هیئت موسس

دکتر پرویز هنجنی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی زنان

رتبه علمی: استاد

محل خدمت: دانشگاه تمپل، امریکا

پست الکترونیکی :  phanjani@aol.com

دکتر فاطمه قائم مقامی نوری

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی زنان

رتبه علمی: استاد

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیکی :  ghaemmaghami.f@yahoo.com

دکتر اعظم السادات موسوی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی زنان

رتبه علمی:  استاد

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیکی :  azamsadat _ mousavi@yahoo.com

دکتر میترا   مدرس گیلانی 

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی زنان

رتبه علمی: استاد

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیکی :  modaresgilani@tums-ac.ir

دکتر نادره بهتاش

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی زنان

رتبه علمی: استاد

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیکی :  nadbehtash@yahoo.com