میان زنان یائسه ، سرطان روده بزرگ ، سرطان آندومتر ، سرطان مری ، سرطان کلیه و لوزالمعده شش سرطان میباشد که با اضافه وزن همراه است. اتخاذ یک شیوه زندگی است که شامل غذا خوردن سالم و فعالیت بدنی منظم می تواند کمک به کاهش خطر ابتلا به این سرطان را دهد. ایمنی و اجتناب از داخل شدن به سالن برونزه کننده سرطان پوست شایع ترین شکل از سرطان در ایالات متحده است. دو نوع از رایج ترین سرطان پوست سرطان سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی میباشدو بسیار قابل درمان است . اما ملانوم ، سومین سرطان پوست شایع ترین ، خطرناک تر است. حدود 65٪ -90٪ از ملانوما لزقرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ایجاد می شود (UV) نور نوع اشعه نامرئی که از خورشید، تخت های برنزه شدن ، و sunlamps ایجاد میشود. آفتاب سوختگی های جدی می تواند خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش دهند. برای محافظت پوست شما دوری از آفتاب ، به دنبال سایه و یا قرار گرفتن در داخل خانه در ساعات ظهر ، پوشیدن لباس های آستین بلند و شلوارهای بلند ، یک کلاه با لبه گسترده ، و عینک آفتابی ، استفاده از کرم های ضد آفتاب با فاکتور ضد آفتاب (SPF ) مناسب محفاظت میکنند. برنزه داخل سالن جهت متقاضیان به اشعه UVو آسیب پوست می تواند به سرطان منجر شود . تخت های برنزه کننده به خصوص برای افراد جوان خطرناکتر است ، کسانی که قبل از سن 35 سالگی شروع به برنزه شدن میکنندخطر برای آنها60٪ تا 80 ٪ بالاتر از ملانوم است و با استفاده از تخت های برنزه کننده خطر ابتلا به چین و چروک و صدمه به چشم ، و تغییرات بافت پوست .نیز افزایش می یابد. انواع سرطان سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان ودومین علت شایع مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان آمریکایی است. ماموگرافی بهترین راه برای پیدا کردن سرطان پستان در مراحل اولیه میباشد ، قبل از شروع می توان آن را پیدا کرد، و پیشگیری بهتر از درمان است . . اگر شما 40-49 ساله میباشید ، در مورد زمانی که مناسب برای شروع به گرفتن ماموگرافی است باپزشک خود صحبت کنید. اگر شما 50-74 ساله میباشید ،ماموگرافی وغربالگری هر دو سال یکبار توصیه میشود. سرطان کولورکتال ( روده بزرگ) سومین علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان آمریکایی به سرطان کولورکتال است . تست های غربالگری سرطان کولورکتال می تواند در پولیپ های پیش سرطانی که می تواند برداشته شود وقبل از آنکه به سرطان تبدیل شوندموثر باشند. تستهای غربالگری سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه موجود میباشد، استفاده ازتستهای غربالگری قبل از ابتلا و درمان بهتراثر میکند . هر دوگروه مردان و زنان باید برای سرطان روده بزرگ به طور منظم در سن 50 سالگی شروع به انجام تست غربالگری کنند. سرطان زنان سرطان زنان از دهانه رحم یک زن ، تخمدان، رحم، واژن، فرج ، یا به ندرت از لوله های فالوپ شروع می شود. شما می توانید اقداماتی برای جلوگیری از برخی از این سرطانها را انجام دهید. شما میتوانید به تست پاپ اسمیر برای تشخیص سلول های غیر طبیعی در دهانه رحم که ممکن است به سرطان تبدیل می شوند توجه کنید . حذف سلول های غیر طبیعی جلوگیری ازپیشرفت سرطان دهانه رحم میباشد.. تست پاپ اسمیر می تواند سرطان گردن رحم را در اوایل ، زمانی که شانس درمان بسیار زیاد است تشخیص دهد.. تنها سرطان که صفحه نمایش مناسب قبل از درمان میباشد نمونه تست پاپ اسمیر سرطان دهانه رحم است . این صفحه نمایش برای سرطان تخمدان، رحم ، واژن، یا فرج نیست . علاوه بر این به تست پاپ اسمیر ، آزمایش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ممکن است برای غربالگری زنان که 30 ساله یا مسن تر، و یا در هر سنی برای کسانی که نتایج تست پاپ اسمیر نامشخص هستند استفاده می شود. واکسن HPV در دسترس برای دختران و زنان که 9-26 ساله هستند آنها را در برابر بسیاری از انواع HPV محافظت می نماید که اغلب منجر به سرطان گردن رحم میشوند. نجات یافتگان از سرطان بازماندگان سرطان کسانی هستند که مبتلا به سرطان تشخیص داده شده است ،وممکن است از زمان تشخیص تا پایان زندگی خودبا سرطان زندگی کنند. نجات یافتگان از سرطان تا حد زیادی از افرادی که به سن 65 سال یا مسن تر و بیشتر گروه زنان هستند . از 11.7 میلیون نفر فرد مبتلا به سرطان در سال 2007 ، 6.3 میلیون نفرزن بودند، و بزرگترین گروه از نجات یافتگان از سرطان ازافراد مبتلا به سرطان پستان (22٪) بوده اند . مراقبان یا حامیان بیماران مبتلا به سرطان افرادی مبتلا به سرطان که اغلب در خانه زندگی می کنند، نیاز به کمک گرفتن از مراقبان یا حامیان رسمیویا غیر رسمی از گروههای مردمی میباشند که آنها را بدون اینکه متقبل به پرداخت هزینه نمایند کمک وحمایت میکنند.. مراقبان غیر رسمی NGO میباشند. ویا معمولا همسر بیمار سرطانی ، اعضای خانواده ، دوستان ، همسایگان میباشند. بسیاری از مردم احساس رضایت شخصی از مراقبت یک دوست سرطانی را دارند . اما مراقبان یا حامیان رسمی معمولا مشکلات جسمی ، عاطفی و مالی راحل می کنند که با توجه به مقدار و نوع مراقبت که بیمار نیاز دارد متفاوت عمل میکنند..
کلمات کلیدی:پیشگیری،سرطان، شیوع،ابتلا ، درمان
آدرس پست الکترونیکی: choobsazf@yahoo.com
23.ارتقاء آگاهی و انجام رفتار های غربالگری سرطان پستان در زنان در معرض خطر

پرستو حاجیان،حمیدرضا میرزایی
1.استادیار، دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
2.متخصص رادیوتراپی انکولوژی، بیمارستان شهداء تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
چکیده: زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان در جهان و چهارمین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایرانی محسوب می شود. گرچه اغلب موارد این نوع سرطان به صورت تک گیر رخ می دهد اما سابقه خانوادگی سرطان پستان در اقوام درجه اول و دوم یک زن از مهم ترین عوامل خطر در او به شمار می رود. بهره گیری از راهکارهای پیشگیری سطح دوم یعنی روشهای غربالگری به هنگام، می تواند علائم این بیماری را در مراحل اولیه بروز این بدخیمی به میزان بالایی شناسایی نماید. متاسفانه شمار زیادی از زنان در معرض خطر، ادراک صحیحی از شدت و عوارض این بیماری ندارند و به طور منظم جهت تشخیص به موقع این بیماری به پزشک مراجعه نمی کنند. هدف از انجام این مطالعه، ارتقاء آگاهی و رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان در معرض این بیماری بر اساس مدل باور بهداشتی می باشد.
روش مطالعه: پژوهش تجربی حاضر، در دو گروه مداخله و کنترل با مشارکت 100 نفر از زنان در معرض خطر سرطان پستان در بیمارستان شهدائ تجریش تهران انجام گردید. شرکت کنندگان در این مطالعه به صورت نمونه گیری هدفمند از میان مبتلایان به سرطان پستان که برای درمانهای کمکی به بیمارستان شهدا تجریش مراجعه می کردند، انجام شد و از آنها درخواست گردید که در صورت تمایل یکی از افراد درجه اول خانواده خود (مادر، خواهر، دختر) را در صورتی که مبتلا به هیچ نوع سرطان شناخته شده ای نباشند، برای شرکت در مطالعه به پژوهشگران معرفی نماید. پس از معرفی افراد مورد نظر توسط بیماران، به آنها در مورد اهداف مطالعه توضیحات لازم داده شده و پس از کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه هر یک از افراد به طور مساوی بوسیله تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه مداخله یا کنترل قرار می گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر” مدل باور بهداشتی” بود که 10 سوال در بخش مشخصات دموگرافیک و 59 عبارت/ سوال که ادراک زنان را درباره شدت و عوارض سرطان پستان و روشهای غربالگری سرطان پستان در قالب سازه های اصلی مدل باور بهداشتی که یکی از شناخته شده ترین و کارامدترین الگوهای آموزش رفتار های ارتقاء سلامت می باشد، طراحی شد و امتیازات افراد قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه می کرد. گروه مداخله یک تا دو جلسه آموزش بر پایه مراحل مدل باور بهداشتی در جلسات 10-8 نفری در بیمارستان شهداء تجریش ارائه شد که محتوای آموزشها با استفاده از رسانه های دیداری به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ درمورد اهمیت و شدت بیماری، در معرض خطر بودن افراد و ارتقا خودکارامدی نسبت به انجام رفتارهای غربالگری سرطان طراحی و اجرا گردید. برای گروه کنترل آموزشی بر این مبنا داده نشد. سپس 2 ماه بعد از اتمام آخرین جلسه، همان پرسشنامه ها مجددا برای افراد ارسال شده و نسبت به تکمیل آنها توسط خود شرکت کنندگان و جمع آوری توسط پژوهشگر اقدام شد و انجام رفتارهای غربالگری که شامل خودآزمایی ماهانه پستان( BSE) ، معاینه پستان توسط پزشک( CE) و ماموگرافی در دو گروه بررسی گردید.
یافته ها: میانگین سنی زنان 11 ±37 سال بود و اغلب دارای تحصیلات متوسطه( 41%)، مجرد ( 79%) و در سنین باروری ( 75%) بودند. میانگین نمرات شرکت کنندگان برای هریک از متغیرهای دموگرافیک و سازه های پرسشنامه قبل از مداخله تفاوت معناداری در دو گروه با هم نداشت در حالی که پس از انجام مداخله، میانگین نمرات آگاهی، درک حساسیت، درک موانع انجام غربالگری، درک خودکارامدی و انجام BSE و CE در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد( 001/0 p< ). میانگین امتیاز درک منافع انجام غربالگری و درک شدت بیماری در 2 گروه تفاوت معناداری نشان نداد وگرچه فراوانی انجام ماموگرافی طی 2 ماه اخیر پس از آموزشها در گروه مداخله بیش از گروه کنترل بود( 36% در مقابل 30%) اما این تفاوت معنادار نبود. مهم ترین موانع گزارش شده برای انجام ماموگرافی در دو گروه، قیمت بالای آن( 42%) و ترس(18%) از انجام این روش تشخیصی عنوان بود. نتیجه گیری: درک اهمیت تشخیص زودرس سرطان پستان در همه زنان و به خصوص افراد در معرض خطر این بیماری بر اساس الگوهای کارامد آموزش بهداشت همراه با ارتقاء آگاهی، شناسایی موانع و تاکید بر منافع انجام روشهای غربالگری همواره باید در برنامه های ارتقاء سلامت زنان در سطوح اولیه خدمات بهداشتی و درمانی قرار گیرد. واژه های کلیدی: سرطان پستان، مدل باور بهداشتی، آموزش 1 آدرس پست الکترونیکی: hajian74@yahoo.com 24.بررسي ارتباط بين نتايج درماني و عوامل پيش بيني کننده در بيماران مبتلا به تومورهاي تروفوبلاستيک حاملگي (GTN) متاستاتيک و پر خطر

مليحه حسن زاده1، فاطمه همایی2، محمد خواجه دلوئی3، فریبا صمدی4
1.مفرد،فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشیار
2.دانشیار گروه رادیوتراپی ، بیمارستان قائم ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد
3.دانشیار گروه امار، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
4.پزشک عمومی
چکیده: تومورهاي تروفوبلاستيك حاملگي بدخيمي هاي نادر وكشنده اي هستند كه داراي قابليت تهاجم موضعي و متاستازهاي دوردست مي باشند. بيماران مبتلا به بيماري تروفوبلاستيك حاملگي براساس سيستم به دو دسته FIGO به دو دسته كم خطر و پرخطر و بر اساس سيستم مرحله بندي WHO هاي امتياز دهي متاستاتيك وغير متاستاتيك تقسيم مي شوند.
اهداف :اين تحقيق با هدف بررسي عوامل موثر بر پيش آگهي و نتايج درمان تومورهاي تروفوبلاستيك حاملگي متاستاتيك و پرخطر انجام خواهد شد.نوع مطالعه این مطالعه مقطعی می باشد.
روش مطالعه::اطلاعات 41 بيمار مبتلا به بيماري تروفوبلاستيك متاستاتيك و پر خطر از دو بيمارستان قائم و اميد مشهد كه طي سال هاي 1379 تا 1389 مراجعه كرده بودند، ثبت شد. سپس گروه بندي بيماران بر اساس انجام شد و داده هاي به دست آمده مورد تجزيه و FIGO و سيستم طبقه بندي WHO سيستم پروگنوستيك تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران31.3 سال بود(14-53 سال).24 بیمار 58.5% مبتلا به كوريوكارسينوما بودند. ميزان كلي پاسخ به درمان بیماران 91.9% بود. 39 %. بيماران به رژيم اوليه درماني مقاومت نشان داده بودند امتياز بيمار بر اساس سيستم امتياز دهي ,WHO مرحله باليني بر اساس سيستم مرحله بندي FIGO ، تعداد متاستاز و محل متاستاز بر پاسخ به درمان بيماران اثرگذار بود. ساير عوامل پيش بيني كننده ارتباط معناداري از لحاظ آماري با پاسخ به درمان بيماران نداشتند. بيشترين ميزان پاسخ به درمان مربوط به بيماراني بود كه با رژيم EMACO درمان شده بودند(92%).
نتيجه گيري:محل و تعداد متاستازها بر ،WHO امتياز بيمار براساس سيستم ،FIGO مرحله بيماري براساس سيستم EMACO پاسخ به درمان بيماران مبتلا به بيماري تروفوبلاستيك حاملگي و متاستاتيك اثر گذارند . رژيم يك رژيم مؤثر در درمان بيماران مبتلا به نئوپلازي پرخطر ومتاستاتيك مي باشد.
كلمات كليدي:بيماري تروفوبلاستيك حاملگي متاستاتيك وپرخطر، عوامل پيش بيني كننده
آدرس پست الکترونیکی: hasanzademofradm@mums.ac.ir
25.مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع N-3 و خطر سرطان پستان

