ادجوانت تراپی بعد از جراحی کانسر تخمدان

 

بر اساس گایدلاین NCCN،۶ سیکل کموتراپی وریدی ادجوانت برای Stage I High grade serous carcinoma و ۳ سیکل برای دیگر انواع کانسرهای اپیتلیال  stage I و ۶ سیکل برای  Stage II-IV کانسرهای اپیتلیال بدون در نظر گرفتن Type کانسر توصیه میشود و رژیم استاندارد توصیه شده کاربوپلاتین + پاکلی تاکسول است.

برای maintenance therapy نیز عوامل دارویی مختلفی در دسترس هستند که انتخاب نوع درمان نگهدارنده بر اساس stage  بیماری، رژیم کموتراپی اولیه،میزان پاسخ به کموتراپی اولیه و نیز وضعیت موتاسیون BRCA 1/2 میباشد. برای نمونه میتوان از بواسیزوماب یا PARP Inhibitors استفاده کرد.برای بیماران stage II-IV که به پاسخ کامل یا نسبی بعد از کموتراپی اولیه حاوی کاربوپلاتین+پاکلی تاکسول+بواسیزوماب رسیده اند میتوان از بواسیزوماب به عنوان درمان نگهدارنده استفاده کرد. از میان PARP Inhibitors نیراپاریب و اولاپاریب به این منظور، FDA approved هستند وگایدلاین NCCN این عوامل را برای کانسر پیشرفته تخمدان،لوله فالوپ یا کانسر پریتونئال اولیه که موتاسیون BRCA1/2 دارند و به پاسخ کامل یا نسبی بعد از کموتراپی اولیه دست یافته اند پیشنهاد میکند.از ترکیب اولاپاریب + بواسیزوماب نیز میتوان به عنوان درمان نگهدارنده استفاده کرد که منحصرا برای بیمارانی است که در ترکیب کموتراپی اولیه آنها بواسیزوماب استفاده شده است.

منبع: NCCN Guidelines, ovarian cancer Version 1.2022