مجلات معتبر خارجی

IJGC, Volume 32, Issue 1, January (2022)

IJGC, Volume 32, Issue 2, February (2022)

IJGC, Volume 32, Issue 3, March (2022)

IJGC, Volume 32, Issue 4, April (2022)

IJGC, Volume 32, Issue 5, May (2022)

IJGC, Volume 32, Issue 6, June (2022)

IJGC, Volume 32, Issue 7, July (2022)

IJGC, Volume 32, Issue 8, August (2022)

SGO, Volume 164, Issue 1, January (2022)

SGO, Volume 164, Issue 2, February (2022)

SGO, Volume 164, Issue 3, March (2022)

SGO, Volume 165, Issue 1, April (2022)

SGO, Volume 165, Issue 2, May (2022)

SGO, Volume 165, Issue 3, June (2022)

SGO, Volume 166, Issue 1, July (2022)

(SGO, Volume 166, Issue 2, August (2022

SGOR, Volume 39, February (2022)

SGOR, Volume 40, April (2022)

SGOR, Volume 42, July (2022)

SGOR, Volume 41, June (2022)

اعضای محترم انجمن انکولوژی زنان میتوانند جهت دریافت PDF هر مقاله (مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان) با دفتر انجمن به شماره ۸۸۳۴۱۳۱۶ ۰۲۱ تماس بگیرند یا به شماره ۰۹۰۴۵۴۰۷۹۷۰ در واتس اپ پیام ارسال بفرمایید.