آفاق حسن زاده راد , زهرا حسن زاده راد
علوم پزشکی گیلان
چکیده: مقدمه وهدف:سرطان پستان یکی ازشایع ترین سرطانها وعامل اصلی مرگ ناشی ازسرطان در میان زنان است که در23٪از کل موارد سرطان بروز می کند . طی چند دهه گذشته،مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که رژیم غذایی وشیوه زندگی سالم برای پیشگیری از سرطان پستان بسیار مهم است ومصرف چربی غیراشباع یکی ازعوامل اصلی وموثر برمیزان ابتلاست.لذاهدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین اسید چرب غیراشباعn-3در رژیم غذایی وخطرسرطان پستان می باشد.
موادوروشها:برای به دست آوردن بینش به این رابطه بالقوه دراین مقاله به بررسی پایگاههای مختلفpubmed, Cochrane, SID و scirus براساس کلمات کلیدی پرداخته شد.
نتایج:نتایج مطالعات مشاهده ای برروی انسانها،متناقض است به طوریکه درمطالعات آینده نگرسنگاپور وژاپن،ارتباط معکوس بین مصرف N-3PUFAوخطر سرطان پستان مشاهده شده است.همچنین،مطالعات موردشاهدی متعددی نیزنشان داده اندکه N-3 PUFA با خطر سرطان پستان ارتباط معکوس دارد. در یک بررسی مروری بر روی بیست و شش مقاله ، که دربرگیرنده 20،905فرد با سرطان پستان و883585فردنرمال بود،نتایج نشان داد که مصرف N-3PUFA با14٪ کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان همراه بوده است.با این حال پارک و همکاران ، نشان می دهند که هیچ ارتباط بین N-3 PUFA و خطر ابتلا به سرطان و جود ندارد که مشابه با مطالعات هم گروهی ومورد شاهدیChajes،Takataوهمکاران، Thiebaut و ویت وهمکاران بود.همچنین،نتایج مطالعه لارسون وهمکاران نشان می دهدکه درخطر ابتلابه سرطان پستان میزان نسبی N-6PUFA به n-3 ازسطح هرکدام ازاسیدهای چرب به تنهایی موثرتراست.
نتیجه گیری:باتوجه به شیوع بالای سرطان پستان ونتایج متناقضی که دربالاذکرشد، به نظر می رسد که انجام تحقیقات بیشتر الزامی است.
کلمات کلیدی:N-3PUFA،رژیم غذایی،سرطان پستان،اسیدهای چرب،عوامل خطر
آدرس پست الکترونیکی: afaghrad@yahoo.com

26.تعيين فراواني HPV16و HPV18 در نمونه هاي پاپ اسمير زنان در محدوده سني 20 تا 35 مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي پاتولو‍‍‍‍ژي شهرستان رشت به روش Real Time PCR
خدیجه حمیدخلق
چکیده: مقدمه و هدف: سرطان سرویکس دومین سرطان شایع زنان در جهان می باشد و نقش ویروس پاپیلومای انسانی در سبب شناسی آن کاملا اثبات شده است.نحوه انتقال این ویروس به طریقه جنسی بوده با این وجود عوامل مستعد کننده دیگری از قبیل داشتن شرکای جنسی متعدد،وجود نقص سیستم ایمنی،مصرف قرص ضد بارداری و سیگار نیز برای بروز این سرطان مطرح می باشند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی آلودگی با تیپ 16و18ویروس پاپیلومای انسانی در ترشحات سرویکس زنان با استفاده از روش Real-Time PCR می باشد.
مواد و روشها: 160نمونه پاپ اسمیر بطور تصادفی از میان مراجعین به مراکز ازمایشگاهی مختلف در سطح شهرستان رشت در طی زمان یکسال جمع آوری شد. پس از استخراج DNA از تمامی نمونه ها ، تشخیص حضور ویروس بر اساس ژن E7و E1 بوسیله Real-Time Taqman assay PCRآنالیز شد.
نتایج: نتایج ما نشان داد از 160 نمونه پاپ اسمیر مورد مطالعه، 17.5 % به HPV 16 & 18 مبتلا بودند. فراوانی ابتلا بهHPV18 (5%)، HPV16 (12.5%)و عفونت همزمان با دو تیپ 16و18(1.25%)مشاهده گردید.
بحث: آگاهی از میزان شیوع ژنوتیپ های پر خطر HPV و بکارگیری روشهای حساس مولکولی در تشخیص آنها میتواند راه گشای برنامه ریزی های آینده جهت غربالگری ، مدیریت این بیماری و همچنین واکسیناسیون بر علیه تیپ های شایع باشد.
آدرس پست الکترونیکی: khadijehhamidkholgh@yahoo.com

27.چالشهای تشخیص و اهمیت مراقبت و درمان سرطان در بارداری

عصمت خنیا
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
چکیده: مقدمه: کانسر دومین علت مرگ و میر در سالهای باروری و نزدیک به 1 در 1000 تولد زنده است که فراوانی آن بخصوص با افزایش سن زایمان بالا رفته است. رایج ترین بدخیمی ها، به ترتیب سرطان سینه، لوسمی و لنفوم در مجموع، ملانوم، سرطانهای زنان و تومور استخوان است.
هدف: تعیین اهمیت تشخیص سرطان و چگونگی درمان آن در دوران بارداری
روش کار: مروری بر 30 مقاله در خصوص سرطان ، بارداری، تشخیص و درمان و پیش آگهی بود.
نتایج: تشخیص سرطان در بارداری، منجر به تداخل بین درمان مطلوب مادر و وضعیت مساعد جنین می شود. سرطانی که در طی سه ماهه اول بارداری تشخیص داده میشود، به دلیل نیاز به درمانهای داروئی و رادیوتراپی، ریسک ناهنجاری های مادرزادی را افزایش می دهد، بنابراین توصیه اکید به پیگیری وضعیت جنین شده است. در تریمستر دوم و سوم حاملگی، ریسک ناهنجاری ها اندکی کاهش می یابد، اما اندیکاسیون واضحی برای سقط وجود ندارد. در برخی از بیماران ممکن است تا زمان رسیده شدن جنین، مادامی که رشد تومور به دقت پایش میشود، درمان به تعویق افتد. اما در صورت نیاز به درمان، شیمی درمانی را می توان پس از سه ماهه اول بارداری شروع و در حدود یک ماه قبل از زایمان خاتمه داد. جراحی های غیر مامایی در طول بارداری، ممکن است عوارض جانبی نداشته باشد. جهت معاینات رادیولوژیک، MRI، ماموگرافی و رادیوتراپی قفسه سینه اجازه داده میشود. اما از سی تی اسکن شکم باید اجتناب شود. پیش آگهی در دوران بارداری، وابسته به میزان و نوع بافت سرطانی است، اما در بیشتر انواع سرطان، زمانیکه بیماران از نظر سن، مرحله سرطان و درمان همگون شوند، بارداری تاثیری بر پیش آگهی مادری در مقایسه با غیر بارداری ندارد.
آدرس پست الکترونیکی: shima_r54@yahoo.com

28.تأثیر هورمون های استروئیدی بر بیان نشانگر پرتوان OCT4 در سطح پروتئین در رحم موش مدل منوپوز

مرضیه داودی ، سعید زواره، محمدتقی قربانیان
دانشکده زیست شناسی، پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان
چکیده: زمینه: هورمون¬های استروئیدی با تأثیر بر عملکرد سلول¬های بنیادی آندومتر رحم از جمله افزایش تکثیر سلولی می توانند بر سرطان آندومتر اثر داشته باشند.
هدف: در این مطالعه به بررسی تأثیر هورمون¬های استروژن و پروژسترون بر بیان نشانگر سلول¬های بنیادی پرتوان OCT4 در سطح پروتئین در رحم موش مدل منوپوز پرداخته شد.
مواد و روش¬ها: موش¬های ماده بالغ نژاد NMRI با اسمیر واژن تعیین سیکل و سپس اوارکتومی شدند. پس از 2 هفته، به مدت 5 روز با هورمون¬های استروژن و پروژسترون تیمار، سپس قربانی و هیسترکتومی شدند. رنگ¬آمیزی ایمنوهیستوشیمی نشانگر پرتوان OCT4 بر روی برش¬های پارافینی شاخ رحم انجام گرفت.
نتایج: بیان نشانگر پرتوان OCT4 در آندومتر، میومتر و بافت¬های اندومتریوتیک موش¬های مدل منوپوز مشاهده گردید. میزان بیان نشانگر OCT4 در گروه تیمار با استروژن بیشتر از گروه تیمار با پروژسترون و گروه اوارکتومی(کنترل) است و میزان بیان آن در گروه تیمار با پروژسترون بیشتر از گروه کنترل اوارکتومی است.
نتیجه¬گیری: هورمون¬های استروئیدی و به ویژه استروژن می¬توانند با افزایش بیان OCT4 موجب حفظ و القای سلول¬های بنیادی در رحم و نیز حفظ توانایی تکثیر سلولی گردند.
واژگان کلیدی: هورمون¬های استروئیدی، OCT4، بافت رحم، مدل منوپوز
آدرس پست الکترونیکی: marziehdavoodi@gmail.com

29.نقش اولتراسوند در ارزيابي توده هاي پستاني

مريم ذاکري حميدي, دانشگاه آزاد تنکابن
چکیده
مقدمه: سونوگرافي از پستان، يک روش کمکي عالي در کنار ماموگرافي مي‌باشد. اولتراسوند جهت غربالگري سرطان پستان مفيد نمي‌باشد چون نمي تواند ميکروارگانيسم‌هاي کوچک خوشه‌اي که علامت اوليه‌ي سرطان پستان مي‌باشد را نشان دهد. با اولتراسوند توده ها از نظر کيستي يا توپر بودن و خوش خيم يا بدخيم بودن شناسايي مي‌شوند. لذا با توجه به اهميت سونوگرافي در ارزيابي اوليه توده هاي پستاني مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش اولتراسوند در ارزيابي توده‌هاي پستاني انجام شده است.
روش کار: در مطالعه مروری حاضر، با جستجوی اینترنتی در بازه های زمان 2000 تا 2012 در پایگاههای اطلاعاتی ایرانی و بین المللی copus,ScienceDirect,IEEE,breastcancer,ISI,magiran,Springer,Elsevier,SID با گردآوری 200 مقاله که در نهایت140مقاله با واژگان کلیدی :سرطان پستان، تصوبربرداري، سونوگرافي و توده هاي پستاني مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج: اولتراسوند مي تواند جهت تعيين محل، اندازه، شکل و ويژگي حاشيه‌ي تومور مورد استفاده قرار گيرد. ضمناً ترکيب داخلي يک توده مي تواند به صورت اکوژنيک، هيپواکو يا بدون اکو ديده شود. يک کيست ساده به صورت يک توده بدون اکو، به شکل کروي يا بيضوي با ديواده هاي صاف، حاشيه هاي قدامي و خلفي شارپ و افزايش اکوستيک خلفي مشخص مي شود. يک کيست ساده نيازي به آسپيره شدن ندارد مگر اين که علامت دار بوده يا با معاينات بعدي پستان تداخل کند. خصوصيات اولتراسونوگرافي يک توده بدخيم شامل قطر بيش تر طولي نسبت به عرضي، حاشيه هاي زاويه دار، حاشيه هاي خاري شکل، بافت هيپواکوژنيک و سايه ديستال در پشت توده است.
نتيجه گيري: کاربرد اوليه اولتراسونوگرافي، شناسايي توده قابل لمس مي باشد. براي زنان جوان (کمتر از 25 سال) و يا زنان باردار، اولين انتخاب جهت ارزيابي توده‌ي قابل لمس، تصويربرداري مي باشد. همچنين سونوگرافي براي بررسي توده هاي غيرقابل لمس که در ماموگرافي شناسايي شده است، کاربرد دارد.
کلمات کليدي: سونوگرافي، توده هاي پستاني، تصويربرداري
آدرس پست الکترونیکی: maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz
30.مراقبت های بارداری در زنان مبتلا به سرطان

فاطمه رافت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده: مقدمه : همراهی سرطان با بارداری از موقعیت های بغرنجی است که تیم پزشکی و خانواده با آن روبرو می شوند . اگرچه سرطان دومین علت شایع مرگ زنان در سنین باروری است ، خوشبختانه یک در 1000 حاملگی همراه با سرطان است .
هدف: هدف از این مقاله مروری ، افزایش ارائه دهندگان خدمت در ارتباط با زنان باردار مبتلا به سرطان می باشد . روش : این مقاله با گردآوری مطالب از منابع معتبر کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شده است .
یافته ها : در بارداری بعلت تغییرات فیزیولوژیک ، محدودیت روشهای تشخیصی ، تداخل شکایات شایع بارداری با عوارض سرطان و درمان ، اداره موقعیت مشکل می شود . سونوگرافی روش ایمن است و در صورت نیاز به CT-Scan –MRI، X-ray بعد از ترایمستر اول موکول می شود . برنامه های مراقبتی و ارزیابی سلامت جنین و مادر ، ( بیشتر از معمول ) با توجه به شرایط انجام می شود . انتخاب روش درمانی و زمان ختم بارداری به سن بارداری ، مرحله سرطان و خواست خانواده بستگی دارد . اگرچه بعضی از سرطان ها به جفت متاستاز می دهند ، اما اغلب نمی توانند جنین را درگیر کنند . زایمان واژینال بر سزارین ارجح است . در طی دورۀ درمانی شیردهی از پستان توصیه نمی شود . توصیه برای بارداری بعدی 3-2 سال بعد از کامل شدن درمان می باشد.
نتیجه گیری : اداره سرطان و بارداری نیازمند کار تیمی تخصصی چند بخشی ، بر اساس چارچوب طبی ، اخلاقی ، قانونی و مذهبی است .
آدرس پست الکترونیکی: Rafat@gums.ac.ir
31.مقایسه تاثیرات 8 هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر ویسفاتین سرم و مقاومت به انسولین زنان چاق غیر فعال

آزاده رستمی، احمد همت فر، لیدا غوره دان، میرزا حسین نوروزی کمره
دانشگاه ارومیه
چکیده: مقدمه: ویسفاتین آدیپوکینی است که به تازه¬گی کشف شده است و مقدار آن در چربی احشایی زیاد است. همراه با چاقی سطوح پلاسمایی ویسفاتین افزایش می یابد. فعالیت بدنی روش مناسبی برای کاهش وزن و جلوگیری از چاقی و بیماری های مرتبط با چاقی است. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر ویسفاتین سرم و مقاومت به انسولین زنان چاق غیر فعال بود.
روش تحقیق: 24 زن چاق با میانگین سنی 33/17 سال و شاخص توده بدن 14/31 کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به 3 گروه 8 نفره کنترل، تمرین هوازی و تمرین ترکیبی تقسیم شدند. تمرین شامل 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت بود. قبل و بعد از اجرای پروتکل نمونه خونی گرفته شد. داده ها با روش هاي آماري t-test وابسته و t-test مستقل و با استفاده از نرم¬افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که سطوح ویسفاتین در هر دو گروه تمرین هوازی (003/0=p) و تمرین ترکیبی (013/0=p) به طور معنی داری کاهش یافت و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (627/0=p). همچنین، شاخص مقاومت به انسولین در هر دو گروه تمرین هوازی (005/0=p) و تمرین ترکیبی (001/0=p) به طور معنی داری کاهش یافت و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (570/0=p).
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نتیجه می گیرد که تمرین هوازی و ترکیبی با کاهش نیمرخ لیپیدی، سطوح ویسفاتین و شاخص مقاومت به انسولین می تواند از چاقی و عوارض مرتبط با چاقی جلوگیری کند.
کلید واژه ها: چاقی، ویسفاتین، مقاومت به انسولین، تمرین هوازي، تمرین ترکیبی
آدرس پست الکترونیکی: mirzahoseynnorozi@yahoo.com
32. اداره پاپ اسمیر غیر طبیعی در بارداری

پروانه رضا سلطانی، سیده مرضیه راهبی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده: مقدمه و هدف : سرطان سرویکس شایع ترین بدخیمی است که در طی بارداری تشخیص داده می شود . تقریباً 3% از کل سرطان مهاجم سرویکس در طی بارداری می باشد . امکان تشخیص زودتر سرطان در مراحل اولیه با انجام پاپ اسمیر روتین در طی بارداری وجود دارد ، اما متأسفانه بدلیل آنکه بسیاری از علائم کانسر به عوارض ناشی از بارداری نسبت داده می شود ، تشخیص به تأخیر می افتد . میزان پاپ اسمیر غیر طبیعی در بارداری بسته به جمعیت تحت غربالگری 8 – 5 % گزارش شده است .
هدف:هدف از این مقاله مروری ، افزایش اطلاعات کاربردی ارائه دهندگان خدمت در ارتباط با « سرطان سرویکس و بارداری » است .
روش: این مقاله با گردآوری مطالب از منابع معتبر کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شده است .
یافته ها : بارداری فرصت مغتنمی برای غربالگری سرطان سرویکس بواسطه انجام پاپ اسمیر در طی مراقبت های پره ناتال می باشد . توصیه برای انجام پاپ اسمیر در اولین ویزیت و مجدداً هفته 6 بعد از زایمان می باشد . تفسیر پاپ اسمیر در بارداری مشابه غیر بارداری است . نکات عمده ای که می بایست مورد توجه قرار گیرند ، عبارتند از : – ارجاع به یک کولپوسکوپیست ماهر – اداره بر طبق سیستم Bethesda 2001 – کولپوسکوپی زنان HIV مثبت با Ascus – عدم انجام ECC در طی بارداری – عدم تکرار پاپ اسمیر زودتر از هفته 6 بعد از زایمان – کولپوسکوپی تمام موارد ISIL و HSIL – کولپوسکوپی و بیوپسی مستقیم در موارد AGUS و HPV – انجام مخروط برداری تنها در سه ماهه دوم و فقط در موارد ضروری – محدود کردن بیوپسی به نواحی بدخیم قابل دید – آمادگی برای افزایش خونریزی در محل بیوپسی
نتیجه گیری : مرحله بالینی ، مهم ترین عامل تعیین پیش آگهی سرطان سرویکس در طی بارداری است . لذا تشخیص زودتر با انجام پاپ اسمیر با پیش آگهی بهتری همراه خواهد بود . در سرطان سرویکس روش وضع حمل تأثیر چندانی در میزان بقای عمر ندارد و فقط در موارد پیشرفته بیماری به دلیل ریسک بیشتر خونریزی ، سزارین توصیه می شود . در ارتباط با تأثیر بارداری روی پیش آگهی سرطان سرویکس هنوز نظریه واحدی وجود ندارد و مطالعات مختلف نظرات متناقضی را در این رابطه گزارش کرده اند .
آدرس پست الکترونیکی: Rafat@gums.ac.ir

33.فعالیت ادجونتی انتهای کربوکسیلی gp96 در واکسن پلاسمیدی Her2

حوریه سلیمانجاهی , زهیر محمد حسن
دانشگاه علوم پزشکی البرز
چکیده: زمینه و هدف: ملکول Her2 یکی از آنتی ژنهائی است که تومور آن را بیان کرده و بعنوان یکی از اهداف ایمنی درمانی در نظر گرفت میشود. مطالعات نشان داده اند که واکسنهای پلاسمیدی بیانگر این ملکول، اثرات حفاظتی و درمانی داشته اند.با اینحال،نسبت به این ملکول تحمل ایمنولوژیک بعنوان ملکول خودی وجود دارد.بنابراین،روشهای جدید برای افزایش پاسخ ایمنی به تومورهای بیان کننده Her2 وجود دارد.مطالعات متعددی از ژنهائی مانند سیتوکینها برای افزایش قدرت واکسنهای پلاسمیدی Her2 استفاده کرده اند.براساس مطالعاتی که خاصیت ادجونتی انتهای کربوکسیلی ژن gp96 (از اعضای خانواده پروتئین شوک حرارتی) را نشان داده اند،ما نیز از این ملکول بعنوان ادجوانت کاندید استفاده کردیم.با بهره گیری از تکنولوژی اتصال ژنها،در این مطالعه خاصیت ادجوانتی انتهای کربوکسیلی ژن gp96 در کنار ملکولHer2 واثر جهت اتصال دو ملکلول بر خاصیت ادجونتی بررسی شد.
روش مطالعه: ژن مربوط به انتهای کربوکسیلgp96 به قسمت بالادست یا پائین دست ژن ملکول Her2 متصل و پاسخهای ایمنی پس ازتجویزارزیابی شدند.
نتایج و یافته ها: ساختارپلاسمیدی حاوی ژن انتهای کربوکسیلی ژن gp96 متصل به بالادست یا پائین دست ژن Her2 باعث کاهش سلولهای تنظیمی با مارکر CD4+ CD25+ در محل تومور،افزایش فعالیت سیتوتوکسیک و IFN-γ میشود.بعلاوه،قدرت ادجونتی انتهای کربوکسیلی ژن gp96 وقتی به پائین دست ژن Her2 متصل است، بیشتر میباشد.
نتیجه گیری: انتهای کربوکسیلی ژن gp96 وقتی به ژن Her2 متصل میشود دارای خاصیت ادجونتی است.این ژن را میتوان بعنوان ادجوانت ملکولی کاندید در کنارسایر ملکولهائی که توسط تومور بیان میشونداستفاده نمود،اماجهت اتصال به ژن توموری کاندید،یکی ازمواردمهمی است که باید درنظرگرفته شود.
آدرس پست الکترونیکی: nafiseh.pakravan@gmail.com
34.بررسی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته برانجام خودآزمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قم

ساره سنگی,پروانه صفا
دانشگاه ازاد واحد قم
چکیده: زمینه وهدف: در حال حاضر ابتلا به سرطان ها يكي از مسائل مهم در ايران و تمام دنيا ميباشند.خودازمایی پستان یک امر مهم در تشخیص زودرس سرطان پستان است و بسیاری از سرطان ها توسط خود زنان در هنگام خودآزمایی تشخیص داده می شود.پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقادبهداشتی توسعه یافته برانجام خودآزمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قم انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر يك مطالعه توصیفی – تحليلي است و برروي 100 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر قم انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه چندقسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک ،منافع و موانع درک شده،حساسیت درک شده وخودکارامدی سرطان پستان می باشدوبا استفاده از آزمونهای آماری t و آنالیز لوجستیک و به کارگیری نرم‌افزار SPSS 15 تجزیه و تحلیل انجام گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل مشخص شد که:بین سن و وضعیت تاهل رابطه معنی داری وجود ندارد و میانگین نمره حساسیت درک شده (2.90)، میانگین نمره شدت تحمل بیماری سرطان( 2.90 )، میانگین نمره منافع خودآزمایی و آزمایش‌ها در مورد بیماری سرطان پستان برابر با( 2.798) است و خودکارآمدی سرطان سینه برابر با (2.53) گزارش شد.
نتیجه گیری: الگوی اعتقاد بهداشتی سازه های منافع و موانع درک شده رادرچارچوب انتظار ارزش قرار میدهد،یعنی چنانچه موانع درک شده بر منافع پیش بینی شده ،غالب باشد، احتمال بروز رفتار کمتر می شود.افراد مبتلا به سرطان به طور میانگین تمایل به خودآزمایی و آزمایش‌های سرطان پستان نداشته و از منافع آن مطلع نبودندو به طور متوسط موافق این امر نیستند که خود آزمایشان مربوط به سرطان سینه را انجام دهند
کلمات کلیدی: آموزش ، الگوی اعتقادبهداشتی توسعه یافته ، خودآزمایی پستان
آدرس پست الکترونیکی: samirasanghy@yahoo.com
35.خونریزیهای ژنیتال در کودکان قبل از سن منارک به عنوان نشانه اي از ضایعات تومورال دستگاه تناسلی

مریم سهیلی پور,فهیمه سهیلی پور
سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان
چکیده: خونریزیهای ژنیتال در کودکان قبل از سن منارک به عنوان نشانه اي از ضایعات تومورال دستگاه تناسلی خونریزیهای ژنیتال در کودکان قبل از سن منارک به خونریزیهای واژینال قبل از اتمام سن 9 سالگی و در بعضی از مقالات 10 سالگی اطلاق میشود. در این مقاله به اجمال به بررسی شیوع علل مختلف این مساله با تاکید بر علل خطرناک خواهیم پرداخت و نحوه بررسی و درمان این مشکل مرور خواهد شد علل خونریزیهای واژینال در کودکان قبل از سن منارک شامل: اختلالات ولوو و واژن، تروماهای ژنیتالیا ،ضایعات تومورال دستگاه تناسلی،ضايعات پوستي،اختلالات سيستم ادراري و ریزش یا shedding اندومتر میباشد. از بین ضایعات تومورال دستگاه تناسلی که باعث خونریزی واژینال در کودکان میشود میتوان به ادنوکارسینوماهای واژن، سارکوما بوتیروئید، همانژیوماها و یا سیستهای تخمدانی هستند. ریزش یا shedding اندومتر به علت تماس با هورمونهای اگزوژن و یا بلوغ زودرس ممکن است اتفاق بیفتد. علت یابی در یک بیمار خاص بر اساس شرح حال دقیق، معاینه فیزیکی و بعضا اقدامات آزمایشگاهی و نهایتا واژینوسکوپ تحت بیهوشی عمومی صورت میگیرد
آدرس پست الکترونیکی: fsoheilipour@yahoo.com
36.گزارش مورد : لنفوم تیرویید اکسترا ندولار در زن باردار

هاله شهلازاده , مینا عطایی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده: 1.گزارش یک مورد لنفوم اولیه نان هوچکین سلول بزرگ منتشر تیروید در حین حاملگی 2. لنفوم نان هوچگین در حاملگی بسیار نادر است شیوع آن .08 درصد هزار زن باردار گزارش شده است. 3. این گزارش نادر در مورد یک زن 19 ساله در خلال حاملگی اول بدون هیچ سابقه بیماری قبلی که با علایم درد و تورم شدید هر دو پستان و بزرگی غده تیرویید در هفته 14 بارداری داخل رحمی به بیماریتان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراجعه میکند که بعد از انجام سی تی اسکن اسپیرال و ام ار آی سینه و گردن تشخیص لنفوم نان هوچکین سلول بزرگ به تیرویید داده شد . بعد از ختم بارداری کموتراپی برای بیمار 4. شروع شد و بیمار با حال عمومی خوب مرخص گردید 5.
کلمات کلیدی : حاملگی- لنفوم نان هوچکین
آدرس پست الکترونیکی: h_shahlazadeh@yahoo.com

37.بررسی میزان آگاهی خانمهای واجد شرایط از اهمیت انجام BSE و لزوم آموزش آن در مراکزبهداشتی درمانی تبریزدر سال 91

فریبا صادقی,مینو برادران ,ناصر رهبری فرزو ,رزیتا فیروزنیا
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده: مقدمه و اهداف : معاینه پستان توسط خود بیمار ( BSE) ، آگاهی از سلامت پستان را افزایش می دهد هرچند این اقدام روش تشخیصی نمی باشدو بعنوان کمک به غربالگری مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر سرطانهای پستان توسط خود بیمار (48%) و بعد از آن ، توسط تصویر برداری از پستان (41%) کشف می شوند وفقط 11% از آنها در معاینه فیزیکی به وسیله پزشک شناسایی می گردند . اهمیت آموزش زود هنگام معاینه پستان این است که این کار تبدیل به عادت می شود و اطمینان دادن ، حمایت و آموزش بیمار می تواند زنان را تشویق کند تا به موانع موجود بر سر راه معاینه معمول BSE ، غلبه کند.
مواد و روشها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی است که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه طراحی شده تکمیل ودادها در EXCEL جمع بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج براساس نتایج بدست آمده میانگین سنی افراد مورد مطالعه 29.37 بود . 30درصداز زنان مورد مطالعه دیپلم و11.47درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودندومابقی سطح سواد پایین تر از دیپلم داشتند .44.26درصد به زمان شروع و18درصد به سن شروع خود آزمایی پستان جواب صحیح داده اند و در بررسی 7 جزءاصلی معاینه پستان اطلاعات کافی نداشتند. 26.22 درصد به یکی از 11 علائم احتمالی سرطان پستان ، 16.39درصد به 2 علامت ، 4.91 درصد به سه علامت و 1.63 درصد به 4 علامت احتمالی سرطان پستان جواب درست و 50.85درصد جوابشان صحیح نبوده است .
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر سرطانهای پستان 41درصد توسط بیمار کشف می شود. لذا تدوین برنامه آموزشی و اجرای آن جهت افزایش آگاهی خانمهای بالای 20 سال در خصوص شیوه زندگی سالم من جمله فعالیت فیزیکی مستمر ، تثبیت وزن و … بعنوان پیشگیری اولیه کمک کننده خواهد بود و خود آزمایی پستان ، معاینه توسط پزشک یا فرد ماهر ، ماموگرافی وادامه مراقبتهای دوره ای جهت تشخیص زودرس الزامی به نظر می رسد که این امر مستلزم ایجاد سیستم جامع ارجاع و ایجاد مراکز معین ارجاع جهت انجام مراقبتها وا فدامات بعدی می باشد .
کلمات کلیدی : ، BSE
آدرس پست الکترونیکی: m.Ansari411@yahoo.com

38.تارگت تراپی سرطان تخمدان با استفاده از تریکواستاتین آ
زهره صادقی ، نصرت اله ضرغامی،محمد رحمتی،علی اکبر موثق پور،منصوره کاظمی،زهرا داودی
علوم پزشکی تبریز
چکیده: مقدمه:تارگت تراپی رشد سلول های سرطانی را با مداخله در ملکول هایی که برای سرطان زایی و رشد تومور نیاز هستند، بلوکه می نمايد. تارگت تراپی نسبت به درمان هاي رايج، روشي موثرتر در درمان سرطان است. در بسیاری از سرطان ها هیستون داستیلازها فعاليت زيادي از خود نشان مي دهند بنابراین می تواند به عنوان تارگت مناسبی در هدف قرار دادن اختصاصی سلول های سرطانی مورد توجه قرار گیرد. خانواده مهار کننده ی هیستون داستیلاز نوع جدیدی از داروهای ضد سرطانی هستند که مي توانند رشد سلولی را متوقف كرده و باعث القاء آپوپتوز در سرطان هایی مثل سرطان معده شوند.عضو جدیدی از این خانواده تریکواستاتین آ می باشد. تریکواستاتین آ ترکیبي ارگانیک است که منشا اوليه آن باکتری است. در ابتدا به عنوان آنتی بیوتیک ضد قارچی و سپس به عنوان یک مهار کننده آنزیم هیستون داستیلاز معرفی شد.
هدف:هدف از این مطالعه، بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی و القاء آپوپتوز توسط تریکواستاتین آ بر روی سرطان تخمدان می باشد.
روشها: سلول سرطان تخمدان(skov-3 ) در معرض غلظت های متفاوت تریکواستاتین آ به مدت 48 ساعت قرار گرفتند سپس میزان زنده بودن سلولها، رشد و آپوپتوز به ترتیب توسط تست های تریپان بلو،MTT و فلوسیتومتری بررسی شد.
نتایج: تجزيه و تحليل نتایج MTT assayنشان داد که تریکواستاتین آ به صورت چشمگيري رشد این سلولها را مهار نموده و مقدار IC50 بعد از48ساعت 700 نانومولار بدست آمد، به علاوه آپوپتوز نيز به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد. بر اساس این نتایج اثرات تریکواستاتین آ بر روی رشد سلول و القاء آپوپتوز وابسته به دوز دارو می باشد.
بحث:نتایج ما نشان داد که تریکواستاتین آ رشد و تکثیر سلول های سرطانی را کاهش داده و باعث القاء آپوپتوز مي شود. بنابراین چنين ترکیبات ارگانیکي می توانند به عنوان داروهای بالقوه ای در سرطان تخمدان در نظر گرفته شوند و این وابسته به انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه مي باشد.
لغات کلیدی:تارگت تراپی،تریکواستاتین آ،سرطان تخمدان،MTTassay
آدرس پست الکترونیکی: z.sadeghi16@gmail.com.
39.مطالعه ي پایداری و ترمودینامیکی پروتئين Sox2 سلول هاي بنيادي جنيني با استفاده از روش هاي مختلف طيف سنجي و الگوسازي مولكولي

اعظم صحراگرد اول، محمدرضا صابری، قاسم حسینی سالکده ،جمشید خان چمنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
چکیده: پروتئین sex-determining region Y-box protein 2) Sox2) یک فاکتور رونویسی دخیل در تنظیم رشد و نمو جنین و تعیین سرنوشت سلول است [1،2]. پروتئین های Sox (sex-determining region Y-box) گروه با تحرک بالا و بسیار حفاظت شده (HMG) دمین متصل شونده به DNAرا به اشتراک میگذارند. Sox2 برای self-renewal و پر توانی سلولهای بنیادی جنینی (ESCs) ضروری است، مثلا ژن موثر Sox2 باعث تمایز در ESCs میشود. Sox2 پرتوانی در سلولهای ESCs انسانی با برهمکنش مستقیم با ژن های پروموتر، به اجرا در می آورد، برای تنظیم ژن های مرتبط با پرتوانی و ژن های مربوط به سرکوب تمایز. Sox2 به صورت ناهنجار در سرطان سینه و دیگر سرطان ها بیان شده است ] 3،4[. در سرطان های سینه، 30-16٪ از تومورها بیان قابل تشخیص Sox2 توسط ایمونوهیستوشیمی گزارش شده است در حالی که در بافت های خوش خیم پستان بزرگسالان عدم بیان Sox2 را کم نشان میدهد. بیان Sox2 تومورها در درصد سلول های Sox2 مثبت اعم از 0٪ تا 80٪ متفاوت است. Sox2 بیان شده است در تمام 4 زیرگروه درشت مولکول سرطان پستان (luminal A, luminal B, Her2-positive and basal-like) گزارش شده است. علاوه بر این،Sox2 immunoreactivity با یک نتیجه بدتر بالینی در بیماران مبتلا به سرطان پستان ارتباط دارد. درمان Sox2 siRNA کاهش تکثیر در سلول های سرطانی پستان نشان داده است، و بیان بالای Sox2 برای افزایش در تشکیل mammosphere در شرایط آزمایشگاهی، گزارش شده است ]4،5[. تومورها در بسیاری از بافتهای در حال حاضر از سلولهای بنیادی دچار بی نظمی توسعه می یابند و بستگی به مسیر های نوآرایی فعال شده سلولهای بنیادی مثل Notch برای ظرفیت tumourigenic دارد. مسیرهای نوآرایی سلول های بنیادی مانند این ممکن است اهداف نوین درمانی برای جلوگیری از عود pre-invasive و invasive سرطان پستان باشد [6،7]. در سرطان پستان، بیان Sox2 به عنوان یکی از ویژگی های از تومورهای basal-like گزارش شد [9،10]. بیان Sox2 در 28٪ از کارسینومای مهاجم پستان و همچنین در 44٪ از ضایعات کارسینومای مجرایی (DCIS) in situ تشخیص داده شد . بیان Sox2 در تمام انواع مختلف سرطان پستان تشخیص داده شد و با درجه بندی تومور ارتباط ندارد. بیان Sox2 با اندازه بزرگتر تومور و وضعیت مثبت غدد لنفاوی همراه بود [10]. سرطان تخمدان عامل منجر به مرگ ناشی از سرطان gynecological است [11]. عود و مقاومت به شیمی درمانی مشکلات عمده در درمان سرطان تخمدان هستند. افزایش شواهد نشان داده اند که یک زیر مجموعه کوچکی از سلول ها، که سلول های بنیادی سرطانی نامیده می شوند (CSCs) ، تنها سلول های قادر به شروع و حفظ رشد تومور هستند. CSCs همچنین مسئول عود تومور، متاستاز، و مقاومت به شیمی درمانی هستند [12]. روش شیمی درمانی حاضر از بین برنده ی بخش عمده ای از سلول های تومور می باشد، اما نمی تواند هسته این سلول های بنیادی سرطانی ، که دارای ظرفیت بالا برای تعمیر و نوسازی هستند، را از بین ببرد [13،14]. بنابراین، تمرکز درمان ها در سلول های بنیادی سرطانی برای درمان سرطان تخمدان موثرتر است. مسیر سیگنال دهی Notch نقش مهمی در شبکه ی سیگنال دهی سلول بنیادی بازی می کند و به تومورزایی کمک می کند. Notch blockade به طور قابل توجهی نوآرایی و تکثیر سلول های مشابه سلول بنیادی سرطان تخمدان مهار میکند، به طور قابل توجه بیان مارکرهای اختصاصی سطحOCSCs خاص در سطح پایینی تنظیم می شود، و بیان پروتئین و mRNA مربوط به Oct4 و Sox2 در سلول های OCSC مانند را کاهش می دهد [15] . نتایج ایمونوهیستوشیمی نشان داد که نسبت مثبت بیان Sox2 به تدریج از خوش خیم و borderline به تومورهای بدخیم تخمدان افزایش یافته است ؛ و به ترتیب Sox2 در 81/55٪ سلول های اپیتلیوم نرمال تخمدان ، 65 ٪ سروز و mucinous cystadenoma 70٪ borderline serous و mucinous cystadenoma ، و 91٪ سروز و mucinous cystadenocarcinoma بیان شد [16]. سطح بیان Sox2 در تومورهای تخمدان انسانی به طور مستقیم متناسب با درجه بدخیمی بود ، علامت این است که بیان بالای Sox2 ممکن است به دقت بهشکل گیری بدخیمی تومورهای تخمدان مرتبط باشد [16[. پروتئین ها ابسیاری از وظایف مهم را در سلول های زنده برعهده دارند، و آنها به طور فزاینده نقش مهمی در صنایع بیوتکنولوژی و دارویی دارند. برای پروتئین ها انجام این وظایف مهم ، آنها باید متناسب با ساختار سه بعدی منحصر به فرد و مناسبشان تابخورند. این فرایند تاخوردگی بستگی دارد به پایداری کنفورماسیونی کافی پروتئین دارد. پایداری کنفورماسیونی پروتئین به عنوان تغییر انرژی آزاد ( ΔG0 ) برای واکنش تعریف می شود: فرم تاخورده (یا طبیعی، N) ⇔ فرم باز شده (یا دناتوره ، D). پایداری اندک پروتئین ها باعث می شود که استفاده از پروتئین های خاصی در کاربردهای صنعتی و یا دارویی را با مشکل روبه رو شود ، به ویژه هنگامی که پروتئین دستخوش حداکثر اختلاف درجه حرارت و pH ، یا حلال های بی ثبات کننده مانند حلالهای آلی است. پایداری ناکافی پروتئین همچنین یک مشکل شایع در مطالعات بیوشیمیایی عمومی است به طور کلی زمانی که پروتئین نوترکیب ناپایدار مورد علاقه را نمی تواند در سطوح مطلوب به دلیل رسوب و شکل گیری احسام وارد شده در طول بیان، بیان شود [ 17]. پایداری کنفورماسیونی پروتئین ها ( از جمله پروتئین حاوی دی سولفید ) به طور معمول توسط تکنیک های اسپکتروسکوپی مشخص می شود [ 18،19]. هدف از این مطالعه، بررسی پایداری Sox2 تحت شرایط مختلف محیطی ( مانند pH ، قطبش پذیری، سورفاکتانت ) با انواع مختلف تکنیک های مدلسازی مولکولی و اسپکتروسکوپی می باشد . یافته های ما نشان می دهد که محتوای ساختار دوم، ساختار سوم، محیط اسید آمینه florophor ، آبگریزیSox2 تحت شرایط مختلف محیطی تغییر می کند. ما نتیجه گیری گرفتیم که قدرت های یونی ساختار پروتئین Sox2 را تغییر می دهد. شرایط بررسی شده می تواند برای طراحی داروهای ضد سرطان استفاده شود.
آدرس پست الکترونیکی: sahragard.azam@yahoo.com
40.شبکاری و خطر سرطان پستان توسط هورمون ملاتونین

صدیقه صدیقی1 ,مریم عطاالهی2
1.دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پز شکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
2.دانشجوی کارشناسی ارشدمامایی دانشگاه علوم پز شکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
چکیده
زمینه و هدف:سرطان پستان در سراسر جهان، شایعترین علت بروز سرطان در زنان می باشد. اخیرا شبکاری بعنوان یکی از ریسک فاکتورهای مهم سرطان پستان درکشور های صنعتی مطرح شده است. تغییر سیستم شبانه روزی وکاهش ترشح ملاتونین، بعلت در معرض نور بودن در شبکاری،مهمترین فرضیاتی هستند که در مورد ارتباط شبکاری و سرطان پستان مطرح شده اند. متد: در این مقاله مروری، از جستجوی کامپیوتری مقالات Pubmed, Scopus, Science Direct وSID استفاده شده است. این جستجو شامل 12 مقاله انگلیسی از ژانویه2008تا اگوست 2013 می باشد.
یافته ها: همبستگی مثبتی بین شبکاری وخطر بروز سرطان پستان در8مطالعه از 12مطالعه توصیف شده است. افرادی که با شبکاری درگیرند، ممکن است باتغییراتی درسطوح شبانه ملاتونین و پروفایل هورمونی باروری روبرو شوند که می تواند خطر بیماریهای وابسته به هورمون، مانند سرطان پستان را افزایش دهد.
بحث و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان میدهد که همبستگی میان شبکاری وخطر بروز سرطان پستان درکشور های صنعتی وجود دارد. بهر حال،تحقیقات بیشتری برای اثبات این ارتباط وشناسایی مکانیسم های بیومولکولی که ممکن است در پاتوژنز سرطانهای شناخته شده دربیمارانی که در معرض شبکاری بوده اند، لازم است.
واژه های کلیدی:شبکاری، سرطان پستان، ملاتونین.
آدرس پست الکترونیکی: sedigehsedigi@ymail.com

41.نقش آرامش روحی و رواني در ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان دکتر گنجویان دزفول

مریم ظهیری زاده
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
چکیده: مقدمه: امروزه سرطان يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي در سرتاسر جهان محسوب مي شود كه مواجهه با آن بر ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي فرد تاثير گذاشته و بحران ايجاد مي نمايد. در نتیجه به نظر مي رسد كه توجه به اين بيماران بويژه توجه به بعد رواني اين بيماري و اثرات مخربي كه بر آنان دارد مي تواند در آينده كمك بزرگي به آنان و خانواده هايشان نمايد و بخشي از آلام اين بيماران را تسكين دهد از این رو در این تحقیق سعی شده است به این بعد از مشکلات بیماران پرداخته شود.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- همبستگي ميباشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه بيماران سرطاني بالاي 19سال مراجعه كننده به بيمارستان دکتر گنجویان شهرستان دزفول و مرکز سرطان رها از 1/7/1390 لغایت 1/7/1391 تشکیل می داد که روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري در دسترس مي باشد. حجم نمونه در اين پژوهش 114 نفر است (44% مرد و 56% زن) بر اساس فرم پذیرش خاصی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشامه سلامت عمومي (GHQ ) و بررسی رنج عاطفي (DISTRESS) استفاده شد که بصورت پرسشنامه 22 سؤالي؛ گردآوري شد و با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون تي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.لازم به ذکر است که این پرسشنامه توسط مسئول پذیرش مرکز ؛تکمیل و کارشناس روانشناسی ؛ بررسی ومشاوره های روانشناختی را انجام می داد.
نتايج: يافته ها نشان داد بسياري ازمعیار های كيفيت زندگي با سلامت روحی و آرامش روانی وابستگي معني داری را نشان می دهد . میدان عملكرد فيز يكي و كيفيت زندگي با سه عامل ؛ همبستگی معناداری را نشان داد که عبارتند از : 1 – اضطراب و استرس های موجود در زندگی بیمار ( نگرانی و اضطراب ناشی از مشکلات و مسایل گذشته و ترس از رخدادهای آینده) ،2 – مشکلات عاطفی و روانی مانند: (افسردگی، احساس ترس( در زنان)، عصبانیت، غمگینی، نگرانی، احساس عدم علاقه به فعالیت های معمول زندگی)، 3 – مشکلات جسمی نظیر:( اشکال در راه رفتن، وجود ورم در بدن، سرگیجه، اشکال در حافظه و تمرکز، اشکال در خواب و سوزش و گزگز دست و پا در زنان، حالت تهوع در مردان، احساس اشکال در ظاهر، سوء هاضمه ، درد، و احساس خستگی در هر دو جنس) . سلامت رواني در نهايت در عملكرد و كيفيت زندگي تنها با علايم شبه جسمي ناشی از سلامت روان هبستگي معني دارنشان داد ؛ همچنين عملکرد و فعالیت های اجتماعي سبب ارتقا كيفيت زندگي می گردد. علايم شبه جسمي ؛ در زنان بيشتر از مردان؛ و درد جسمي ؛ در مردان بيشتر از زنان ؛ آمار معناداری را نشان داده است و در حيطه هاي كيفيت زندگي و عملكرد فيزيكي در زنان بيشتر از مردان ، ميباشد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش ، حيطه هاي كيفيت زندگي بيماران سرطاني با حيطه هاي سلامت روان آنها رابطه دارد و سرطان بر جنبه هاي مختلف زندگي بيماران اثر گذاشته است.
واژه هاي كليدي: آرامش روحی و روانی؛ كيفيت زندگي ؛ سرطان
آدرس پست الکترونیکی: dr.dorchin@gmail.com

42.بررسی تأثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در مرکز پزشکی آموزشی شهر سنندج سال 1392-1391

حیدر علی عابدی ,سارا روحی, سید علی ناجی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده: زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است که سلامت و کیفیت زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. برنامۀ خودمراقبتی به عنوان فرآیند پویا و سلامت¬نگر مددجو را برای رسیدن به بالاترین سطح عملکرد جسمی، روانی، معنوی، اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی کمک می کند. هدف از این مطالعه مداخله ای تعیین تأثیر برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج در سال 92-91 بود.
روش مطالعه: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که 69 زن مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی بر اساس معیارهای ورود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون (35 نفر) و شاهد (34 نفر) تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامۀ اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت اورم و پرسشنامه 30 سؤالی استاندارد کیفیت زندگی در رابطه با سرطان QLQ – C30 و پرسشنامه 23 سؤالی اختصاصی کیفیت زندگی در رابطه با سرطان پستان QLQ – C23 بود. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون های مجذور کای، دقیق فیشر، تی مستقل و تی وابسته آنالیز گردید. در گروه آزمون، برنامه خودمراقبتی بر اساس نیاز های آموزشی بیماران جهت کنترل و کاهش عوارض ناشی از شیمی‌درمانی طبق سیستم پرستاری آموزشی- حمایتی اورم به صورت سه جلسه 45-30 دقیقه ای و ارائه کتابچه آموزشی اجرا شد.
نتایج: بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0 < P). تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین امتیازات دو گروه قبل از به کارگیری برنامه خودمراقبتی وجود نداشت اما بعد از به کارگیری برنامه خودمراقبتی نشانگر تغییرات آماری معنی دار در جهت افزایش عملکرد در کلیه حیطه های عملکردی و حیطه کلی کیفیت زندگی و کاهش علائم در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بود (05/0 > P). نتیجه گیری: برنامه خودمراقبتی سبب ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی می گردد. پیشنهاد می گردد برنامه خودمراقبتی به عنوان یک مداخله پرستاری و روش مؤثر در ارتقاء کیفیت زندگی این دسته از مددجویان به کار گرفته شود.
آدرس پست الکترونیکی: sararouhi81@yahoo.com

43.بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرطان در استان قم

زهرا عابدینی ، زهرا وفاجوی دیانتی ، هدی احمری طهران ، لیلا محمد قلی زاده
چکیده: مقدمه : سرطان از علل شایع ناتوانی و مرگ می باشد و اولین گام در کنترل آن، گردآوری اطلاعات در مورد ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیماری است. هدف این پژوهش تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان در استان قم در سالهای 1389-1386 بوده است.
روش کار: در اين پژوهش توصیفی، کلیه بیماران سرطانی مراجعه کننده مراکز آموزشی درمانی و مراکز شیمی درمانی شهر قم مورد بررسی قرار گرفتند. از پرونده بیماران برای ثبت داده ها شامل سن، جنس، نوع سرطان، محل سکونت، مدت بیماری و زمان ابتلا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت.
یافته ها : شایعترین سرطان در زنان، سرطان پستان(63/7 %) بوده است. اکثریت بیماران مبتلا به سرطان (4/21%) در رده سنی 79-70 سال و 42 درصد زن بوده اند. بیشتر مبتلایان به سرطان (1/87%) متاهل و(7/49%) بی سواد بوده اند. مدت بیماری در اکثریت بیماران سرطانی (9/25%) کمتر از 12 ماه بوده است. بیشتر آنان(2/33%) در منطقه 2 شهر زندگی می کردند. مدت بیماری در اکثریت بیماران سرطانی (9/25%) کمتر از 12ماه اولین علامت سرطان در اکثریت بیماران (1/18%) درد بود. اکثریت بیماران سرطانی (9/69%) در مرحله اول بیماری قرار داشتند. تعداد بیماران در سال 90 نسبت به سالهای قبل بیشتر بود به نحوی که 7/21 و 22/31 درصد سرطان های ثبت شده به ترتیب مربوط به سالهای 86 و 89 بوده است.
نتیجه گیری : شیوع بالای سرطان در افراد بالای 50 سال و خانواده های کم درآمد و ساکن مناطق محروم و سیر صعودی میزان سرطان نشان می دهد که توجه به برنامه های کنترل سرطان در گروههای پرخطر ضروری است.
کلیدواژه ها : سرطان، قم، اپیدمیولوژی
آدرس پست الکترونیکی: abediny1354@yahoo.com
44.تاثیر تغییر رژیم غذایی بر خطر سرطان پستان

مریم عطااللهی1, صدیقه صدیقی 2
1.دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
2. دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
چکیده: زمینه و هدف: سرطان پستان، شایعترین بدخیمی می باشد که زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. تمام نظریه ها بیانگر تاثیر چشمگیر رژیم غذایی بر افزایش خطر سرطان پستان می باشد و میان رژیم غذایی و خطر سرطان پستان ارتباط مستقیم وجود دارد.
مواد و روش ها: پس از جستجو در پایگاههای اطلاعاتی Pubmed, Scirus , googlescholar وSID در ارتباط با مقالات علمی کانسر پستان و رژیم غذایی و پس از بررسی حدود 22 مقاله منتشر شده تا اگوست 2013 یافته های زیر بدست آمد.
یافته ها: این مطالعه به بررسی رابطه میان رژیم غذایی و خطر بروز سرطان پستان و به همان میزان امکان افزایش رهایی از بیماری با تغییر رژیم غذایی بعد از تشخیص آن در بیش از نیمی از افراد دارای سرطان موصوف می پردازد. رژیم افزایش استفاده از سبزی و میوه و غلات و کاهش مصرف غذاهای چرب، شکر٬ سودا و گوشت فرضیه هایی می باشند که سبب کاهش ریسک سرطان پستان راجعه و بهبود سرطان پستان بعد از تشخیص می گردند.
نتیجه گیری: تاکید بر تغییر رژیم غذایی و ترکیب رژیم غذایی در بهبود شرایط فیزیکی بسیار مهم می باشد. رژیم غذایی به عنوان یک گزینه غیر دارویی در پیشگیری از سرطان پستان و افزایش بقا در بیماران دارای سرطان پستان می باشد ومیزان بقا با رژیم غذایی سالم و غنی از ویتامین D و کلسیم افزایش می یابد. واژه های کلیدی: سرطان پستان، رژیم غذایی.
آدرس پست الکترونیکیmaryam.ataollahi@ymail.com:

45.پلی مورفیسم ژنتیکی درژن گیرنده استروژن آلفا کدان 325 و خطر ابتلا به سرطان پستا ن در ایران

سیروس عظیمی ,سمیرا کلباسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده: زمینه و هدف: شواهد حاکی از آن است که تغییرات در مسیرهای سیگنالینگ استروژن از جمله گیرنده استروژن آلفا ER- α) )، در طول ایجاد سرطان پستان درسفیدپوستان ، نقش مهمی دارد. بنابراین داده های ژنومی ER- α از ارزش خاصی در شناخت منشا ژنتیکی و بالینی سرطان پستان در ایران بر خوردار است.
روش مطالعه: مطالعه ای از نوع مورد- شاهد به منظور ایجاد یک پایگاه داده ها از پلی مورفیسم های ایرانی )آسیایی- قفقازی (انجام شد. نمونه DNA از زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره 150) ( نفر( واز افراد سالم ) 140 نفر گروه شاهد) استخراج و سپس جهت آنالیز ژنتیکی از روش PCR تک رشته پلی مورفیسم (SSCP-PCR) استفاده شد. نتايج و یافته ها: در کدان 325 پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) (CCG→CCC) مشاهده شد. فراوانی آلل( (CCGدر کدان 325 در بیماران مبتلا به سرطان پستان (39.6%) بالاتر از افراد شاهد 28.9%; (P= 0.007 است. همچنین فراوانی آلل CCG با بروزمتاستاز در غدد لنفاوی نیز ارتباط قابل توجه ای را نشان داد .
نتيجه گيري: نتایج نشان می دهد که پلی مورفیسم ژن ER- α کدان 235 اگزون 4 با جنبه های مختلف سرطان پستان، ایران ارتباط مستقیم دارد. ژنوتیپ ER- α به عنوان یک عامل تعیین کننده درطی ارزیابی های پیش از عمل جراحی بوده و می.تواند شاخص مهمی جهت پیش بینی متاستاز گره های لنفاوی در سرطان پستان باشد.
کليد واژه: سرطان پستان، متاستاز گره های لنفاوی، پلی مورفیسم، SSCP-PCR،ER- α
آدرس پست الکترونیکی: sakineh4612004@yahoo.com

46.طراحی و ساختDNA واکسن درمانی سرطان دهانه ی رحم با استفاده از ژنE7 اصلاح شده ی ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16

آرمیناعلاقبندبهرامی ,امیرقائمی,علیجان تبرائی,علی جمالی.
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
چکیده
سابقه و هدف: ویروس پاپیلومای انسانی به ویژه تیپ های 16 و 18 عامل اصلی سرطان گردن رحم شناخته شده اند.انکوژن های E6 و E7 این ویروس نقش عمده ای در ایجاد این سرطان دارند. طراحی واکسن درمانی با هدف قرار دادن این ایمونوژن ها و تحریک ایمنی سلولی بر علیه آنها می تواند نقش موثری درمقابله با سرطان گردن رحم داشته باشد. در واکسیناسیون ژنی درمقابله با بدخیمی، استفاده از فرم تغییر نیافته انکوژن، به دلیل پتانسیلی که برای ترانسفورماسیون دارد، قابل قبول نیست، اما با ایجاد موتاسیون در ژن می‌توان به میزان چشمگیری خاصیت سرطان زایی و ترانسفورماسیون سلولی را کاهش داد.این مطالعه با هدف ایجاد موتاسیون درسکانس اصلی ژنE7 ویروس پاپیلومای انسانی در جهت کاهش خاصیت انکوژنیسیته و افزایش ایمونوژنیسیته واکسن صورت گرفت. مواد و روش ها: طراحی جهش در ناحیه یCR2 ژنE7 ، به روش بیوانفورماتیکی انجام گرفت. این سازه ژنی در وکتورغیر بیانی pEX توسط شرکت mwg آلمان سنتز شد و صحت توالی آن با سکانسینگ تأیید شد. پس از مستعد کردن باکتری Ecoli سویه ی Top10F به روش شیمیایی و ترانسفورم ژن به آن، به منظور تکثیر ژن مورد نظرmaxiprep انجام شد. برش آنزیمی با استفاده از آنزیم هایECoRI وXhoI در پلاسمید نوترکیب pEX-E7MUTصورت گرفت و باند مورد نظر با استفاده از کیت Takara از ژل استخراج گردید. پس از ساب کلونینگ؛ وکتور بیانی PCDNA3.1-E7MUT نوترکیب در رده ی سلولی CHO ترانسفکت شد. سازه های مورد نظر پس از تأیید بیان جهت واکسیناسیون مدل توموری موش C57BL/6به کار گرفته شد. به منظور ارزیابی پاسخ های ایمنی تست های MTT ،LDH و اندازه گیری میزان ترشح سایتوکاین انجام شد. یافته ها: سازه ی ژنی نوترکیب PCDNA3.1- E7MUT تولید و صحت آن از طریق آنالیز آنزیمی و الکتروفورز مورد تأیید قرار گرفت. داده های حاصل از ارزیابی پاسخ های ایمنی نشان داد که وکتور بیان کننده ی ژن E7MUT در مقایسه با E7Wild قابلیت بیشتری در ایجاد پاسخ های ایمنی و سرکوب تومور و جلوگیری از پیشرفت آن را دارا می باشد.
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که DNAواکسن حاوی ژن E7MUT ویروس پاپیلومای انسانی به عنوان کاندید مناسبی جهت پیشرفت و توسعه ی راهکار درمانی واکسیناسیون در مقابله با سرطان دهانه ی رحم می باشد.
واژگان کلیدی: سرطان دهانه ی رحم ،ویروس پاپیلومای انسانی ، انکوژن، واکسن ژنی ، ترانسفورماسیون
آدرس پست الکترونیکی: aarminaa@gmail.com

47.بررسي نقش اشتغال زنان در ميزان انجام آزمونهاي غربالگري سرطان پستان

لیلا علیزاده، رویا متولی، زهرا مهربان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
چکیده: زمينه و هدف: با توجه به اينکه سرطان پستان يکي از شايعترين سرطانها و دومين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان مي باشد، لذا آگاهي از روشهاي غربالگري و انجام مرتب تستهاي تشخيصي نقش بسزايي در کاهش شيوع بيماري و مرگ ومير ناشي از آن دارد. اي مطالعه با هدف نقش اشتغال زنان در ميزان انجام اين آزمونها انجام گرفت.
روش مطالعه: طي يک مطالعه مقطعي، 300 نفر از زنان واجد شرايط مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل، به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب و از نظر سابقه انجام تستهاي غربالگري سرطان پستان شامل خودآزمايي پستان، معاينه باليني توسط پزشک، و انجام ماموگرافي مورد مطالعه قرار گرفتند.جهت بررسي مقايسه ميزان انجام اين آزمونها در زنان شاغل و خانه دار از آزمون آماري کاي دو استفاده گرديد.
نتايج ويافته ها: در بين زنان شرکت کننده در پژوهش، سابقه انجام خود آزمايي پستان 3/5 درصد، انجام معاينه باليني توسط پزشک 10 درصد و انجام ماموگرافي 3/9 درصد بود. تنها 7/37 درصد از زنان شاغل از يکي از اين آزمونها استفاده کرده بودند؛ در حالي که اين ميزان در ميان زنان خانه دار 3/62 درصد بود و اين تفاوت از نظر آماري کاملا معني دار بود (02/0p=).
نتيجه گيري: با توجه به روند رو به افزايش تعداد زنان شاغل در جوامع کنوني و نقش آنها در توسعه اقتصادي-اجتماعي جامعه ، به نظر مي رسد با ارائه آموزشهاي لازم، ايجاد تسهيلات بهداشتي ويژه و ترغيب آنها جهت انجام آزمونهاي غربالگري، ميتوان گامي اساسي در کاهش بروز سرطان پستان و صدمات ناشي ازاين بيماري در زنان شاغل برداشت.
کلمات کليدي: سرطان پستان، سابقه خانوادگي، آزمونهاي غربالگري
آدرس پست الکترونیکی: alizadehl.ms@gmail.com
48.بررسي ارتباط ابتلا به سرطان پستان در بستگان و انجام آزمونهاي غربالگري اين بيماري در زنان

لیلا علیزاده،رويا متولي، زهرا مهربان، منير محمد عليپور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
چکیده: زمينه و هدف: سرطان پستان يکي از شايعترين سرطانها و دومين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان ميباشد. آگاهي از روشهاي غربالگري و انجام مرتب تستهاي تشخيصي نقش بسزايي در کاهش شيوع بيماري و مرگ ومير ناشي از آن دارد. اين مطالعه با هدف بررسي نقش ابتلا به سرطان پستان در بستگان درجه يک در ميزان انجام آزمونهاي غربالگري در زنان انجام شد.
روش مطالعه: طي يک مطالعه مقطعي، 300 نفر از زنان واجد شرايط مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل، به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب و از نظر سابقه انجام تستهاي غربالگري سرطان پستان شامل خودآزمايي پستان، معاينه باليني توسط پزشک، و انجام ماموگرافي مورد مطالعه قرار گرفتند.جهت بررسي ارتباط ابتلا در بستگان و ميزان انجام تستهاي مربوطه در زنان، از آزمون آماري کاي دو استفاده گرديد.
نتايج و يافته ها: در بين زنان شرکت کننده در پژوهش، سابقه انجام خود آزمايي پستان 3/5 درصد، انجام معاينه باليني توسط پزشک 10 درصد و انجام ماموگرافي 3/9 درصد بود. بين سابقه ابتلا به سرطان پستان در بستگان درجه يک و انجام تستهاي غربالگري در زنان رابطه معني دارآماري مشاهده نشد(1/0p=)، اما اين رابطه در اقوام دور و آشنايان معني دار بود (02/0p=).
نتيجه گيري: با توجه به اينکه سابقه خانوادگي ابتلا به سرطان پستان يکي از فاکتورهاي مهم در بروز اين بيماري مي باشد لذا آموزش بستگان بيمار و ترغيب آنها جهت انجام آزمونهاي غربالگري مي تواند نقش بسزايي در کاهش بروز اين بيماري ايفا نمايد.
آدرس پست الکترونیکی: alizadehl.ms@gmail.com
49بررسی رابطه بین جهت گیری های مذهبی با امید و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان

طاهره غفاری ,ملیحه کاظمی مجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
چکیده: با توجه به این که انتظار می رود مذهب به عنوان یک منبع مقابله با تنش های زندگی عمل نماید پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری های مذهبی با امید و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان که در سال 1391 مقیم شهرستان لنگرود بوده¬اند و به مراکز بهداشت و درمان مراجعه کرده¬اند. از این جامعه نمونه¬ای به حجم 137 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد. از مقیاس¬های جهت¬گیری مذهبی آلپورت، مقیاس امیدواری میلر و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. ننتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین جهت¬گیری مذهبی درون¬سو با امید و بهزیستی روانشناختی در بیماران سرطانی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. بر اسا یافته های پژوهش حاضر بنظر می رسدمذهب و معنویت را می توان به عنوان بخش مهمی از زندگی بیماران سرطانی قلمداد نمود که بر سلامت و بهزیستی روانشناختی آنان مؤثر است.بنابراین ار بعد علمی کاربست مذهب به معنی ایمان باطنی در پیشگیری و مداخلات درمانی در این حیطه توصیه می¬شود.
آدرس پست الکترونیکی: t20_y20@yahoo.com
50.غربالگری سرطان سرویکس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تبریز، ایران

پروانه قهرمانی نسب، عزیزه فرشباف خلیلی، مهناز شهنازی، هانیه صالحی، سولماز قنبری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده: مقدمه: سرطان دهانه¬ي رحم دومین سرطان شایع در زنان ایرانی و از معدود سرطان¬هايي است كه مي¬توان آن را در مرحله¬اي پيش از بروز بدخيمي به آساني تشخيص داد. این مطالعه با هدف بررسي وضعیت انجام غربالگري سرطان دهانه¬ي رحم در زنان تبریز انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه مشاهده ای تحلیلی بود كه در 441 نفر از زنان انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گيري خوشه ای چندمرحله ای از میان مراکز و پایگاه های بهداشتی تبریز و از طریق پرونده¬های فعال آن مراکز انتخاب شدند. پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی-اجتماعی و اطلاعاتی در مورد غربالگری سرطان دهانه رحم، علل عدم انجام و عوامل موثر بر انجام آن بود. P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: 4/49% از افراد مورد مطالعه، پاپ اسمير را انجام ولی 6/50% آن را انجام نمی¬دادند. دلیل عدم انجام پاپ اسمیر در اکثریت موارد عدم شناخت و آگاهي از اهميت پاپ اسمير بوده است (1/46%). آنالیز رگرسیون لجستیک با کنترل اثر متغیرهای مداخله-گر احتمالی در انجام غربالگری ]نمره آگاهی کلی افراد، عوامل خطر (ازدواج در سنين پايين، شروع روابط جنسي در سنين پايين، سابقه ي عفونت واضح دهانه¬ي رحم و كوتر،كرايو و يا كورتاژ مكرر)، سن و نوع روش تنظیم خانواده[ ارتباط آماری معنی داری بین انجام غربالگری با نمره آگاهی (OR=1.17, CI95%:1.12-1.23) نشان داد.
نتيجه گيري: تدوین و ارایه ی برنامه های آموزشی مطلوب توسط کارکنان نظام سلامت برای تمامی زنان به ویژه زنان پرخطر، هم چنین برنامه های آموزشی مناسب و مداوم در زمینه روش های غربالگری سرطان دهانه¬ی رحم ضروری به نظر می رسد. چرا که سطح بالای آگاهی افراد تاثیر به سزایی در عملکرد مطلوب آنها دارد.
آدرس پست الکترونیکی: azizeh_farshbafkhalili@yahoo.com
51.اندومتریوز:نکات جدید در تشخیص،درمان و پیگیری

مژگان کریمی زارچی،میترا روحی،حمید پایدار
دانشیار زنان،انکولوژیست زنان،بیمارستان شهید صدوقی،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده: اندومتریوز به معنی وجود غدد اندومتر و استروما در یک یا چندمحل خارج رحم،یک اختلال شایع خوش خیم،مزمن ووابسته به استروژن است.شایعترین محل اندومتریوز تخمدان است و بترتیب کلدوساک،لیگامانهای یوتروساکرال،رحم،لوله فالوپ،کولون سیگمویید،اپاندیس،و لیگامان پهن در درجه بعدی قرار دارند.درد شایعترین علامت و پس از ان نازایی جزئ علائم بعدی است.تشخیص اندومتریوز با مشاهده بخصوص با لاپاراسکوپی جهت تشخیص و درمان است.جهت درمان درد انواع داروهای ضد التهابی غیر استروییدی، قرص های جلوگیری از بارداری و یا انالوگهای هورمون ازاد کننده گنادوتروپین قبل از درمان جراحی پیشنهاد میشود. البته برای درمان نازایی بدلیل اندومتریوز انواع درمانهای انتظاری،دارویی، و در صورت عدم پاسخ جراحی پیشنهاد میشود.در موارد توده های لگنی، جراحی در توده های بالای 4 سانتیمتر و مقاوم به درمان هورمونی توصیه میشود.بطور کلی در تمام موارد اندومتریوز که ضایعات پابرجا و مقاوم له درمان هورمونی وجود داشته باشد،جراحی با هدف برداشتن و تخریب ضایعات توصیه میشود ولی با توجه با ذخیره پایین تخمدان در اندومتریوز،اگر نازایی اولیه وجود داشته باشد جراحی و دستکاری تخمدان با تاخییر انتخاب میشود.همچنین به جهت تمابل زیاد به عود و نفوذ عمقی اندومتریوز انجام هورمون درمانی پس از جراحی باید صورت گیرد.
کلمات کلیدی:اندومتریوز،تشخیص،درمان،عود
آدرس پست الکترونیکی: drkarimi2001@yahoo.com

52.تومورهای بینابینی تخمدان:جدیدترین برخورد

مژگان کریمی زارچی،میترا روحی،حمید پایدار
دانشیار زنان،انکولوژیست زنان،بیمارستان شهید صدوقی،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده: تومورهای بینابینی تخمدان حدود 10-20% از سرطانهای اپیتلیال را تشکیل میدهد. فرم پاتولوژیک سروز شایعترین است که در 75 % در مرحله 1 قرار دارند و 25-50% دوطرفه هستند.فرم موسینوس در درجه بعدی بوده که 90% در مرحله 1 و 10% دوطرفه هستند. اکٍرا بدون علامت بوده و حین معاینه بالینی یا سونوگرافی تشخیص داده میشود و مارکر مناسبی برای شنایایی و پیگیری در انها وجود ندارد.خورد مناسب با ان عبارتست از انجام امنتکتومی،بررسی سیتولوژی پریتوان،و بیوپسیهای متعدد بهمراه برداشتن یکطفه لوله و تخمدان ویا حتی برداشتن کیست تخمدان است. فقط در صورتیکه ایمپلنت های اینویزیو در جراحی کامل تشخیص داده شود،شیمی درمانی پیشنهاد میشود.با توجه به اینکه ثلث تومورهای بوردرلاین در سنین زیر 40 سال دیده میشود،درمان حفظ باروری طی 10 سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.داروهای القا باروری در زوجهای نازای مبتلا به تومور بینابینی به خوبی تحمل میشود.انتخاب دقیق کاندیداهای حفظ باروری مهم است و برای اینگونه اقدامات جراحی لاپاراسکوپی میتواند انجام گیرد ولی بهتر است توسط انکولوژیست زنان بعمل اید.اگرچه انجام روشهای محافظه کارانه با عود بیشتری همراه است ولی روی بقا تاثیری ندارد.ریت حاملگی پس از درمانهای حفظ باروری 50% است که در بیشتر مواقع خودبخودی رخ میدهد.پیگیری در این بیمارانباید بصورت منظم هر 3 ماه تا دوسال و سپس 6 ماهه تا 3 سال و پس از ان سالانه انجام میشود.
کلمات کلیدی:تومور بینابینی تخمدان،برخورد مناسب،حفظ باروری،شیمی درمانی،عود
آدرس پست الکترونیکی: drkarimi2001@yahoo.com
53.سنتز و شناسايي كمپلكس‏ دوهسته‏اي جديد آزادكننده ليگند در اثر تابش نور جهت تهیه داروهای انتخابگر ضد سرطان

پرتو کریمی,محمدرضا امیرلو, آریااشجع اردلان
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
چکیده: سابقه و هدف: رامين زيباسرشت در دوره تحقیقات خود در دانشگاه کانتربری موفق به ساخت تعدادی کمپلکس‌های دوهسته‌ای گردید، ولی به دلیل فعالیت خیلی زیاد کمپلکس‌ها در حضور لیگند دودندانه و ناپايداري آن ترکیبات متلاشی گردید. هدف از اين مطالعه، ساخت و توليد مولكول‏هاي جديد شيميايي بوده كه متشكل از يون‏هاي روتنيوم(II) و كبالت(III) هستند و در اثر تابش نور با طول موج خاص مواد سایتوتوکسینی را از خود منتشر و فعال مي‏سازند. این ترکیبات تا قبل از تابش نور، پایدار بوده و هیچ‏گونه فعالیت بیولوژیک ندارند.
مواد و روش‏ها: در این راستا، به‏منظور رفع مشکل موجود در مطالعات قبل، از ليگندهاي آروماتيك استفاده شد كه در همان ابتدا قابليت تشكيل كره كئورديناسيون كبالت با كانفيگوراسيون مطلوب سيس را داشته باشد. در اين مقاله، سعي گرديده كه در گام نخست تركيباتي ساخته شوند كه به عنوان سيستم‏هاي مدل قادر به آزادسازي ليگندهاي آميني چند دندانه (به عنوان مدلي از ليگندهاي مورد نظر ضد سرطان) در اثر تابش نور بوده و چنين ايده جديدي را به اثبات برسانند. تمامی ترکیبات و کمپلکس‏های ساخته شده توسط روش‏های متداول NMR، IR، UV-vis، ESMS و آنالیز عنصری شناسایی شدند.
یافته‏ها: كمپلكس [(bpy)2Ru(pytp)Co(tren)]+5 ساخته شد و محصول به شكل نمك PF6- جمع‏آوري و با روش NMR شناسايي گرديد. شناسايي اين كمپلكس با استفاده از ESI-MS، آناليز عنصري و طيف‏سنجي UV-vis نيز تكميل گرديد. واكنش فوتوشيميايي كمپلكس مورد نظر، منجر به آزادسازی لیگند tren گردید.
نتیجه: در اين مطالعه، ما براي اولين بار ثابت كرديم كه كمپلكس‏هاي دوهسته‏اي( RuII) و( Co(III با ليگندهاي bpy متصل به هسته Ru(II) و ليگندهاي پُلي‏آميني متصل به Co(III)‌ قابل سنتز بوده و در اثر تابش نور، واكنش انتقال الكترون از مركز Ru(II) و از طريق ليگند پُل‏ساز آروماتيكي به مركز Co(III) صورت گرفته و منجر به رها شدن ليگند پُلي‏آميني مورد نظر از فلز Co مي‏گردد.
آدرس پست الکترونیکی: rzi12@uclive.ac.nz

54.نجات یافتگان سرطان پستان و بارداری

سهیلا کلانتری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
چکیده: مقدمه و هدف: در طول دهه گذشته، پیشرفت در سرطان منجر به بهبود نتایج درمان و در دراز مدت افزایش تعداد نجات یافتگان از سرطان شده است. تمایل به داشتن فرزند بعد از درمان سرطان برای بسیاری از والدین مهم است. به هرحال، در دهه های اخیرگزینه های بسیاری برای حفظ باروری زنان مبتلا به کانسر پستان آورده شده، اما چالشها بسیاری باقی مانده است.
روش کار: مطالعه حاضر مروری بر 45 مقاله در خصوص سرطان پستان، بارداری، تشخیص، پیش آگهی بود. نتایج: درزنانی که سرطان سینه در طی سالهای باروری تشخیص داده میشود، ممکن است با چالشهای بسیاری برای نگهداری قدرت باروری و بارداری آینده روبروشوند که منجر به نگرانی بزرگی برای بیشتر نجات یافتگان جوان مبتلا به سرطان پستان شده است. بارداری به طور آشکار برای نجات یافتگان سرطان سینه بی خطر است، اما مطالعات زیادی در خصوص مبتلایان به سرطان سینه ناشی از جهش ژنی وجود ندارد. با وجوداینکه ترس از قرار گرفتن در معرض استروژن و محدودیت دسترسی به حفظ باروری از طریق انجماد جنین و یا تخمک وجود دارد، استفاده از مهارکننده های آروماتاز به عنوان محرک تخمدان نگرانی ها را کاهش داده است. بر اساس مطالعات ارتباط معنی داری بین استفاده از دارو درمانی و افزایش خطر سرطانهای حساس به هورمون نظیر سینه، تخمدان و رحم وجود دارد. تاخیر ارجاع، منجر به محدویت گزینه های نگهداری باروری میشود زیرا اغلب روشهای ثابت شده، همانند تخمک و جنین فریز شده، به زمان چندین هفته ای برای کامل شدن نیاز دارد. انجماد تخمدان میتواند در مواقعی که زمان کافی برای تحریک تخمدان وجود ندارد استفاده شود زیرا در این تکنیک نیازی به تحریک هورمونی نیست. این روش، نگرانی ها را هم در بیمارانی که با جهش ژنی دچار سرطان سینه شده اند و هم در بیماران دارای رسپتورهای هورمونی مرتفع نموده است. بیمارانیکه سابقه ابتلا به سرطان داشته اند و تمایل به بارداری دارند علاوه بر نیاز به حمایت، به کنترل پیوسته زمان حاملگی و تولد نیازمندند.
آدرس پست الکترونیکی: shima_r54@yahoo.com

55.نقش التهاب بیماریهای عفونی سرویکس در بروز ادنوکارسینوما سرویکس

فریده کی پور
دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده: نقش التهاب بیماریهای عفونی سرویکس در بروز ادنوکارسینوما سرویکس عفونت های مزمن مانند ابتلا به عفونت پاپیلوما ویروس انسانی همراه با التهاب مزمن و سرطان است. باعث مهارسیکلوژنزمیگردد.این انزیم در تشکیل پروستاگلندین نقش اساسی دارد. (NSAIDs) داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی اثر ضد سرطان دارند.) Cyclooxygenase (COX-2 ثلبت شده است که مهار کننده های انتخابی کلیدواژه ها :التهاب، پروستاگلندین،ادنوکارسینوما سرویکس، ،اسپرین، سیکلوژنز روش بررسی:یکی از راههای بررسی اثر التهاب بر ادنوکارسینوما سرویکس،ازمایش تاثیر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی بر ریسک ابتلا به این بیماریست.ما از 36 بیمار مبتلا به ادنوکارسینوما سرویکس در مقابل 39 نفر غیر مبتلا،درمورد سابقه مصرف داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی سئوال کردیم.مطالعه ما اثر محافظتی داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی مانند اسپرین رادر مورد مصرف حداقل 4باردرهفته(روزانه80میلی گرم)برای بیشتر از 10 سال بررسی میکند.در این تحقیق اثر مفید اسپرین در مصرف کنندگان مشاهده شده است. بحث:شیوع ادنوکارسینوما سرویکس رو به افزایش است.التهاب نقش مهمی دررشد بسیاری از سرطان ها دارد. Cyclooxygenase (COX)-2باعث افزایش میزان پروستاگلندین شده،در نتیجه احتمال ابتلا به ادنو کارسینوما سرویکس را افزایش میدهد. التهاب مزمن همراه با انژبوژنزیس” angiogenesis”باعث افزایش عروق جدید شده و این عروق باعث انتقال اکسیژن و غذابه سلول های ملتهب میگردند،در نتیجه افزایش تقسیم سلولی،موثرنبودن ترمیم DNA،موتاسیون و جهش سلولی صورت میگیرد.
آدرس پست الکترونیکی: farideh_keypour@yahoo.com
56.شیوع مول هیداتیفرم در تهران چقدر است؟

فریبا الماسی نوکیانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده
مقدمه : از آنجایی که آمار دقیقی از شیوع مول در ایران وجود نداشت و آمارهای موجود هم به مراجعات موارد مول به بیمارستانهای دانشگاهی محدود بود ، برآن شدیم تا خانم های حامله را از ابتدای حاملگی فالو کنیم تا بتوانیم شیوع مول را در خانم های حامله ایرانی دقیق تر تخمین بزنیم .
روش کار : در یک مطالعه sectional crossدر سال 1391 در درمانگاه های پره ناتال دانشگاه علوم پزشکی تهران خانم هایی که از ابتدای حاملگی و پس از تست حاملگی مثبت جهت مراقبت بارداری به درمانگاه پره ناتال مراجعه می کردند، وارد طرح شده و فالو شدند. در سن 8 هفته حاملگی برای آنها سونوگرافی شکمی درخواست می شد و وجود یا عدم وجود مول مشخص می گردید .
نتایج : تعداد 8614 خانم باردار وارد مطالعه شدند و 61 مورد مول تشخیص داده شد ( 7/0 درصد). میانگین سنی ، سابقه سقط ، مصرف OCP و تحریک باروری در گروه با حاملگی مول با گروه فاقد حاملگی مولار تفاوت معنی دار داشت (P< 0/05 ). نوع گروه خونی ارتباط معنی داری با شیوع مول نداشت P>0/05
بحث : شیوع مول در ایران بیشترازچیزی است که در کتب مرجع غربی آمده است بنابراین لازم است که ماماهای مراکز بهداشت و پزشکان در اولین مراقبت های دوران بارداری دقت و توجه بیشتری در مورد تشخیص آن داشته باشند و پیشنهاد می شود که مطالعات بعدی جهت تشخیص علل شیوع بیشتر مول در ایران انجام شود.
کلمات کلیدی : مول هیداتیفرم ، ایران ، بروز
آدرس پست الکترونیکی: dralmassi@yahoo.com

57.بررسی دانش و نگرش زنان در مورد تست غربالگری پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی اردبیل در سال 1390

رویا متولی, لیلا علیزاده, زهرا مهربان, صدیقه صدیقی
چکیده: مقدمه: سرطان دهانه رحم از دلایل اصلی مرگ در سراسر جهان و مسئول 275000 مورد مرگ و میر است. غربالگری سرطان با استفاده از پاپ اسمیر می تواند تغییرات پیش سرطانی را در سلول ها و بافت دهانه رحم تشخیص دهد. در کشورهای توسعه یافته، استفاده گسترده از برنامه غربالگری دهانه رحم به طور چشمگیری میزان بروز سرطان مهاجم دهانه رحم کاهش می دهد. این مطالعه با هدف تعیین سطح دانش و نگرش جامعه در مورد سرطان دهانه رحم و پاپ اسمیر انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 300 زن متاهل از مراکز درمانی و یا مطب های خصوصی اردبیل انتخاب شدند. نمونه گیری چند مرحله ای در مراکز درمانی و نمونه گیری تصادفی در مطب های خصوصی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته و فرم دموگرافیک تکمیل شده جمع آوری گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که 82 درصد سطح دانش نمونه ها در سطح متوسط و 3/81 درصد در سطح بالا بود. ارتباط معنی داری بین نگرش آنها و انجام آزمون پاپ اسمیر، (P <0.05) وجود داشت. اختلاف اطلاعات دموگرافیک در ارتباط با انجام تست پاپ اسمیر قابل توجه نبود . با این حال، ارتباط قابل توجهی بین وجود سرطان در بستگان تعداد حاملگی، وجود سابقه بیماری های دستگاه تناسلی و انجام تست پاپ اسمیر وجود داشت . (P <0.05). نتیجه گیری: توجه ویژه به آموزش زنان در تشخیص سرطان دهانه رحم و انجام تست پاپ اسمیر توصیه می شود. تلاش برای افزایش پوشش برنامه های غربالگری دهانه رحم باید به سمت زنان و بستگان آنها هدایت گردد. برنامه های آموزش بلند مدت باید برای ایجاد انگیزه در جمعیت زنان جهت انجام غربالگری با استفاده از روشهای آموزشی جدید در دسترس باشد. کلید واژه : دانش ، نگرش ، تست غربالگری ، پاپ اسمیر آدرس پست الکترونیکی: zahraob81@yahoo.com 58.بررسی آگاهی ونگرش زنان نسبت به انجام تست های غربالگری سرطان پستان در اردبیل

رویا متولی , لیلا علیزاده, زهرا مهربان
چکیده: هدف: این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش زنان نسبت به انجام تست های غربالگری سرطان پستان در شهر اردبیل صورت گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی – مقطعی تعداد 300 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و مطب های خصوصی شهر اردبیل به مدت یک ماه با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه خود ساخته محقق شامل دو قسمت سوالات آگاهی و نگرش و فرم اطلاعات دموگرافیک زنان جمع آوری گردید. اعتبار علمی پرسشنامه باروش اعتبار محتوا تایید وجهت تعیین پایایی باروش بازآزمایی به فاصله دوهفته به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 14 استفاده شد.
یافته ها: تست خودآزمایی پستان ، معاینه بالینی توسط پزشک و غربالگری با ماموگرافی در بین زنان اردبیل به ترتیب 3/5٪ بود و 10٪ و 3/9٪، بود. بین انجام تست غربالگری وعواملی مثل اشتغال زنان، سابقه بیماری های پستان، سابقه سرطان پستان در بستگان دور و دوستان و سن شروع قاعدگی ارتباط معنی داری (P <0.05) مشاهده گردید. با این حال، ارتباط مهمی بین استفاده از آزمون غربالگری و شغل همسر، تحصیلات فردی و سابقه سرطان پستان در بستگان درجه یک و دو وجود نداشت. رابطه بین آگاهی و نگرش زنان نسبت به تستهای غربالگری بر اساس سن، تحصیلات و اشتغال زنان رابطه معنی دار نبود. 82٪ زنان از آگاهی متوسط و 81.3٪ از آنها دارای سطح بالایی از آگاهی بودند.رابطه بین سطح دانش و نگرش به تستهای غربالگری معنی دار بود. (P <0.05) نتیجه گیری: این مطالعه نشان داده است که نبود دانش و اگاهی کافی نسبت به این بیماری منجر به بی توجهی به این بیماری و در نتیجه سبب عدم تشخیص زود هنگام و پیامدهای ضعیف مرتبط با آن می شود . بنابراین مهم است تا اقدامات لازم برای ارائه اطلاعات در مورد سرطان پستان به شیوه ای قابل فهم به زنان مبذول گردد. واژه های کلیدی: آگاهی، نگرش، سرطان پستان ، اردبیل آدرس پست الکترونیکی: zahraob81@yahoo.com 59.تغییرات ژنتیکی و مکانیزم های مولکولی سرطان پستان

نجات مهدیه، بهاره ربانی
چکیده:
سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان است و دومین علت مرگ ناشی از سرطان بعد از سرطان ریه است. بر اساس اطلاعات انجمن سرطان امریکا، در سال 2013، در حدود بیش از 230،000 مورد جدید تشخیص داده خواهد شد. سهم ژنتیکی خطر ابتلا به سرطان پستان با افزایش بروز در میان زنان با سابقه خانوادگی مشخص میشود اگرچه برخی از زیرتیپ های این سرطان از الگوهای مندلی مثلاً اتوزومی غالب پیروی میکنند. سرطان پستان یک بیماری بسیار ناهمگن است؛ تغییرات ژنتیکی زیادی وجود دارند که می توانند سبب سرطان شوند. دسته بندی ژنومی سرطان پستان میتواند برای تیمار بیماری سودمند باشد. جهش های BRCA1 مسبب کارسنومای داکتال مهاجم هستند. در اینجا، تغییرات شایع مسبب سرطان پستان بحث شده و مکانیسم های مولکولی بیماری مرور میگردد.
آدرس پست الکترونیکی: nmahdieh@yahoo.com
60.مروری بر نقش ماموگرافی در تشخیص زودرس سرطان پستان

مژده میراحدی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده: زمینه و هدف: سرطان پستان، اولين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان است، با این وجود درصورت تشخيص زودرس در مراحل اوليه وانجام درمان مناسب شانس بهبودي افزايش يافته و طول عمر بيش از نود درصد افراد مبتلا به اين سرطان بالا خواهد رفت. یکی از روشهای تشخیص در مراحل اولیه ماموگرافی است. این مطالعه با هدف بررسی نقش ماموگرافی در تشخيص زودرس سرطان پستان انجام گردید.
روش مطالعه : مطالعه مروری حاضر با بررسی در مقالات و مطالعات مختلف با استفاده از کلیدواژه های سرطان پستان، ماموگرافی، غربالگری وجستجو در پایگاههای اینترنتی Pubmed و SIDدر بازه زمانی 13-2001 انجام گرفت.
یافته ها: ماموگرافي بيشتراز معاينات باليني در تشخيص زودرس تومورهاي مخفي (قبل از قابل لمس بودن) دقت دارد، بنابراين انجمن سرطان آمريكا، ماموگرافي را روش انتخابي غربالگري سرطان پستان در سنين بعد از 40سالگي پيشنهاد كرده است. در هرماموگرافی به عللی از جمله پستان های متراکم و سفت، اشکالات تکنیکی و وضعیت قرارگیری بیمار، خطاهای تشخیصی و تفسیر نادرست ضایعه وکوچکی و رشد آهسته تومور ممکن است سرطان پستان تشخیص داده نشود که درصورت وجود افزايش دانسيته در ماموگرافي، انجام سونوگرافي توصيه شده است. همچنین بررسی مطالعات مختلف نشانگر بالا بودن ارزش اخباري منفي ماموگرافي دربيماران با درد موضعي پستان است بنابراین در صورتيكه معاينه باليني نيز نرمال باشد صرفا پيگيري بيماران توصيه شده است.
نتیجه گیری: اگرچه در موارد معدودی ماموگرافی از تشخیص عاجز است ولی اهمیت آن در کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از این سرطان ثابت شده است. ماموگرافی در تشخیص اکثر توده های بدخیم با اندازه کوچک روش مطمئن تری نسبت به سایر روشهاست. بنابراين استفاده ازماموگرافی دركنار معاينات باليني دقيق، به عنوان يك اقدام مؤثر جهت غربالگري سرطان پستان توصيه مي گردد.
واژه های کلیدی: ماموگرافی، سرطان پستان، غربالگری
آدرس پست الکترونیکی: kkk.8989@yahoo.com

61.یافته های جدید در غربالگری سرطان پستان

سونیا مینویی
چکیده: زمینه و هدف: روش های متعددی برای غربالگری سرطان پستان وجود دارد که از آن میان می توان به معاینه فردی، معاینه توسط پزشک و ماموگرافی اشاره کرد. هدف از انجام غربالگری، سرعت بخشیدن به تشخیص بیماری و بهبود پیش آگهی آن از طریق انجام مداخلات مؤثر است. در این مقاله سعی شده است تا جدید ترین پروتوکل های غربالگری سرطان پستان با یکدیگر مقایسه و بررسی شوند.
روش مطالعه: در مقاله مروری حاضر، از مطالعات چاپ شده با فرمت مقاله کامل در پایگاه داده های Pub Med و Cochrane استفاده شد. جستجو به زبان انگلیسی و با استفاده از ترکیب واژگان” سرطان پستان و پروتوکل های غربالگری” و گایدلاین های دو انجمن ACOG ( زنان و مامایی آمریکا) و ACS ( جامعه سرطان آمریکا) انجام شد. از منبع نویسی رفرانس های مرتبط نیز در این زمینه استفاده گردید.
یافته ها: پروتوکل های غربالگری فعلی، انجام ماموگرافی را بطور سالیانه از سن چهل سالگی توصیه می کنند. همچنین معاینه توسط پزشک از سن 40 سالگی بطور سالیانه و هر 3- 1 سال یکبار برای زنان 39- 20 ساله ضروری به نظر می آید. انجام معاینات با فواصل کمتر، بهره گیری از سایر تست ها از قبیل MRI و انجام زودهنگام ماموگرافی منوط به زنان پرخطر می باشد. نتیجه گیری: بطور کلی استفاده از مجموع روش های ماموگرافی، MRI ( در زنان پرخطر) و معاینات دوره ای پستان نسبت به هر کدام از این روش ها به تنهایی بهترین راهکار در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان محسوب می شود.
آدرس پست الکترونیکی: s.minooee@gmail.com

62.پیشگیری اولیه از سرطان پستان; با تمرکز بر نقش تغذیه (مقاله مروری)

سونیا مینویی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
چکیده: زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان ها در سراسر جهان محسوب می شود. گزارش دوم مرکز جهانی تحقیقات سرطان و مؤسسه تحقیقات سرطان آمریکا، حاکی از تاًثیر مواد غذایی بر هورمون ها و ارتباط آن با خطر بروز سرطان پستان است. این مرور به بررسی نقش تغذیه در بروز سرطان پستان می پردازد.
روش مطالعه: در مقاله مروری حاضر، از مطالعات چاپ شده در پایگاه داده های Medline(2013- 2000) استفاده شد. جستجو به زبان انگلیسی و با استفاده از ترکیب واژگان ” پیشگیری از سرطان پستان” و ” تغذیه” انجام شد. از منبع نویسی رفرانس های مرتبط نیز در این زمینه استفاده گردید.
نتایج و یافته ها: با بررسی متون، مشخص شد که توصیه های تغذیه ای پیشگیرانه اغلب شامل محدود کردن مصرف گوشت قرمز، چربی های حیوانی و الکل و همچنین استفاده بیشتر از میوه و سبزیجات ( به ویژه خانواده کلم)، فیبر و فیتواستروژن ها در رژیم غذایی روزانه است. البته خطر بروز سرطان با استمرار در عادات غذایی مرتبط است.
نتیجه گیری: بطور کلی عوامل محیطی و مرتبط با سبک زندگی، نقش مهمی در ایجاد سرطان دارند، هرچند به دلیل محدودیت داده ها، توصیه قطعی در حمایت و یا رد مواد غذایی خاص امکان پذیر نیست. اما در هر حال 2 عامل تغذیه ای و قطعی مرتبط با سرطان پستان عبارتند از مصرف الکل و چاقی.
کلمات کلیدی: سرطان سینه، مواد مغذی، پیشگیری
آدرس پست الکترونیکی: s.minooee@gmail.com

63.تاثیرکولپوستاتهای شیلد داردر دوز رسیده به رکتوم در براکی تراپی دهانه رحم با چشمه بادزریت بالا

بهنام نصیری مطلق
بیمارستان بین المللی تبریز
چکیده
در این مطالعه تاثیر دو نوع کولپوستات شیلد دار در مقایسه با بدون شیلد در دزرسیده به رکتوم با استفاده از فانتوم جامد موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار کاهش دوز در ناحیه ای که رکتوم قرار دارد با استفاده از چشمه کبالت -60 برای حفاظ تنگستن بین 9-10 % می باشد. این نتایج با نتایج سیستم طراحی درمان نیز مقایسه شد.
آدرس پست الکترونیکی: a.haqzade@gmail.com
64. روابط جنسی در مبتلایان به سرطان های زنان

سیدفاطمه واثق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده: زمینه و هدف: باتوجه به افزايش امید به زندگی در مبتلایان به سرطان های زنان، باید به کیفیت زندگی آنها توجه خاص شود.از عوامل مهم در کیفیت زندگی، روابط جنسی است.ازآنجاكه سرطان بر روابط جنسی زنان تاثیر زیادی می گذارد پس لازم است به آن اهمیت داده شود. هدف از این مقاله تعیین مشکلات مربوط به روابط جنسی در سرطان زنان و ضرورت توجه خاص به آنها و آموزش و مداخلات کافی در این رابطه می باشد. روش کار: این مطالعه از طریق بررسی در پایگاه های هایGoogle Scholar، PubMed، IRANMEDEX، SID، margin،UpToDate انجام شد. از طریق کلید واژه های: سرطان، زنان، سرطان پستان، سرطان دهانه رحم، روابط جنسی، کیفیت زندگی مقالات جستجو شد.
یافته ها: سرطان زنان بر روابط جنسی تاثیر قابل توجهی دارد. مثلا در بررسی ها مشخص شده که مشکلات جنسی در بیش از 90 درصد بهبود یافتگان سرطان پستان دیده می‌شود. شیمی‌درمانی، درمانهای دارویی و اختلالات روحی-روانی ناشی از سرطان، بر روابط جنسی زنان مبتلا تاثیر منفی دارد. چون این زنان خجالت می کشند این موارد را با مراقبین بهداشتی مطرح کنند، این مشکلات خاموش می مانند.
نتیجه گیری نهایی: با توجه به تاثیر سرطان زنان برروابط جنسی توجه به آن ضروری است و بايد مداخلات و آموزش هایی در این زمینه انجام شود و بهتر است در ویزیت های این زنان درباره روابط جنسی آنها سوال شود. واژگان کلیدی: روابط جنسی، سرطان زنان، کیفیت زندگی
آدرس پست الکترونیکی: shiva_khodarahmi@yahoo.com

65.بررسي دلایل رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم

فاطمه وحید رودسري، زهره یوسفی، صدیقه آیتی، فائزه پورصدرالله
چکیده: مقدمه: سرطان مهاجم دهانه رحم يك سرطان قابل پيشگيري است. با این وجود مرگ و مير ناشی از آن در كشور ایران 50% می باشد. بايستی در انتخاب نوع درمان اوليه (جراحي يا راديوتراپي) دقت زيادي به كار رود تا حتي الامكان از نياز به انجام راديو تراپي پس از جراحي، كه عوارض بیماری زایی فراوانی دارد، اجتناب شود. در اين مطالعه علت انجام راديوتراپي پس از جراحي و همچنین اشكالات سير درمان كه منجر به تحميل روش تركيبي به بيمار شده است، مشخص شده و پيشنهاداتي براي همكاران محترم جراح، آسيب شناس و متخصص رادیوتراپی ارائه شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تمامی بيماران مبتلا به سرطان دهانه رحم که در فاصله زمانی سال های 1377 تا 1387 به كلينيك تومور بيمارستان هاي قائم (عج) و اميد شهر مشهد مراجعه کرده بودند و پس از عمل جراحی هيستركتومي، راديوتراپي شده بودند، انجام شد. 93 پرونده انتخاب شد و از نظر وضعيت بيمار در اولين مراجعه (باليني- آسيب شناسي) و پيگيري پس از راديوتراپي و وقوع عود يا مرگ، مطالعه شد. ميزان بقاء با استفاده از روش كاپلان- ماير بررسي شد. برای مقایسه متغیرها از روش کای اسکوور و مدل خطی عمومی استفاده شد و P<0.05 معنی دار تلقی شد. یافته ها: 28 بيمار تحت هيستركتومي راديكال، 55 بيمار هيستركتومي ساده و10 بيمار تحت هیسترکتومی سوپراسرويكال قرارگرفته بودند. بقای 3 و 5 ساله بدون بيماري به ترتيب 1/57% و 8/52% و بقای كلي 3 و 5 ساله به ترتيب 2/76 و 67 درصد بود. میزان خطا در سیر درمان و انجام رادیوتراپی بعد از هیسترکتومی در 64 بيمار به علت خطاهای جراحی، در 23 بيمار به علت خطاهای آسيب شناسی، در 6 بيمار به دلیل خطاهای متخصص رادیوتراپی و در 8 مورد به علت خطا در مراجعه بيماران بود. نتیجه گیری: پی گیری مناسب قبل از اقدام هیسترکتومی در کانسر سرویکس و دقت لازم جهت اقدام به درمان بعد از جراحی باعث بهبود سیر درمان بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم می شود. اکثر موارد اشعه درمانی بعد از هیسترکتومی، به دلیل جراحی ناکافی (نامناسب) انجام شده است. لذا در صورت نیاز به انجام هیسترکتومی به هر دلیل، باید بر اساس معاینه و جواب سیتولوژی(سلول شناسی) از سلامت دهانه رحم بیمار اطمینان کافی داشته باشیم. کلمات کلیدي: خطای درمان، دهانه رحم، رادیوتراپی کمکی، سرطان، هیسترکتومی سوپراسرویکال آدرس پست الکترونیکی: vahidroodsarif@mums.ac.ir 66.مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بعد از زایمان سزارین و طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد در سال 90-1388

شیما هاشمی, کبری کرمی, فیروزه غضنفری ,مهدی رضایی
دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد
استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، خرم آباد
دانشجوی دکترای روانشناسی ، دانشگاه لرستان، خرم آباد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
چکیده: زمینه و هدف:این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی وسلامت عمومی بعداز زایمان سزارین وطبیعی درزنان انجام شده است. روش مطالعه:مطالعه حاضرمقایسه ای هم گروهی است. جامعه پژوهش کلیه زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد که با نمونه گیری هدفمند 380 نفر ازآنان باداشتن شرایط وروددرمطالعه شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات طی18ماه درمرحله(ماه آخر بارداری وهشت هفته پس از زایمان)انجام شد. فرم‌های مصاحبه شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومیGHQ28وپرسشنامه خلاصه شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود.داده هاباآمار توصیفی وآزمونtآنالیز واریانس یکطرفه وتحلیل رگرسیون لجستیک،آزمون مجذورکای، من ویتنی درسطح معنی داری 5% بررسی شدند.
نتایج ويافته ها: 250نفر(146 نفرزایمان طبیعی و 104نفر سزارین انتخابی)فرم‌های مصاحبه وپرسشنامه های پژوهشی راتکمیل کردند.میانگین نمرات حیطه جسمی(0/001(p=وروانی(0/02(p=کیفیت زندگی تفاوت معنی دارآماری نشان میدهد؛ودرحیطه محیط واجتماعی وکل تفاوت معنی دارآماری دیده نمی‌شود. شانس ایجاد علائم مرضی درزنان بازایمان سزارین 3/26 برابرزنان زایمان طبیعی بوده است.شانس ایجادعلائم مرضی درمقیاس شکایت جسمانی درزنان بازایمان سزارین3/09برابر(0/001p=) افسردگی 1/75برابر (0/02 (p=واختلال کنش اجتماعی1/68 برابر (0/04=(p زنان زایمان طبیعی است .
نتيجه گيري:کیفیت زندگی در ابعادمختلف آن وهمچنین سلامت عمومی درمادران بازایمان طبیعی نمرات بهترومطلوب‌تری رانشان میدهد.
واژه هاي كليدي: زنان، کیفیت زندگی، سلامت عمومی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
آدرس پست الکترونیکی: shimahealth@yahoo.com
67.بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا با اختلال¬های رفتاری برونی¬سازی شده در نوجوانان دختر مبتلا به سرطان

فرهاد یگانه
دانشگاه گیلان
چکیده: مقدمه و هدف: با توجه به نقش فراگیر مذهب در ارتقاء سلامت روان و سطح بهزیستی، اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان در چند دهه اخیر توجه روانشناسان و روانپزشکان را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا با اختلال¬های رفتاری برونی¬سازی شده در نوجوانان مبتلا به سرطان انجام شده است.
روش اجرا: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی نوجوانان دختر مبتلا به سرطان است که در سال 92-1391 به مراکز بهداشت و درمان مراجعه نموده بودند. حجم نمونه 128 نفر است که به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. از مقیاس دلبستگی به خدا (غباری و حدادی، 1390) و پرسشنامه خودسنجی (YSR) به عنوان ابزار استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و همبستگی پیرسون) و استنباطی (رگرسیون چندگانه) استفاده شد.
نتایج: بر اساس نتایج پژوهش حاضر وجود رابطه معنادار آماری بین دلبستگی به خدا بابروز پرخاشگری در نوجوانان دختر مبتلا به سرطان تأیید گردید (0.05>P). نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می¬توان با توجه به سبک دلبستگی به خدا (ایمن، اضطرابی و اجتنابی) به پیش¬بینی اختلال¬های رفتاری برونی¬سازی¬شده اقدام نمود. بنابراین از بعد علمی، کاربست مذهب به معنی ایمان باطنی، در پیشگیری و مداخلات درمانی در این حیطه توصیه می¬شود.
آدرس پست الکترونیکی: farhad_044@yahoo.com

68. بررسی شیوع و عوامل پیش گویی کننده دیس پلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش کونیزاسیرن

زهره یوسفی، مونا جعفریان
چکیده:
هدف: بررسی شیوع و عوامل پیش گویی کننده دیس پلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش کونیزاسیرن
روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 25 بیمار مبتلا به دیس پلازی سرویکس در کلپوسکپی با اندیکاسیون کونیزاسیون، تحت کونیزاسیرن جراحی به روش cold Knife قرار گرفتند و به مدت 12 ماه با پاپ اسمیر سه ماهه پیگیری شدند. بیماران با هیستولوژی مثبت برای هر درجه ای از دیس پلازی در عرض یک سال، چه در نمونه کلپوسکوپی درفالواپ بعد از عمل و چه در نمونه هیسترکتومی، به عنوان بیماری باقیمانده در نظر گرفته شدند و متغییرهایی شامل سن، پاريته، درجه دیس پلازی و وضعیت مارژین های نمونه کونیزاسیرن بررسی شد.
نتایج: از بین 25 بیمار فقط در یک نمونه، مارژین بافت حاصل از کونیزاسیرن از نظر وجود دیس پلازی مثبت گزارش شد که در هیسترکتومی انجام شده Scc مهاجم گزارش شد. در 11 بیمار دیگر که علی رغم وجود مارژین منفی تحت هیسترکتومی قرار گرفتند 4 نفر (3/36%) دیس پلازی باقیمانده گرید بالا (CIN III) و یک نفر (9%) دیس پلازی گرید پایین (CIN I) داشتند و 6 بیمار (5/54%) فاقد بیماری باقیمانده در سرویکس پس از درمان بودند. 24درصد از بیماران در نمونه های رحمی حاصل از هیسترکتومی بیماری وسیع تری نسبت به آنچه در نمونه های حاصل از كونيزاسيون سرویکس بدست آمده بود وجود داشت.
نتیجه گیری: بیماران با دیس پلازی شدید بعلت احتمال بيشتر بقاياي بيماري پس از کونیزاسیرن بايد تحت پیگیری دقیق قرار بگيرند.
کلمات کلیدی: کونیزاسیرن سرویکس، دیس پلازی
آدرس پست الکترونیکی: yousefiz@mums.ac.ir

پوستر

5th-cong-poster

کتابچه

کتابچه

حامیان

5th-cong-spon

گالری تصاویر


پیام کنگره


ارتقا کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان

محل گردهمایی


بیمارستان میلاد
تهران، بزرگراه همت، سالن همایشهای غرضی

تلفن:
82039 21 98+

وب سایت:
www.miladhospital.com